2D1323 Datorgrafik med interaktion, kursanalys, hösten1997

Preliminär version, datum för denna kursanalys: 17 november 1997.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen gick i period 1 och omfattade 4 poäng fördelat på tentamen (2p) och laborationer (2p). Antalet föreläsningstimmar var 48 och antalet laborationer 5. Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 105.

Laborationsstatistik, antal klara med de olika laborationerna:

Det är 11 elever som endast gjort den mycket lätta laboration 1 eller ingen labb alls. Det kan tolkas som att de avbrutit kursen. Antalet deltagare i kursen är i så fall 94.
Det är 59 elever som är helt klara med labbdelen av kursen.á

Tentastatistik:

Antal som är helt klara med kursen:

Det är 46 elever som är klara med hela kursen.

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om datorgrafik i form av begrepp, algoritmer och användningsmöjligheter samt visa på grafikens användning inom interaktion.

Eleverna ska efter kursen kunna använda och förstå system med datorgrafik.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen gick nu för andra gången. I flera avseenden har brister från förra året rättats till, vilket också syns i enkätsvaren. Liksom förra året kan vi konstatera att kursen ges för ett flertal olika sektioner och eleverna har mycket olika bakgrund. Detta återspeglas på flera sätt genom att några tycker att vissa labbar är för svåra medan andra tycker de är för lätta. Vissa vill ha mera detaljer, andra mindre detaljer. Ett av flera sätt att möta detta kan vara att ersätta några föreläsningar med övningar, där den ena övningsgruppen är för elever som har mera erfarenhet och den andra är till för de som inte har samma erfarenhet av programmering etc.

Uppläggningen av föreläsningarna har förbättrats vilket avspeglas i enkätsvaren även om det fortfarande finns anledning att leta efter möjligheter till förbättringar.

Det verkar ha funnits ett behov av mera handledning kring labbar m.m.. Många elever har kommit och "knackat på dörren" hos kursledaren, som inte alltid har kunnat avsätta den tid som kanske skulle behövas. Det behövs troligen mera handledning och att kursledaren sätter upp mottagningstider ett par gånger i veckan ur kursen för de frågor som kan uppstå. Tiden i samband med föreläsningarna kan kanske också utsträckas något genom att t.ex. varje föreläsning avslutas med en frågestund.
á

Examination

En 5 timmars tenta med dels algoritmorienterade frågor dels småfrågor utgör tillsammans med laborationerna examinationen på kursen. På tentan får man ha med sig litteraturen på kursen. I år provades att lägga in ett papper i varje rättad tenta. Papperet innehöll information om visningstillfälle, en kortfattad lösning till tentan samt bedömningskriterier som använts vid rättningen.

Gästföreläsare

Det har varit ett flertal gästföreläsare under kursen: Yngve Sundblad (interaktionshistoria), Konrad Tollmar (multimedia), Mats Blomberg (ljudgränssnitt), Johan Ihrén (visualisering), Kai-Mikael Jää-Aro (VR), Nils-Erik Gustafsson (Informationsergonomi och användargränssnitt) och Sören Lenman (VRML).
Systemet med gästföreläsare verkar vara uppskattat. Nils-Erik Gustafsson fick (som vanligt) en mycket positiv bedömning. ─ven Kai-Mikael Jää-Aro blev uppskattad.

Vidare har Björn Eiderbäck, Jiarong Li, Staffan Rombergerá och Olle Sundblad bidragit med demonstrationer.

Laborationer

Labb 1: Stationsupplagd demolabb: Denna labb fungerade bra och eleverna fick se ett antal olika miljöer. Frågorna som skulle besvaras efter labben var mera precisa än året innan. Verkar ha varit relativt uppskattad även om man kanske inte förstår alla detaljer vid demonstrationen.

Labb 2: SRGP, rastergrafik och interaktion: Många elever var ovana vid att programmera. Labben verkar ha varit förhållandevis givande, men många elever liksom kursledaren tycker att man ska överväga att byta ut denna labb mot en labb med GLUT/OpenGL.

Labb 3: Utvärdering av grafiskt gränssnitt med hjälp av checklista: Jämfört med förra året var denna labb preciserad både när det gäller utförande och krav. Eleverna har dock inte uppskattat denna labb beroende på flera saker. F den ovane Macanvändaren skulle det behövts mera instruktioner kring Macen. Dessutom verkar eleverna inte förstått meningen med labben. En tydligare tidsgräns för labben skulle kanske också ha underlättat. Bedömningskriterier för labben gavs under kursen via www. Ska bakas in i lbblydelsennästa år.
Detaljåterkoppling ang denna labb kunde inte ges (tid fanns inte) utan varje redogörelsen gavs ett mera allmänt omdöme ang omfattning, karaktär, www-presentation etc. Man kan fundera över att utforma någon metod för att ge en annorlunda återkoppling till eleverna av vad de gjort.
En möjlighet är att låta kursdeltagarna får göra labben i större grupper (kanske 6 personer) och sedan redovisa i grupp, så att det blir mera diskussioner.

Labb 4: SCED med POVRay, 3D editering samt fotorealistisk rendering: Fungerade hyfsat. Eventuellt kan man överväga att använda annan editor eftersom SCED kan verka lite exotisk. Å andra sidan har labben fungerat bra och då kanske man inte ska ändra.

Labb 5: OpenGL, "Springande häst", samma laboration som förra året fast nu i OpenGL. Att använda OpenGL verkar ha varit lyckat.

Kurslitteratur

Kursboken av Angel fick sämre betyg än vad Foleys bok fick förra året. Bl.a. verkar eleverna inte ha uppskattat att texten om OpenGL var utspridd över hela boken. Vi måste överväga att byta bok. Alternativen är troligen att gå tllbaka till Foley eller att välja Hearn-Bakers bok.

När det gäller kursbunten behålles interaktionshäftet, exempelsamlingen, "Top ten blunders", diagramritningshäftet och ordlistan (i vissa fall efter modifieringar). I övrigt görs en förutsättningslös översyn av innehållet i kursbunten. Det verkar klart att multimediartikeln ska bytas.

Kopior av OH-bilder, som delades ut i början av varje föreläsning, blev mycket uppskattat och ska därför givetvis delas ut på samma sätt nästa år också.

Elevenkät

Enkäten besvarades av 41 elever (39%) vilket kan jämföras med 26% förra året (trots att antalet frågor utökades från 23 till 37). Enkäten får därför en större tyngd i år även om det inte är säkert att svaren alltid är representativa för alla elever.
Svarsfördelningen finns inlagda via länken nedan (dock inte elervnas kommentarer)

Frågor och svar

Genomförda förändringar jämfört med förra året

Förändringar som diskuterades i förra årets kursanalys:

Planerade förändringar till nästa års kurs

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se