Nada

KTH 2D1339 Programkonstruktion för F, 2003-2004
progk03
Nada
Lärare
Förkunskaper
Kursprogram
Schema & Plan
Betygsrapportering
Föreläsningar
Kurslitteratur
Laborationer
Kontrollskrivningar
Individuella förhör
Hjälp
Kvällshandledning
Javaversioner
Användbara länkar
Betyget 6
(info till handledare och övningsassistenter)

^ Upp till kursens hemsida.

2D1339, Programkonstruktion för F: period 1–3 2003/04, programmeringsdelen

Obs! Denna sida ändras fortlöpande under kursens gång och utgör kursens anslagstavla.

Regnbågslinje

Senaste nytt

Senast ändrad 26 augusti 2004 Regnbågslinje

Kursutvärdering

Här är några frågor om kursen. Dina svar hjälper oss att göra kursen bättre.
Tryck här för att hämta kursenkäten:
Regnbågslinje

Lärare

Kursledare: Ann Bengtson
Kursledaren finns ofta i rum 1614 på plan 6, Lindstedtsvägen 3 (två trappor ovanför datorsalarna röd, orange m.fl.).
Om du går uppför trappan, ring på dörren till höger i trapphuset. Innanför dörren, gå vänster och därefter höger längs en korridor till rum 1614. Telefonnummer: 790 62 09.

Övningsassistenter: Pål Westermark (grupp 1), Fredrik Edin (grupp 2) och Magnus Rosell (grupp 3).

Handledare: Malin Bergenstråhle, Henrik Gradin, Arno Lepisk, Johan Samuelsson, Anders Sjöqvist

Regnbågslinje

Betygsrapportering

Betygen kommer att rapporteras in till Ladok i slutet av terminen då de flesta som vill göra lab4 är klara med den.
Om du av någon anledning behöver ha poäng och betyg inrapporterat tidigare så hör av dig till ann så ordnar vi det!

Regnbågslinje

Förkunskaper

Kursen 5B1109 Linjär algebra.
Kunskaper motsvarande kursens datorintroduktionsdel, dvs. lite datorvana, begreppen operativsystem och fil, viss förtrogenhet med
operativsystemet Unix samt erfarenhet av ordbehandling och då speciellt programmet Emacs.

Regnbågslinje

Kursprogram

Finns här på pdf-format

Regnbågslinje

Schema

Schema för period 2

Schema för period 3

Schema för period 4 (endast laborationer)

Regnbågslinje

Plan för föreläsningar och övningar

Period2 Program från föreläsningarna finns här

Period3 Program från alla föreläsningarna utom den sista finns här

Regnbågslinje

Kurslitteratur

Regnbågslinje

Laborationer

Alla labanvisningar kommer att läggas upp här ... Examination av kurser på andra sätt än traditionella tentamensskrivningar blir allt vanligare. Examination t.ex. genom laborationsuppgifter enskilt eller i grupp, projekt, hemtentor m.m. upplevs ofta som mer meningsfull av både studenter och lärare än de traditionella salstentorna. Det finns dock en del problem med alternativa examinationsformer. Man vill naturligtvis uppmuntra studenter att söka den kunskap som behövs för att lösa givna uppgifter genom att läsa i böcker, söka på Internet och genom att fråga lärare och studiekamrater. Lika självklart är det att man inte kan bli godkänd på en kurs genom att lämna in en lösning på examinationsuppgiften som man inte gjort själv. Denna hederskodex gäller för alla kurser på Nada och är ett försök att reglera hur mycket hjälp man får ta emot och hur denna ska redovisas. Läs även om detta i den allmänna labanvisningen.

Redovisning av obligatoriska laborationer

I år krävs för Lab1 och Lab2 redovisning enligt båda punkterna nedan, för Lab3 endast redovisning enligt första punkten.
  1. Redovisning av programmet vid dator, på schemalagd tid, när man är klar
  2. Redovisning av den teori laborationen avser att lära ut.

Kontrollskrivningar

Redovisning 2 görs som ett muntligt förhör eller en kontrollskrivning, kontrollskrivningarna ligger på fasta tider, den första den 19  november och avser lab1 - Linser. Muntliga förhör sker först efter motsvarande kontrollskrivning givits. Har man speciella skäl kan man få göra sitt förhör tidigare. Det är första gången vi har kontrollskrivningar och därför finns det inga gamla sådana, i stället finns det fiktiva kontrollskrivningar:

Fiktiv KS1: pdf rätta svaren finns här. Observera att det står vad skrivningen omfattar sist i skrivningslydelsen. Fiktiv KS1 fanns med i kursbunten!
Fiktiv KS2: pdf rätta svaren finns här.
Fiktiv KS3: Det blir ingen KS3. Redovisning av Lab3 vid dator räcker.

Årets kontrollskrivningar

KS1 2003-11-19 KS1.pdf svar till KS1 här
KS2 2004-01-27 KS2.pdf svar till KS2 här

Individuella förhör

Muntliga individuella förhör på de Java-moment som labbarna 1 och 2 omfattar.
På de fiktiva kontrollskrivningarna finns mer detaljer om vad som efterfrågas vid varje ks/förhör.
Anmälan till individuellt förhör motsvarande KS1 och KS2 kan du göra här:
Tryck här för att hämta bokningslistor:
Rum 1614 ligger på plan 6, Lindstedtsv. 3, ingång till höger sett från trappan.
Tag gärna med en utskrift av ditt eget program (Linser respektive Vågor) till förhöret!
Om du inte har det så diskuterar vi kanske något annat program.
Om det inte finns några tider att boka eller du inte kan de tider som finns kan du skicka epost till kursledaren och be om en annan tid.

Regnbågslinje

Hjälp och handledning

Hjälp och handledning med laborationerna ges i följande omfattning Hjälp med att använda sin egen dator i KTH-studierna kan man få från Regnbågslinje

Kvällshandledning

Just nu är ingen extra handledning planerad.

Regnbågslinje

Javaversioner

Vi använder version 1.4 av Javas standardbibliotek, jdk-1.4, på kursen.

Regnbågslinje

Användbara länkar

Regnbågslinje

Betyget 6

Vill du satsa på betyget 6 på kursen? Kraven för betyg 6 beskrivs i anvisningarna till Lab4. Betyget 6 på kursen rapporteras till Ladok som betyget 5 på den ordinarie kursen 2D1339 och betyget 6
på 0-poängskursen 2D6339.

Regnbågslinje

Aktuell information kommer att läggas till på denna sida under kursens gång.


Sidansvarig: <ann@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 augusti 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>