Nada

Kursanalys


2D1323 Datorgrafik med interaktion, 4 poäng, ht 1999


Kursledare

Kerstin Frenckner

Kursuppläggning

Kursen gick under period 1 läsåret 1999/2000. Undervisningen bestod av 21 föreläsningar (varav 7 gästföreläsningar) och inga övningar. Examinationen utgjordes av en tenta (2 poäng) och en labbkurs med fem labbar (2 poäng).

Mål

Jag ser kursen som en bred och orienterande kurs inom datorgrafik med en ytligt orienterande del om människa-datorinteraktion. Studenterna ska lära sig de vanligaste begreppen och metoderna och prova på att riktigt grafikpaket.

Statistik

Data hänför sig till 4 april 2000, dvs efter den första omtentan

Antal registrerade: 94
Antal godkända på labbkursen: 89 (95%)
Antal godkända på tentan: 66 (70%) varav 13 betyg 5 och 16 betyg 4
Antal underkända på tentan: 16, antal som ej tenterat: 12
Prestationsgrad: 82%
Examinationsgrad: 70%

Dessutom deltog 18 SU-studenter varav 17 har klarat tentan

Sammanfattning

Kursen har i stort fungerat bra, men goda potentialer till förbättringar finns. Det var roligt att hålla kursen även om jag kände att det var alltför länge sedan jag höll en grafikkurs. Studenterna verkar ha uppskattat kursen. Andan har varit god.

Förändringar inför denna kursomgång

Jag var ny som lärare på kursen. Jag hade ganska mossiga kunskaper inom området och ersatte Lars Kjelldahl som har mycket goda och breda kunskaper.
För att minska problemen med att studenterna har olika förkunskaper infördes två föreläsningar som enbart var avsedda för studenter med mindre goda förkunskaper. Övriga föreläsningar grupperades så att vissa var genomgångar av boken och andra innehöll mer av aktuella utblickar och utvidgningar. De senare hölls i allmänhet av gästföreläsare. Vi bytte kursbok för att få en bok med en modernare uppläggning som bättre gick att följa i undervisningen. Som komplement till kursboken gjorde jag ett häfte om algoritmer.

Kurslitteratur

Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 1997, ISBN 0-201-85571-2.
Dessutom ingick en kursbunt med bl.a. ett kompendium om OpenGL av Gustav Taxén.

Övriga lärare

OpenGL: Mattias Karlström, vid labbarna även Jan Humble
Gästföreläsare: Nils-Erik Gustafsson användargränssnitt, Sören Lenman VRML, Kai-Mikael Jää-Aro VR, Kjell Elenius Ljudgränssnitt, Lars Kjelldahl Bildperception, Gunnar Ledfeldt Visualisering
Stratalabb: Fredrik Winberg och Olle Sundblad

Undervisningen

Föreläsningarna borde gå mer in på djupet och hålla högre takt. Jag delade ut kopior av OH-bilder och gjorde dessa på datorn. Det tog väldigt mycket tid och gjorde det nästan ogörligt att ta med bilder och formler eftersom de tar så lång tid att skriva in. Därför hann jag inte förbereda mer. Diagramföreläsningen ska ha en högre nivå om den ska hållas. En mer standardmässig föreläsning om användargränssnitt skulle behövts som komplement till Nils-Eriks gästföreläsning - nu lade jag in den sist.

Gästföreläsningarna var väldigt olika till sin karaktär. Bäst uppskattades nog Nils-Erik Gustafsson och Gunnar Ledfeldt.

Idén med extraföreläsningar för dem som har mindre förkunskaper var bra. Men det skulle behövts något om Unix också.

Labbarna

Labbarna var desamma som föregående år.
Labb1: var en demolabb. Lättsam men har kanske överlevt sig själv.
Labb2: var en introduktion till fönster- och menyhantering. Bättre instruktioner om ur man kör Unix och make-filer hade behövts. Annars bra. Labb3: var en utvärdering av ett användargränssnitt. Anvisningarna bör omarbetas. Ev. bör guidelines från Apple bytas ut. Labben bör inte göras i fyrapersonersgrupper eftersom studenterna kommer från många håll och har svårt att hitta labbkompisar. Jag ska se om jag kan hitta ett modernare program som samtidigt är enkelt, roligt, annorlunda och gör något som alla förstår. Rapport och seminarium fungerade bra även om det blev många som var tvungna att komplettera rapporten (föregående år var kraven tydligen lägre) och en del som klagade över att sista seminarietiden blev fulltecknad (på de tidigare fanns det gott om plats).
Labb4: rendering i Strata. Labben var lätt. Trevligt om den gick att utöka med modellering, så att studenterna får se både modellering och rendering i ett komplett program.
Labb5: programmering i OpenGL. Fungerade bra. En del studenter hade gärna gjort mer i OpenGL.

Examination

Tentan bestod av ganska många småfrågor som kollar upp om studenterna lärt sig vissa begrepp och förstår hur de vanligaste algoritmerna fungerar och när de används. Inga beräkningar förekommer. Inga hjälpmedel. Avsikten är att testa såväl termer och begrepp som förståelse. Jag var besviken på resultatet av första tentan - 63 godkända av 94 tentander. Tentans utformning var något annorlunda. Det dåliga resultatet kan också bero på att för många börjat läsa för sent (enligt enkäten hade mer än hälften läst högst 25% av boken 10 dagar före tentan) eller lagt ner för lite tid på kursen (enligt enkäten hade drygt hälften lagt ner mindre än 10 timmar per vecka på kursen). Enligt enkäten hade 13% inte läst någon bok - tanken är naturligtvis att studenterna ska läsa kursboken eller annan bok för att kunna klara tentan. Resultatet varierade starkt mellan programmen. De som klarat tentan erbjöds att göra en egenvald fördjupningsuppgift för att höja sitt betyg. Tre personer gjorde detta. Vid januaritentan godkändes 21 studenter.
Labbredovisning: Labb 1 genom närvaro och frågeformulär, labb 2, 4 och 5 vid datorn och labb 3 genom seminarium och rapport.

Administrativt

Mer information om hur man kör Unix hade behövts inför labb 2. Det var för struligt med fyrapersonersgrupperna på labb 3. Som vanligt har vissa labbtillfällen varit mer populära än andra och därför blivit fulltecknade. Det fanns ingen nätkoppling i den föreläsningssal där gästföreläsningarna hölls. I stort har det dock fungerat.

Förändringar inför nästa kursomgång

Fundera över: Skippa labb 1, gör om labb 3, utöka labb 4 och labb 5. Gå snabbare och mer på djupet på föreläsningarna. Jag behöver också läsa in området bättre. Ge en introduktion till Unix för dem som behöver det. Inför en "vanlig" föreläsning om användargränssnitt. Nada kommer att gästas av en amerikansk grafiklärare som bör kunna hålla några föreläsningar på kursen. Lägg in en större uppgift på tentan. Modernisera ordlistan. Nada:s videoförråd bör moderniseras.

Kursenkät

Jag gjorde en kursenkät som besvarades av knappt 30% av studenterna på kursen.

 • Upplever du kursen som lätt eller svår

  1. 10% (3 st) Mycket lätt.
  2. 48% (15 st) Lätt
  3. 32% (10 st) Medel
  4. 3% (1 st) Ganska svår
  5. 3% (1 st) Svår
  6. 3% (1 st) Mycket svår

 • Tycker du att kursen passade dina förkunskaper?

  1. 32% (10 st) Jag kunde för mycket
  2. 65% (20 st) Jag kunde lagom
  3. 3% (1 st) Jag kunde för lite

 • Vilken bok har du läst?

  1. 84% (26 st) Angel
  2. 0% (0 st) Hearn-Baker
  3. 3% (1 st) Någon annan
  4. 13% (4 st) Har inte läst någon bok

 • Vad tycker du om kursboken Angel: Interactive computer graphics?

  1. 10% (3 st) Mycket bra
  2. 29% (9 st) Bra
  3. 39% (12 st) Hyfsad
  4. 3% (1 st) Mindre bra
  5. 6% (2 st) Dålig
  6. 10% (3 st) Har inte använt den

 • Hur stor del av kursboken (eller annan liknande bok) hade du läst vid tiden för sista föreläsningen ca 10 dagar före tentan?

  1. 13% (4 st) >75%
  2. 13% (4 st) 50-75%
  3. 16% (5 st) 25-50%
  4. 26% (8 st) 5-25%
  5. 32% (10 st) Inget

 • Vad tycker du om Kerstins föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia på ett bra sätt?

  1. 0% (0 st) Mycket bra
  2. 23% (7 st) Bra
  3. 23% (7 st) Acceptabelt
  4. 32% (10 st) Mindre bra
  5. 19% (6 st) Dåligt
  6. 3% (1 st) Har inte deltagit

 • Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 0% (0 st) Alltid
  2. 3% (1 st) Ofta
  3. 13% (4 st) Ibland
  4. 29% (9 st) Sällan
  5. 48% (15 st) Aldrig

 • Vad tycker du om antalet gästföreläsningar

  1. 13% (4 st) För många
  2. 65% (20 st) Lagom
  3. 19% (6 st) För få

 • Vad tycker du om laboration 1 (demolabben)?

  1. 3% (1 st) Mycket givande
  2. 29% (9 st) Givande
  3. 61% (19 st) Onödig
  4. 0% (0 st) Har inte gjort laboration 1

 • Vad tycker du om laboration 3 (utvärdering av gränssnitt)?

  1. 10% (3 st) Mycket givande
  2. 45% (14 st) Givande
  3. 42% (13 st) Onödig
  4. 0% (0 st) Har inte gjort laboration 3

 • Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3?

  1. 6% (2 st) Mindre än 2 timmar
  2. 45% (14 st) 2-5 timmar
  3. 35% (11 st) 5-10 timmar
  4. 6% (2 st) 10-15 timmar
  5. 0% (0 st) Mer än 15 timmar
  6. 0% (0 st) Har inte gjort laboration 3

 • Vad tycker du om laboration 4 (Strata-labben)?

  1. 3% (1 st) Mycket givande
  2. 77% (24 st) Givande
  3. 13% (4 st) Onödig
  4. 0% (0 st) Har inte gjort laboration 4

 • Vad tycker du om laboration 5 (Open-GL)?

  1. 61% (19 st) Mycket givande
  2. 32% (10 st) Givande
  3. 0% (0 st) Onödig
  4. 0% (0 st) Har inte gjort laboration 5

 • Hur mycket tid ägnade du åt laboration 5?

  1. 23% (7 st) Mindre än 10 timmar
  2. 48% (15 st) 10-20 timmar
  3. 16% (5 st) 20-30 timmar
  4. 3% (1 st) 30-40 timmar
  5. 0% (0 st) Mer än 40 timmar
  6. 0% (0 st) Har inte gjort laboration 5

 • Jag vet att det har varit en del praktiskt strul kring labbarna. Anvisningarna för att köra Unix var för dåliga inför labb 2. Det var för struligt att bilda fyrapersonersgrupper till labb 3 och anvisningarna behöver förbättras. Hur tycker du att det praktiska kring labbarna har fungerat för övrigt

  1. 3% (1 st) Mycket bra
  2. 68% (21 st) Bra
  3. 19% (6 st) Dåligt
  4. 0% (0 st) Mycket dåligt

 • Hur mycket tid per vecka har du lagt ned på kursen?

  1. 52% (16 st) Mindre än 10 timmar
  2. 39% (12 st) 10-20 timmar
  3. 3% (1 st) 20-30 timmar
  4. 0% (0 st) Mer än 30 timmar


  Kerstin Frenckner, 4 februari 2000, http://www.nada.kth.se/nada/kurser/kth/2D1323/KursOversikt.html