Nada - numerisk analys & datalogi

2D1334 Databasteknik, 4poäng

Kursanalys hösten 2000

Kursdata

Kursens mål

Kursens mål är att ge kännedom om begrepp och metoder inom databasteknikområdet, ge en orientering om andra modeller än relationsmodellen för representation av information för att eleverna ska förstå och kunna använda metoder och principer för strukturering och representation av information på elektroniska media (modellering, strukturering, normalisering), förstå teoretisk och matematisk grund för datamanipuleringsspråk samt ha god färdighet i användandet av sådana språk, kunna genomföra problemanalys med efterföljande design av en databas, förstå principer för lagrings- och indexeringsmetoder, förstå transaktionsbegreppet, ha kännedom om metoder för säkerhets- och integritetskontroll, förstå struktur och funktion hos ett modernt databashanteringssystem.

Förändringar inför denna kursomgång

Översyn av övningsuppgifter och föreläsningsanteckningar. Föreläsningarna har utvidgats med mer ingående genomgång av transaktionshantering.
Sista laborationen görs i Java, 4GL eller C. Genomgång av kod för applikationsprogrammering. Fördjupning av transaktionsavsnittet (samtidighet och återhämntning).

Sammanfattning

Kursen som helhet verkar ha gått bra. Eleverna har varit intresserade och uppvisat mycket goda kunskaper.
Elevmedverkan vid lösning av övningsuppgifter har varit ett mycket uppskattat moment. Studenterna har delvis varit kritiska till laborationsinstruktionerna, de vill ha steg för steg beskrivning.

Undervisningen

Föreläsningarna: Ny teori har presenterats med stordia och kompletterats med diskussion och anteckningar på krittavla. För att studenterna skall kunna följa med på ett bra sätt och inte bara anteckna har kopior av stordia delats ut. Övningarna: Samma mönster har tillämpats på alla övningarna: 1. Genomgång av uppgifter på ny teori. 2. Studenterna löser några uppgifter gemensamt. 3. Hemläxa och följande redovisning av ytterligare uppgifter. Eleverna har varit mycket positiva till det sätt på vilket övningarna genomförts. Laborationerna: Laborationsdelen av kursen består av uppgifter i frågespråksmatematik, frågespråk och att utveckla en databasapplikation mot en egen variant av varuhusdatabasen. Laborationerna har i stort sett gått bra men vissa elever har skjutit på laborationerna och inte kommit igång. Orsaken kan vara att studenterna har flera paralella kurser och att databaskursens laborationer inte bedöms som tunga. Det verkar dock inte vara något stort problem eftersom  redovisningarna vanligtvis kommer under våren och i början av hösten.

Examination

Tentamen är den slutliga examinationen men den förbereds väl med övningarna och läxuppgifterna. Elevernas kommentar har varit: ont om tid, jobbig men bra.

Kurslitteratur

Fungerat väl.

Elevenkät

Frågorna har varit: Vad har varit dåligt, Vad har varit bra, Förslag till förändringar till nästa kursomgång. Frågorna har ställts separat för Föreläsningar, övningar och laborationer. Typiska kommentarer: Mycket material men klart och tydligt. Bra med föreläsningsanteckningarna. Bra med hemuppgifterna. Bra uppgifter, bra upplägg. För mycket text på stordia (och på kopiorna). Laborationsinstruktionerna luddiga.

Kursens belastning för eleverna

Arbetsbelastningen var normal .

Förkunskaper

Eleverna förkunskaper är goda. Det som behövs för kursen är Logik, Java och grundläggande datalogi. Detta är väl uppfyllt.

Verkligt kursinnehåll

Modellering enligt ER modellen. Relationsmodellen, relationsalgebra, tupel och domänkalkyl, funktionella beroenden. Frågespråk speciellt SQL. Lagrings och indexeringsmetoder. Normalisering till tredje normalform. Säkerhet. Transaktionshantering. Optimering. Informationssystemutveckling. Applikationsprogrammering. Orientering om OO modell och brister i relationsmodellen. Orientering om distribution.

Planerade förändringar

Ytterligare material om applikationsprogrammering med tekniker för kontakt med databaser. Orientering om Objektrelationssystem. Bearbetning av laborationerna. Översyn av föreläsningar och övningsuppgifter. Bearbetning och delvis nya laborationsanvisningar.