Nada - numerisk analys & datalogi

Databasteknik, 4 poäng (DBT)

Kursanalys våren 2000

Kursdata

Kursens mål

Kursens mål är att ge kännedom om begrepp och metoder inom databasteknikområdet, ge en orientering om andra modeller än relationsmodellen för representation av information för att eleverna ska förstå och kunna använda metoder och principer för strukturering och representation av information på elektroniska media (modellering, strukturering, normalisering), förstå teoretisk och matematisk grund för datamanipuleringsspråk samt ha god färdighet i användandet av sådana språk, kunna genomföra problemanalys med efterföljande design av en databas, förstå principer för lagrings- och indexeringsmetoder, förstå transaktionsbegreppet, ha kännedom om metoder för säkerhets- och integritetskontroll, förstå struktur och funktion hos ett modernt databashanteringssystem.

Förändringar inför denna kursomgång

Översyn av övningsuppgifter och föreläsningsanteckningar. Föreläsningarna har utvidgats med mer ingående genomgång av transaktionshantering.
Sista laborationen kan även göras i Java. Genomgång av kod för applikationer skrivna i Java.

Sammanfattning

Kursen som helhet verkar ha gått bra. Eleverna har varit intresserade och uppvisat goda kunskaper.
På grund av att det blev flera deltagare än planerat så har det uppstått en del problem med salsbyten.

Undervisningen

Föreläsningarna: Ny teori har presenterats med stordia och kompletterats med diskussion och anteckningar på krittavla. För att studenterna skall kunna följa med på ett bra sätt och inte bara anteckna har kopior av stordia delats ut. Övningarna: Samma mönster har tillämpats på alla övningarna: 1. Genomgång av uppgifter på ny teori. 2. Studenterna löser några uppgifter gemensamt. 3. Hemläxa och följande redovisning av ytterligare uppgifter. Eleverna har varit mycket positiva till det sätt på vilket övningarna genomförts. Laborationerna: Laborationsdelen av kursen består av uppgifter i frågespråksmatematik, frågespråk, administratörsuppgifter och att skriva ett applikationsprogram i 4gl, ESQL i C eller Java. Laborationerna har i stort sett gått bra men vissa elever har skjutit på laborationerna och inte kommit igång. Orsaken kan vara att arbetsbördan inte är så stor beträffande laborationerna och att man av det skälet väntar tills sommaruppehållet.

Examination

Tentamen är den slutliga examinationen men den förbereds väl med övningarna och läxuppgifterna. Elevernas kommentar har varit: ont om tid, jobbig men bra.

Kurslitteratur

Fungerat väl.

Elevenkät

Frågorna har varit: Vad har varit dåligt, Vad har varit bra, Förslag till förändringar till nästa kursomgång. Frågorna har ställts separat för Föreläsningar, övningar och laborationer. Typiska kommentarer: Mycket material men klart och tydligt. Bra med föreläsningsanteckningarna. Bra med hemuppgifterna. Bra uppgifter, bra upplägg. Vore bra med tydligare laborationsinstruktioner. Problem med salar.

Kursens belastning för eleverna

Arbetsbelastningen var normal men schemakollisioner med andra valfria kurser gör att vissa studenter missar en del föreläsningar eller övningar.

Förkunskaper

Eleverna förkunskaper är goda. Det som behövs för kursen är Logik och grundläggande datalogi detta är väl uppfyllt.

Verkligt kursinnehåll

Modellering enligt ER modellen. Relationsmodellen, relationsalgebra, tupel och domänkalkyl, funktionella beroenden. Frågespråk speciellt SQL. Lagrings och indexeringsmetoder. Normalisering till tredje normalform. Säkerhet. Transaktionshantering. Optimering. Orientering om OO modell och brister i relationsmodellen. Orientering om distribution.

Planerade förändringar

Ytterligare material om transaktionshantering. Bearbetning av laborationerna. Översyn av föreläsningar och övningsuppgifter.