2D1323 Datorgrafik med interaktion, kursanalys, hösten1996

Preliminär version, datum för denna kursanalys: 7 augusti 1997.

Kursöversikten ger information om kursen och dess uppläggning.

Hur har kursanalysen tagits fram

Denna kursanalys har sammanställts genom en kursenkät i ace, diskussion med elever i samband laborationsredovisningar, diskussion med inblandade lärare samt en genomgång ur kursledarens perspektiv.

Kursdata

Kursen är ny och gick i period 1och omfattade 4 poäng fördelat på tentamen (2p) och laborationer (2p). Antalet föreläsningstimmar var 48 och antalet laborationer 5. Antalet elever som registrerade sig på kursen via res-systemet var 75.

Laborationsstatistik, antal klara med de olika laborationerna:

Det är 11 elever som endast gjort den mycket lätta laboration 1. Det kan tolkas som att de avbrutit kursen.

Tentastatistik:

Antal som är helt klara med kursen:

Det är 36 elever som är helt klara med kursen. Av de som följt kursen motsvarar detta 56%.

Mål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om datorgrafik i form av begrepp, algoritmer och användningsmöjligheter samt visa på grafikens användning inom interaktion.

Eleverna ska efter kursen kunna använda och förstå system med datorgrafik.

Kursledarens huvudintryck av hur kursen fungerat

Kursen är ny vilket innebar några mindre "barnsjukdomar", men i många avseenden har kursen fungerat tillfredställande. Kursen ges för ett flertal olika sektioner och eleverna har mycket olika bakgrund. Detta återspeglas på flera sätt genom att några tycker att vissa labbar är för svåra medan andra tycker de är för lätta. Vissa vill ha mera detaljer, andra mindre detaljer.

Viss kritik har framförts via enkäten av föreläsarens uppläggning av lektionerna rent pedagogiskt. Detta hoppas han åtminstone till viss del kunna avhjölpa med noggrannare planering av föreläsningarna.

Laborationerna har fungerat hyfsat, men det har varit relativt mycket kommentarer kring dem. Många tycker att SRGP och SPHIGS (som dock till stor del utgör grafikstandarder) känns gamla. Flera tycker också att det skulle vara mer och tydligare krav på vissa laborationer (utvärdering samt SCED).

Examination

En 5 timmars tenta med dels algoritmorienterade frågor dels småfrågor utgör tillsammans med laborationerna examinationen på kursen. På tentan får man ha med sig litteraturen på kursen.

Gästföreläsare

Det har varit ett flertal gästföreläsare under kursen: Yngve Sundblad (interaktionshistoria), Konrad Tollmar (multimedia), Kjell Elenius (ljudgränssnitt), Johan Ihrén (visualisering), Kai_Mikael Jää-Aro (VR), Nils-Erik Gustafsson (Informationsergonomi och användargränssnitt).

Vidare har Olle Sundblad, Staffan Romberger och Björn Eiderbäck bidragit med demonstrationer.

Laborationer

Labb 1: Stationsupplagd demolabb: Denna labb fungerade bra och eleverna fick se ett antal olika miljöer. Möjligen var det svårt att förstå alla demonstrationerna.

Labb 2: SRGP, rastergrafik och interaktion: Många elever var ovana vid att programmera. Detta bidrog troligen till att något tiotal elever verkar ha avbrutit kursen och att andra ännu inte är klara med denna laboration. Det ska noteras att denna labb tillsammans med labb 5 ansågs att vara den mest givande av labbarna.

Labb 3: Utvärdering av grafiskt gränssnitt med hjälp av checklista: Fungerade hyfsat, men flera elever väntade med att göra labben eftersom någon fix deadline inte sattes ut. Labben ska ses över och kraven ska preciseras.

Labb 4: SCED med Rayshade, 3D editering samt fotorealistisk rendering: Fungerade hyfsat, men tydligare krav införs.

Labb 5: SPHIGS, Hierarkiska grafiska datastrukturer, "Springande häst": Delvis samma problem som labb 2.

Kurslitteratur

Kursboken av Foley, van Dam m.fl. fick ett relativt gott betyg. Trots detta prövar vi nu en ny bok.

När det gäller kursbunten behålles interaktionshäftet, exemplesamlingen, diagramritningshäftet och ordlistan (i vissa fall efter modifieringar). I övrigt görs en förutsättningslös översyn av innehållet i kursbunten.

Elevenkät

Endast 20 elever (26 %) har besvarat kursenkäten via www/ace. Det är därför vanskligt att dra omfattande slutsatser av den. Kommentarerna finns inte inlagda via länken nedan.

Frågor och svar

Planerade förändringar

Följande förändringar ska troligen göras av kursen inför nästa läsår:

Lars Kjelldahl, CID/IPLab, NADA, KTH, 100 44 Stockholm, lassekj@nada.kth.se