INDA (Inledande kurs i datalogi). Kursens uppläggning läsåret 2001-2002

Examination och slutbetyg

Kursen har två moment, laborationer och tentamen.

På både laborationsmomentet och tentamen ges följande betyg : U (underkänt), 3 , 4, 5.

På tentamen och som slutbetyg kan dessutom betyg 6 ges.

För godkänt slutbetyg krävs att båda momenten är godkända.

Godkänt slutbetyg beräknas ur denna tabell:

betyg labmomentet

betyg tentamensmomentet

slutbetyg

3

3

3

3

4

3

3

5

4

4

3

4

4

4

4

4

5

4

5

3

4

5

4

5

5

5

5

5

6

6

Betyg på labmomentet beror på vilka hemuppgifter man redovisat, se nedan under övnigar, hemuppgifter....

Betyg på tentamensmomentet beror på resultatet på tentamen, på resultatet från kontrollskrivning 1 efter period 1, på resultatet från kontrollskrivning 2 efter period 2, och på bonuspoäng för de hemuppgifter man lämnat in. Reglerna framgår av avsnittet Tentamen och kontrollskrivningar.

Övningar, hemuppgifter, betyg på labmomentet och bonuspoäng

Varje teknolog kommer att tillhöra en av de 19 övningsgrupperna. Till preliminärt 16 veckor under de tre läsperioderna kommer hemuppgifter att ges. På övningarna från och med vecka 38 kommer hemuppgifter redovisas.

Varje hemuppift tillhör en eller flera av tre i nivåer för olika katogerier teknologer:

A ("Fearless"), B ("A little unsure") och C ("Scared to Death").

Nivå A är de svåraste hemuppgifterna eller hemuppgifter med extra tillägg, C de lättaste. När man gör hemuppgifterna för en viss vecka väljer man om man vill göra alla hemuppgifterna i nivå A, eller alla i nivå B, eller alla i nivå C. Lösningarna på hemuppgifterna lämnas in i en låda för den övningsgrupp man tillhör. Lådorna finns på Nadas studieexpedition "Delfi" på plan 2, Osquars backe 2. Om man en gör alla veckans hemuppgifter i nivå A eller alla i nivå B kan man få bonuspoäng för tentamen.

Föreläsningarna kommer att behandla relevant material för hemuppgifterna. Laborationerna kan användas till att arbeta med hemuppgifterna och på övningarna redovisas och diskuteras hemuppgifterna.

Till varje redovisningsövning skall man ha gjort alla hemuppgifterna för den nivå man valt. Man kan sedan bli utvald att redovisa någon uppgift. Om man går på alla övningar kommer man att få chansen att redovisa minst 11 gånger vid olika redovisningsövningar. Varje redovisning kommer att godkännas eller underkännas. För att få godkänt betyg på labmomentet måste man ha 7 godkända redovisningar.

Betyg på labmomentet beräknas ur denna tabell:

godkända redovisningar

betyg labmomentet

7

3

8

3

9

4

10

5

11

5

Godkända inlämnade hemuppgifter för nivå A och B ger bonuspoäng för tentamensmomentet:

2 bonuspoäng/vecka för godkända hemuppgifter för nivå B och 3 bonuspoäng/vecka för hemuppgifter för nivå A. Om man lämnar in A-uppgifter för alla 16 veckor får man alltså 16 veckor *3 bonuspoäng/vecka = 48 bonuspoäng. För slutbetyg 6 krävs 48 bonuspoäng.

Tentamen och kontrollskrivningar

Tentamen som ges efter period 3 har tre delar med 26 tentapoäng + 26 tentapoäng + 48 tentapoäng, summa 100 tentapoäng. De tre delarna motsvarar ungefär de delar av kursen som ges i de tre läsperioderna.

För godkänt på tentamensmomentet krävs 50 tentapoäng, för betyg 4 krävs 74 poäng , för betyg 5 krävs 89 poäng och för betyg 6 krävs 100 poäng.

Bonuspoängen för redovisade hemuppgifter adderas till tentamenspoängen för del 3 upp till maximalt 48 poäng. Detta gäller ej vid omtentamen.

Vid ordinarie tentamen efter läsperiod 3 (ej vid omtentamen) kan man välja att istället för att göra del 1 och/eller del 2 av tentamen använda tentapoäng som man fått vid kontrollskrivning 1 respektive kontrollskrivning 2.