2D1323 Datorgrafik med interaktion, kursanalys, hösten 1998

Datum för denna kursanalys: 12 december 1998.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen gick i period 1 och omfattade 4 poäng fördelat på tentamen (2p) och laborationer (2p). Antalet föreläsningstimmar var 48 och antalet laborationer 5. Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 180.

Laborationsstatistik, antal klara med de olika laborationerna:

Antal elever som är helt klara med labbdelen av kursen: 159

Tentastatistik:

Antal som är helt klara med kursen: 127

Det är xx elever som är klara med hela kursen.

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om datorgrafik i form av begrepp, algoritmer och användningsmöjligheter samt visa på grafikens användning inom interaktion.

Eleverna ska efter kursen kunna använda och förstå system med datorgrafik och även få viss inblick i interaktionsaspekter.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen gick nu för tredje gången. Ett par veckor före kursstart förväntades 70-80 deltagare. Det blev 180 personer som deltog, vilket medförde problem på flera sätt. En tillräckligt stor sal fanns inte att uppbringa på teknis. Spridningen i förkunskaper har accentuerats, bl.a genom att universitetselever med goda förkunskaper nu deltag. De tycker att takten är för låg. Vidare drabbades kursledaren av en kraftig förkylning i samband med kursstart och den kvarstod i flera veckor. Den ökade administrationen med många deltagare tog också tid från insatser att förbättra kvalitén på undervisningen.
Trots det stora antalet deltagare har resultatet på labbar och tenta varit gott. Det kan bero på flera omständigheter, t.ex. att det stora deltagarantalet har medfört att administrationen med att sätta upp labblistor långt i förväg för hela kursen. Labblydelserna har utformats med tanke på att undvika moment som kan innebära att kursdeltagarna fastna i svårigheter och detaljer. Trots detta tror vi inte att labbarna blivit mindre givande.
Det verkar finnas ett behov av särskild hjälp 1-2 veckor före tentan, vilket tar sig uttryck i ökat antal mail till kursledaren. Frågorna kan ofta besvaras, men inte alltid eftersom de t.ex. är för vaga. Några elever kommer också och "knackar på dörren" och vill ha hjälp direkt, vilket inte alltid är möjligt att ge när almanackan är fulltecknad. En lösning kan vara att schemalägga ett antal pass för frågor och handledning veckan före tentan.
Tiden för frågor i samband med föreläsningarna kan kanske också utsträckas något genom att t.ex. varje föreläsning avslutas tio minuter i förtid för att ge utrymme för frågor inför alla elever eller enskilt efter det att de flesta gått.
Slutligen finns ett intryck av att delar av algoritmdelen av kursen skulle påbörjats tidigare för att ge kursdeltagarna något mera att "bita i" från början.

Examination

En 5 timmars tenta med dels algoritmorienterade frågor dels småfrågor utgör tillsammans med laborationerna examinationen på kursen. På tentan får man ha med sig litteraturen på kursen.

Gästföreläsare

Det har varit ett flertal gästföreläsare under kursen:  Gustav Taxén (GLUT/OpenGL), Mats Blomberg (ljudgränssnitt), Johan Ihrén (visualisering), Kai-Mikael Jää-Aro (VR), Nils-Erik Gustafsson (Informationsergonomi och användargränssnitt) och Sören Lenman (VRML).

Systemet med gästföreläsare verkar vara uppskattat. Nils-Erik Gustafsson fick (som vanligt) en mycket positiv bedömning. Även Kai-Mikael Jää-Aro blev uppskattad.

Vidare har Björn Eiderbäck, Staffan Romberger, Gunnar Ledfelt och Olle Sundblad bidragit med demonstrationer under laboration 1.

Laborationer

Labb 1: Stationsupplagd demolabb: Denna labb fungerade bra och eleverna fick se ett antal olika miljöer. Frågorna som skulle besvaras efter labben verkade fungera och endast en person uppmanades precisera sina svar. Verkar ha varit relativt uppskattad även om man kanske inte förstår alla detaljer vid demonstrationen. Pga sjukdom fick inte alla se Alias. Ersättnignstider erbjöds och en del fick på det sättet möjlighet att se systemet i efterhand.

Labb 2: GLUT, rastergrafik och interaktion: Labben var ny och ersatte SRGP-labb. Det man missar jämfört med tidigare är att bitblt inte finns med i labben. Å andra sidan kan labb 2 och 5 knytas ihop och GLUT är mera modernt i interaktionsdelen.

Labb 3: Utvärdering av grafiskt gränssnitt med hjälp av checklista: Labbredovisningen fungerar bättre med seminrieredovisning som i år än med redovisning enbart via skriftlig dokumentation. Gruppstorleken har ökats från 2 till 4 personer för att uppmuntra till mera diskussioner inom gruppen. Syftet med labben har inte alltid gått fram och ska poängteras tydligare nästa år. Syftet är främst att man ska förstå vikten av en kritisk attityd till utformningen av gränssnitt.
För några elever har Macanvändingen inneburit vissa problem.

Labb 4: Strata Studio 3D: Verkar ha fungerat bra även om berörd lärare fick ta på sig mera arbete än som var tänkt pga det stora deltagarantalet. Någon mer handledare måste uppbringas inför nästa kurs.

Labb 5: OpenGL: Verkar ha fungerat bra. Labben har tagit mycket olika tid. Vissa grupper har klarat den på ett par timmar medan andra har arbetat 20-30 timmar (man kan nog räkna timmar på olika sätt).

Kurslitteratur

Kursboken av Hearn-Baker tror vi är ganska bra även om den i vissa delar ger intryck av att inte ha omarbetats tillräckligt mycket med hänsyn till vad som hänt under de senaste åren. Det finns flera elevera som ytcker att boken är dyr.
Undervisningen borde troligen knytas mera till boken åtminstone på det sättet att tydliga hänvisningar görs till boken i samband med varje föreläsning.

När det gäller kursbunten behålles interaktionshäftet, exempelsamlingen, "Top ten blunders", diagramritningshäftet och ordlistan (i vissa fall efter modifieringar). I övrigt görs en förutsättningslös översyn av innehållet i kursbunten. Multimediartikeln togs bort.

Kopior av OH-bilder, som delades ut i början av varje föreläsning, är uppskattat.

Elevenkät

Enkäten besvarades av 66 elever (37%) vilket kan jämföras med 39% förra året.
Svarsfördelningen finns inlagda via länken nedan (dock inte elevernas kommentarer)

Frågor och svar

Genomförda förändringar jämfört med förra året

Förändringar som diskuterades i förra årets kursanalys:

Planerade förändringar till nästa års kurs

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se