Nada

LÖSNING TILL DATALOGIÖVNING 8

DIMENSIONERING AV HASHTABELL

Om ni är n personer i gruppen bör hashtabellen vara minst 50% större och gärna ett primtal. Om man inte tar primtal kan det ibland bli delar av tabellen som inte utnyttjas; exempel visades på föreläsningen. Lämplig hashfunktion kan till exempel vara (year+month*day)%size. Se till att inte välja något så svårt att räknare krävs. För bok på tavlan över krockar. Krockmax bör helst vara 2 men 3 är också OK. Annars kanske man skulle välja en annan storlek på tabellen.

KROCKTESTPROGRAM

Raderna i datafilen ser ut så här:
420119-0818 Eriksson, Henrik
och därför krävs Mio.SkipBlanks-anropet. Notera att hashCode() kan ge negativt värde och då blir det negativt även efter det att man gjort %m.
import java.io.*;  //Här finns klassen BufferedInputStream
import java.util.*; //Här finns klassen Hashtable som används i Hash2
class Hash1                             { 
 public static void main(String[] args)              {
  BufferedInputStream fil = Mio.OpenRead(args[0])         ; 
  System.out.print("Hashtabellens storlek: ")           ;
  int m=Mio.GetInt()                       ;
  int[] table = new int[m]                    ;
  for(int i=0;i<m;i++) table[i]=0                 ;
  int krockmax=0                         ;
  while(!Mio.EOF(fil))                      {
   String pnr=Mio.GetWord(fil)                  ;
   Mio.SkipBlanks(fil)                      ;
   String name=Mio.GetLine(fil)                 ;
   int index=pnr.hashCode() % m                 ;
   if (index<0) index=-index                   ;
   if(++table[index]>krockmax) krockmax++            ;}
  System.out.println("Krockmax: "+krockmax)            ;}}

HASHAD DATABAS

Standardklassen Hashtable är jätteenkel och bra. Metoden put(Object key, Object data) tar gärna emot ett stort dataobjekt, inte bara en String som i vårt exempel. Men därför måste man typa dataobjektet till String när man hämtar tillbaka det med get(key). I nästan alla sammanhang är söknyckeln key en String, så man behöver inte gå in på andra fall.
class Hash2                             { 
 public static void main(String[] args)              {
  BufferedInputStream fil = Mio.OpenRead(args[0])         ; 
  Hashtable deltagare = new Hashtable(359)            ;
  while(!Mio.EOF(fil))                      {
   String pnr=Mio.GetWord(fil)                  ;
   Mio.SkipBlanks(fil)                      ;
   String name=Mio.GetLine(fil)                 ;
   deltagare.put(pnr,name)                    ;}
  while(true)                           {
   System.out.print("Personnummer: ")              ;
   String pnr=Mio.GetLine()                   ;
   String name=(String)deltagare.get(pnr)            ;
   if(name==null) System.out.println("Finns inte!")       ;
   else System.out.println(name)                 ;}}}