Nada

Kursanalys

2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4 poäng, ht 2000


Kursledare

Fredrik Winberg, fredrikw@nada.kth.se

Kursupplägg

Kursen gavs under period 1 läsåret 2000/2001. Undervisningen bestod av 21 föreläsningar. Examinationen utgjordes av en tenta (2 poäng) och en labbkurs med fyra labbar (2 poäng).

Mål

Det här är en inledande kurs i datorgrafik och interaktion och syftet är att studenterna ska få en allmän överblick över området och dess möjligheter och begränsningar, kunskap om vilka begrepp, metoder och algoritmer som används samt pröva på att använda ett modernt grafikbibliotek. De ska också få en mycket översiktlig introduktion till människa-datorinteraktion.

Statistik

Efter ordinarie och omtentan och diverse kompletteringar

Antal registrerade på kursen: 83
Antal godkända på labbkursen: 69
Antal godkända på tentan: 65 varav 28 betyg 4 och 4 betyg 5.
Antal underkända på tentan: 11
Antal som ej tenterade: 7
Prestationsgrad: 81%
Examinationsgrad: 71%

Sammanfattning av årets kursomgång

Kursen har efter omständigheterna fungerat bra. På grund av diverse bemanningsrelaterade problem tillsattes jag som kursledare med endast det administrativa ansvaret, det innehållsmässiga och merparten av alla föreläsningar har Gustav Taxén stått för. Eftersom denna kurs var ny både för mig och Gustav har vi i mångt och mycket startat om från början. Mycket arbete som har lagts ner på kursen gick emellertid att återanvända, såsom stora delar av labbkursen. Andra delar har omarbetats helt, de flesta huvudföreläsningarna samt en del gästföreläsningar. Lösningen med kursledaren som endast ansvarig för det administrativa har varit bitvis ganska tungt men de problem som har uppstått till följd av detta har gått att lösa.

Förändringar inför denna kursomgång

De förändringar som jag och Gustav gjorde inför denna kursomgång var av två olika slag.

För det första gjordes en del förändringar baserade på föregående kursomgångar på direkt rekommendation av förra kursledaren. Den dåvarande labb 1 bort (demonstrationslabben) togs bort eftersom dess innehåll inte riktigt kändes relevant. En introduktion till programmeringsmiljön (Unix) lades också till, liksom en föreläsning som gav en överblick över människa-datorinteraktion. Ordlistan gicks också igenom. Tentan fick slutligen en lite större uppgift också.

De andra förändringarna gjordes efter diskussioner mellan mig och Gustav. Jag lade till en föreläsning om sonifiering och ljudgränssnitt för att peka på att det enda sättet att interagera med ljud inte är via talgränssnitt. Gustavs föreläsningar har gjorts om från grunden med avsikt att ge överblick och sammanhang. Föreläsningarna under tidigare kursomgångar har fokuserat mycket på detaljer, men dessa finns ju i kursboken som studenterna förutsätts läsa. Däremot saknar kursboken just överblick och kopplingar till andra områden (som t.ex. konst och film). Boken säger heller inte mycket om var forskningsfronten inom datorgrafik finns, så de nya föreläsningarna har också innehållit lite information om detta. En ny föreläsning om datorgrafikens historia lades också till. Animeringar, interaktiva exempelprogram, filmklipp och färgbilder har använts i mycket större utsträckning än tidigare. Den nya tentan hade en "teoridel" och en "praktikdel". Avsikten med teoridelen var att ta reda på om studenterna kunde beskriva viktiga begrepp och principer. Avsikten med praktikdelen var att ta reda på om studenterna kunde omsätta begrepp och principer för att lösa ett praktiskt problem. På så sätt hoppades vi nå studenternas djupkunskap istället för att testa om de kommer ihåg enstaka detaljer.

Kurslitteratur

Edward Angel: Interactive computer graphics 2nd ed., Addison Wesley 2000, ISBN 0-201-38597-X.

Dessutom ingick en kursbunt med följande artiklar:

Lärare på kursen

Funderingar kring denna kursomgång

Modellen med gästföreläsningar är en bra idé, men den röda tråden kan ibland vara lite svår att förmedla. Jag hade själv lite svårigheter att få ihop det hela eftersom jag själv inte riktigt såg den röda tråden i upplägget som jag fick i min hand vid kursstarten. Föreläsningarna i MDI och användargränssnitt (Olle Bälter respektive Nils-Erik Gustafsson) var mycket lyckade och de mest uppskattade gästföreläsarna och passade bra in i kursen. Emellertid hamnade föreläsningarna om talbaserade gränssnitt och sonifiering lite fel och de flesta studenter hade svårt att se relevansen hos dessa.

Föreläsningarna som behandlade huvudinnehållet (Gustav Taxén) var mycket uppskattade. Eftersom dessa var nya för årets kurs var många lite väl korta, all tid utnyttjades inte till fullo, men detta borde inte vara något problem inför nästa års kurs.

Labbarna har fungerat bra, dock efterlyste studenterna fler labbtillfällen för OpenGL-labbarna. Fler labbassar för denna labb behövs också. Många studenter efterlyste mer OpenGL-labbar, både som ersättning för de andra labbarna och som extrauppgift.

Labblydelsen för labb 2 (utvärdering av gränssnitt) var trots omarbetning fortfarande lite otydlig, den bör specificeras bättre. Denna labb hade många studenter svårt att se relevansen med.

Tentan var omgjord och upplevdes som svår av många studenter. Kanske lyckades vi inte med att förmedla vad som var viktigt under föreläsningarna. Det nya tentaupplägget överraskade förmodligen några studenter. Några av tentauppgifterna var också tvetydigt formulerade så att det blev något oklart vad som efterfrågades, vilket beror på att Gustav (som skrev huvuddelen av tentan) inte hade författat någon tenta tidigare.

Förändringar inför nästa kursomgång

Fundera igenom relevansen hos föreläsningarna som handlar om interaktion. Gå igenom labb 2 och specificera bättre. Utöka eventuellt OpenGL-delarna av labbkursen och erbjud extrauppgifter med eventuell bonus på tentan. Gå in mer på djupet på föreläsningarna och utnyttja tiden bättre. Var noggrannare med formuleringar av tentafrågor. Var också noggrann med att presentera tentaupplägget i god tid, kanske t.o.m. författa ytterligare några exempel på tentafrågor som illustrerar det nya upplägget, eftersom många frågor från tidigare tentor inte längre är relevanta.

Kursenkät

Den webbbaserade kursenkäten besvarades endast av 14 studenter trots ett flertal påminnelser.

 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?
  1. 7% (1 st) Mycket lätt
  2. 29% (4 st) Lätt
  3. 57% (8 st) Varken lätt eller svår
  4. 7% (1 st) Svår
  5. 0% (0 st) Mycket svår


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?
  1. 57% (8 st) Ja
  2. 21% (3 st) Tveksam
  3. 14% (2 st) Nej
  4. 7% (1 st) Vet ej


 3. Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?
  1. 43% (6 st) Ja, mycket
  2. 57% (8 st) Ja
  3. 0% (0 st) Neutral
  4. 0% (0 st) Inte särskilt
  5. 0% (0 st) Nej
  6. 0% (0 st) Vet ej


 4. Vad tycker du om kursens förkunskapskrav (du kan välja fler än ett alternativ)?
  1. 57% (8 st) Relevanta
  2. 0% (0 st) Ej relevanta
  3. 0% (0 st) För höga
  4. 14% (2 st) För låga
  5. 29% (4 st) Vet ej


 5. Vad tycker du om kursboken Interaktive Computer Graphics?
  1. 7% (1 st) Mycket bra
  2. 71% (10 st) Bra
  3. 7% (1 st) Varken bra eller dålig
  4. 7% (1 st) Dålig
  5. 0% (0 st) Mycket dålig
  6. 7% (1 st) Har inte läst den


 6. Vad tycker du om kursbunten?
  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 79% (11 st) Bra
  3. 21% (3 st) Varken bra eller dålig
  4. 0% (0 st) Dålig
  5. 0% (0 st) Mycket dålig
  6. 0% (0 st) Har inte läst den


 7. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?
  1. 7% (1 st) Mindre än 20%
  2. 0% (0 st) 20-40%
  3. 21% (3 st) 40-60%
  4. 36% (5 st) 60-80%
  5. 36% (5 st) Mer än 80%


 8. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver de olika föreläsarna tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)
  1. 21% (3 st) Mycket bra
  2. 57% (8 st) Bra
  3. 7% (1 st) Acceptabelt
  4. 7% (1 st) Mindre bra
  5. 0% (0 st) Dåligt
  6. 7% (1 st) Har inte deltagit


 9. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken eller kursbunten)?
  1. 0% (0 st) Ja, alltid
  2. 0% (0 st) Ofta
  3. 14% (2 st) Ibland
  4. 50% (7 st) Sällan
  5. 36% (5 st) Aldrig


 10. Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga etc.)?
  1. 43% (6 st) Ja, alltid
  2. 29% (4 st) Ja, ofta
  3. 29% (4 st) Acceptabelt
  4. 0% (0 st) Sällan
  5. 0% (0 st) Aldrig


 11. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1 (GLUT)?
  1. 29% (4 st) Mindre än 2 timmar
  2. 43% (6 st) 2-4 timmar
  3. 21% (3 st) 4-8 timmar
  4. 7% (1 st) Mer än 8 timmar


 12. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2 (Utvärdering av gränssnitt) ej inräknat seminariet?
  1. 7% (1 st) Mindre än 4 timmar
  2. 79% (11 st) 4-7 timmar
  3. 7% (1 st) 7-12 timmar
  4. 0% (0 st) Mer än 12 tim.


 13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3 (Strata)?
  1. 36% (5 st) Mindre än 2 timmar
  2. 64% (9 st) 2-4 timmar
  3. 0% (0 st) Mer än 4 timmar


 14. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4 (OpenGL)?
  1. 29% (4 st) Mindre än 6 timmar
  2. 14% (2 st) 6-8 timmar
  3. 14% (2 st) 8-12 timmar
  4. 43% (6 st) Mer än 12 timmar


 15. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)
  1. 43% (6 st) Laboration 1
  2. 7% (1 st) Laboration 2
  3. 7% (1 st) Laboration 3
  4. 86% (12 st) Laboration 4


 16. Hur många andra kurser har du läst parallellt med den här kursen nu under period 1?
  1. 0% (0 st) Ingen
  2. 29% (4 st) En
  3. 50% (7 st) Två
  4. 21% (3 st) Tre
  5. 0% (0 st) Fyra eller fler


 17. Hur stor del av din totala studietid under period 1 har du ägnat åt den här kursen?
  1. 7% (1 st) Mindre än 15%
  2. 36% (5 st) 15-30%
  3. 43% (6 st) 30-50%
  4. 7% (1 st) 50-70%
  5. 7% (1 st) Mer än 70%


 18. Kursen är p 4p (2p för tentan och 2p för laborationskursen). Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?
  1. 7% (1 st) 4p är för mycket
  2. 93% (13 st) Lagom med 4p
  3. 0% (0 st) 4p är för lite
 

Fredrik Winberg, 19 december 2000, http://www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D1323/kursanalys2000.html