Nada

Kursanalys för Datalogi för E, läsåret 2002-2003

(Direkt till förändringar, sammanfattning och kursenkät...)

Huvuddelen av datalogikursen, TEN1 2p och LAB1 4p, ligger i ettan men sedan kommer ett projekt PRO1 på 2p som pågår på sparlåga under hela tvåan. Den här kursanalysen avser huvudsakligen årskullen E-02 men när det gäller projektet talar vi om E-01. Begreppet examinationsgrad blir därför lite luddigt. Alla procentvärden är relativt antalet aktiva studenter vilket motsvarar det antal som åtminstone redovisat labb två (labb ett har inget formellt redovisningskrav). För varje kursomgång visas en kolumn med alla studenter och en med för kursomgången avsedda studenter (rätt studiestatus).

Kursdata

Kurs 2D1343, Datalogi för E (8p)
Momentindelning LAB1 1/2/3 (4p), TEN1 (tenta) 3/4/5 (2p), PRO1 (projekt) 1/2/3 (2p)
Kursen genomförd period 2-3 2002-2003 och period 1 2003-2004
Föreläsningar 33 h, 20 st i ettan och 2 st i tvåan
Övningar 19.5 h, 13 st
Laborationer 26 h, 13 st
Kursledare Erik Forslin i ettan, Henrik Eriksson i tvåan
Övningsassistenter Michael Ahlberg, Måns Rullgård, Per-Anders Staav, Erik Forslin
Kurslitteratur Mark Allen Weiss.
Data Structures and Problem Solving using Java.
Second Edition. Addison-Wesley, 2002.
 
  Statistik
  datae02 datae01 datae00
  alla E-02 alla E-01 alla E-00
Antal registrerade studenter 138 126 186 171 171 151
Antal aktiva studenter 122 115 171 162 152 141
Klara med moment LAB1
    Efter ettan 46% 47% 51% 51% 64% 65%
    Efter period 4 i tvåan -- -- 65% 65% 72% 72%
Klara med moment TEN1
    Efter första tentan 79% 80% 79% 80% 80% 82%
    Efter period 4 i tvåan -- -- 91% 91% 88% 89%
Klara med moment PRO1
    Efter period 4 i tvåan -- -- 26% 23% 18% 19%
    Efter period 4 i trean -- -- -- -- 48% 48%
Prestationsgrad
    Efter ettan, utan omtentan 57% 58% 61% 60% 70% 71%
    Efter period 4 i tvåan -- -- 62% 61% 62% 63%
Examinationsgrad
    Efter period 4 i tvåan -- -- 19% 17% 44% 45%

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursens första moment, LAB1, är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter (labbar) som löses i grupper om två och två samt en större individuell programmeringsuppgift (J-uppgift). Målet med labbarna är att förklara viktiga begrepp och moment som behövs till tentan samt att ge praktiska färdigheter i programmering. Målet med J-uppgiften är att utmana studenten med ett komplett problem som kan lösas med de kunskaper och färdigheter de skaffat sig under de inledande labbarna.

Kursens andra moment, tentan/TEN1, har som mål att få studenterna att sätta sig in i de viktigaste teoretiska begreppen inom datalogi: datastrukturer och algoritmer. På tentan ställs inga krav på kunskaper inom något visst programmeringspråk.

Kursens tredje moment, projektet/PRO1, ges i tvåan och tränar studenterna på att jobba i ett större projekt som de själva utformar.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Examination

Kursen har tre moment vilka alla måste vara godkända. Moment LAB1 består av sju labbar plus en individuell J-uppgift som godkänns av handledare i datorsal. Labbarna genomförs normalt sett i grupper om två studenter. J-uppgiften har tre betygsnivåer: fungerande program (1), perfekt program (2), perfekt program med grafik (3). Kursens andra moment, TEN1, är en tentamen med frågor på datastrukturer och algoritmer. Kursens tredje moment, PRO1, är ett projekt som genomförs under andra läsåret och som redovisas gruppvis. Till projektet ställs krav på projektdagbok.

Slutbetyget är halva summan av delbetygen på J-uppgiften (1/2/3), tentan (3/4/5) och projektet (1/2/3). Den som fått fullt på tentan, gjort extra bra J-uppgift och särskilt avancerat projekt kan från och med förra året få slutbetyg sex.

Förändringar inför denna kursomgång

Årets kursomgång inleddes med ettornas sista föreläsning ("repetition inför tentan"). Denna föreläsning visar tydligt kursens tre viktigaste begrepp samt vilka algoritmer och datastrukturen kursen behandlar. Tanken med förändringen var att många fler skulle få chans att ta till sig den långlivade kunskapen om problemlösning som kännetecknar civilingenjörer.

En svagare koppling till bokens kapitelnumrering och starkare koppling mot ämnets nyckelord gjordes bland föreläsningsanteckningar och i laborationslydelser. Detta för att bättre belysa vikten bakom ämnets alla begrepp och minska "punktkunskap".

Liksom förra året genomfördes en mittkursundersökning, men årets gjordes i tidigt samråd med kursnämnden och mer uppenbar; kursledaren lovade att problem skulle åtgärdas till förmån för årets kursdeltagare och att kommentarer och diskussioner skulle läggas ut publikt. Enkäten bestod av fåtalet frågor med möjlighet att ge flera och längre kommentarer. Som återkoppling på studenternas kommentarer skrev kursledare ned sina egna åsikter, publicerade allt under kurshemsidan och ägnade dessutom en föreläsningstimme till kommentarerna i enkäten.

Programmeringsstrategin utnyttjades betydligt mer i all problemlösning.

Sammanfattning

Kursen är i allmänhet omtyckt och E-teknologerna som grupp visar en enorm utveckling inom ämnet under kursens gång. Både lärare och elever bör vara stolta över sina insatser. Sammanfattning:

Kursenkät

På skriftlig form finns följande kommantarer från studenthåll:
Eftersom projekten blir klara ett efter ett under hela året har det inte gått att göra någon enkät efter avslutad kurs, men vi har samtalat med var och en i samband med projektredovisningen... (Fylls i av Henrik)

Kursens belastning för eleverna

Kursen pågår under väldigt lång tid vilket leder till att studenterna inte verkar stressade (förrän redovisningsdatument närmar sig). De flesta gör labbarna under den tid som datorsalarna finns bokade för kursen, dock har J-uppgiften en viss förmåga att bli liggande och det krävs smidighet av lärarna att kunna ta emot redovisningar utanför den planlagda kursen.

Verkligt kursinnehåll

Vi har hållit oss till kursens detaljschema.

Planerade förändringar

Kursinnehållet i stort behöver inte ändras. Följande praktiska punkter är något som bör beaktas/diskuteras till nästa kursomgång:

-- Erik Forslin, kursledare och författare.


Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>