Nada

Kursanalys för Datalogi för E, läsåret 2000/2001

Huvuddelen av datalogikursen, TEN1 2p och LAB1 4p, ligger i ettan men sedan kommer ett projekt PRO1 på 2p som pågår på sparlåga under hela E2. Den här kursanalysen avser huvudsakligen årskullen E-00 men när det gäller projektet talar vi om E-99. Begreppet examinationsgrad blir därför lite luddigt. Alla procentvärden är relativt antalet registrerade studenter och motsvarar det antal som dök upp till labb ett. Antalet aktiva studenter ger en hum om hur många som fortsatte kursen och motsvarar det antal som redovisat labb två.

Kursdata

Kurs 2D1343, Datalogi för E (8p)
Momentindelning LAB1 1/2/3 (4p), TEN1 (tenta) 3/4/5 (2p), PRO1 (projekt) 1/2/3 (2p)
Kursen genomförd Period 2-3 2000/2001, period 1 2001/2002
Föreläsningar 33 h, 20 st i ettan och 2 st i tvåan
Övningar 19.5 h, 13 st
Laborationer 26 h, 13 st
Kursledare Erik Forslin i ettan, Henrik Eriksson i tvåan
Övningsassistenter Erik Forslin, Anders Johansson, Göran Nordahl, Per-Anders Staav
Kurslitteratur Mark Allen Weiss.
Data Structures and Problem Solving using Java.
Addison-Wesley, 1998.
Antal studenter 169 / 151 (alla / E-00)
Antal "aktiva" studenter 148 / 138 (alla / E-00)
Klara med moment LAB1 2001-09-11 46% / 48% (alla / E-00)
Klara med moment TEN1 2001-09-11 81% / 81% (alla / E-00)
Klara med moment PRO1 2001-09-11
(gäller E-99)
46% / 48% (alla / E-99)
Prestationsgrad 2001-09-11
(gäller E-00)
58% / 59% (alla / E-00)
Examinationsgrad 2001-09-11
(gäller E-99)
46% / 48% (alla / E-99)

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursens första moment, LAB1, är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter (labbar) som löses i grupper om två och två samt en större individuell programmeringsuppgift (J-uppgift). Målet med labbarna är att förklara viktiga begrepp och moment som behövs till tentan samt att ge praktiska färdigheter i programmering. Målet med J-uppgiften är att utmana studenten med ett komplett problem som kan lösas med de kunskaper och färdigheter de skaffat sig under de inledande labbarna.

Kursens andra moment, tentan/TEN1, har som mål att få studenterna att sätta sig in i de viktigaste teoretiska begreppen inom datalogi: datastrukturer och algoritmer. På tentan ställs inga krav på kunskaper inom något visst programmeringspråk.

Kursens tredje moment, projektet/PRO1, ges i tvåan och tränar studenterna på att jobba i ett större projekt som de själva utformar.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Förändringar inför denna kursomgång

Inga drastiska förändringar gjordes i kursen. Ytterligare några J-uppgiftslydelser modifierades för att passa den treskaliga betygsnivåskalan 1/2/3. Några syntaktiska ändringar i exemplen genomfördes.

Sammanfattning

E-teknologer är effektiva och har i allmänhet en stark känsla för vad de vill göra och hur det ska göras, vilket det finns utrymme för i kursens andra och tredje moment. De flesta tycker kursen är intressant och givande. Kursen har intressanta labbar som vid inledningen tydligt visar de olika datastrukturerna och algoritmernas fördelar och nackdelar. I stort fungerar kursen mycket bra, medan detaljer i samband med föreläsningar kan förbättras. Projekten har varit mycket lyckade. De duktigaste har gjort fantastiskt avancerade program och de svagare har överträffat sig själva, fått självförtroende och varit stolta över sina prestationer.

Undervisningen

Föreläsningarna var lite ostrukturerade vad gäller gränsen mellan Javadetaljer och datalogidetaljer. Kanske vore det vettigt att ha en liten del "ren Java" i början. Kommentarer från kursenkäten antyder också att föreläsningarna kanske gick för långsamt eller att det borde finnas någon lågfartsföreläsning som inte alla "måste" gå på. Viggos gästföreläsning var omtyckt, liksom datorslaktföreläsningen.

Salsövningarna var totalt sett inte så välbesökta, men gissningsvis var de som behövde dem där. Kommentarer från kursenkäten antyder att vissa hellre skulle vilja sitta framför datorn. Övningsassistenterna ansågs kunniga och bra/ganska bra pedagogiskt sett. Övningarna var bra eller bättre än föreläsningarna i och med att det fanns mer konkreta exempel.

De flesta projektgrupperna har klarat sig helt på egen hand. Undervisningen inskränkte sig till två föreläsningar om grafik och nätprogram.

Examination

Kursen har tre moment vilka alla måste vara godkända. Moment LAB1 består av sju labbar plus en individuell J-uppgift som godkänns av handledare i datorsal. Labbarna genomförs normalt sett i grupper om två studenter. J-uppgiften har tre betygsnivåer: fungerande program (1), perfekt program (2), perfekt program med grafik (3). Kursens andra moment, TEN1, är en tentamen med frågor på datastrukturer och algoritmer. Kursens tredje moment, PRO1, är ett projekt som genomförs under andra läsåret och som redovisas gruppvis. Till projektet ställs krav på projektdagbok.

Slutbetyget är halva summan av delbetygen på J-uppgiften (1/2/3), tentan (3/4/5) och projektet (1/2/3). Den som fått fullt på tentan, gjort extra bra J-uppgift och särskilt avancerat projekt kan från och med i år få slutbetyg sex.

Kurslitteratur

Kursboken samt föreläsningsanteckningar på pappersform och på webben.

Kursenkät

Se den kompletta sammanställningen av enkätsvaren givna till och med 2001-09-11. Eftersom projekten blir klara ett efter ett under hela året har det inte gått att göra någon enkät efter avslutad kurs, men vi har samtalat med var och en i samband med projektredovisningen och samtliga har tyckt att projektmomentet varit mycket givande.

Kursens belastning för eleverna

Kursen pågår under väldigt lång tid vilket leder till att studenterna inte verkar stressade (förrän redovisningsdatument närmar sig). De flesta gör labbarna under den tid som datorsalarna finns bokade för kursen.

Förkunskaper

De förkunskaper som behövs är kännedom om operativsystem, filer och något redigeringsprogram. Av de som svarat på kursenkäten uppgav nästan 90% att de hade tillräckliga förkunskaper.

Verkligt kursinnehåll

Vi har hållit oss till kursens detaljschema.

Planerade förändringar

Kursinnehållet i stort behöver inte ändras. Möjligen bör det inledningsvis vara mer Java och mindre datalogi. Följande praktiska punkter är något som bör beaktas/diskuteras till nästa kursomgång:

^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <efo@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 juni 2002
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>