KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

KursPM med schema

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid Nada, Läsanvisningar

Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.


Schema föreläsningar

Om detta schema avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det detta som gäller (jag har som ambition att meddela schemageneratorn avvikelser, men har inte själv direkt kontroll att de genomförs). Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter". Jag kommer också att skapa en mail-lista för utskick av information.

Mina f öreläsningar är tänkta att läggas upp mera som lektioner än som traditionella föreläsningar och använda principen "structured lectures" som utgångspunkt. Småuppgifter diskuteras och en egen utvecklad text kan efter föreläsningen skickas till kursledaren via e-post vilket kan ge bonuspoäng på tentan.

Exchange students are adviced to contact me directly by email (lassekj 'at' nada.kth.se) to get necessary information on the course.

Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 onsd 15.3 8-10 D3

Administration och översikt av kursen. History of Computer Graphics (videoband från SIGGRAPH). Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH

F2 onsd 15.3 13-15 D3 Andra häften av videofilmen. Transformationer i 2D och 3D . Angel kap. 4. Kort om belysning och texturer. Lars Kjelldahl. Ev. slutet av videofilmen.
F3 onsd 22.3 15-17 Violett Introduktion till Maya
F4 fred 24.3 8-10 E2

Transformationer, fortsättning. Vyer, projektioner, skymda ytor. Angel kap 4-5, 7. pdf-fil av OH, innehåller två småuppgifter, som ska vara inne 060330, Lars Kjelldahl

F5 onsd 29.3 10-12 D2

Belysning. Angel kap 6. Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH, innehåller två småuppgifter, som ska vara inne 060404

F6 fred 31.3 8-11 E2

Genomgång av de delar av programspråket C som behövs för att skriva OpenGL-program. Make-filer. Alexander Baltatzis, pdf-fil av OH

F7 onsd 5.4 10-12 D2

Hur uppfattar vi bilder, perception, färg, diagram. Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH

F8 torsd 6.4 13-15 K52 Glut/OpenGL, grafikpaket inför laboration 2&3, Gustav Taxén, pdf-fil av OH
F9 fred 7.4 8-10 D3

Rastrering, displayalgoritmer, Angel kap 7. Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH

F10 fred 21 .4 10-12 D1 Grafik och dataspel (gemensamt med 2D1640), Gustav Taxén, Linus Blomberg, pdf-fil av OH
F11 onsd 26.4 15-17 D3

Kurvor och ytor. Angel kap 11. Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH

F12 onsd 3.5 10-12 E3 Animation, Angel kap 10.12-10.16 , Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH
F13 fred 5.5 10-12 L31 Filmvisning och tentafrågor , Lars Kjelldahl, pdf-fil av OH
F14 månd 8.5 10-12 E3

Realtidsgrafik och hårdvara, Gustav Taxén, pdf-fil av OH, pdf-fil-cg

F15 onsd 10 .5 13-15 E3 detta tillfälle utnyttjades inte
F16 torsd 11.5 10-12 D3 Avslutning, utvärdering, Lars Kjelldahl

För NA8740 tillkommer några undervisningstillfällen. Se länken DOA-eget.

Ambitionen är att dela ut kopior av de flesta OH-bilderna på respektive föreläsning. Dessa papper kommer sedan finnas att hämta utanför Nadas expedition. En förteckning över utdelat material kommer att läggas upp på webben.

topp>>

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@nada.kth.se, 790 8159, rum 1627, Osquars backe 2, plan 6. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post.

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen 2D1323 Datorgrafik med interaktion får läsas av

  • KTH-studenter på alla program utom D förutsatt att valet av denna kurs lagts in i Ladok av studentens studievägledning (D-teknologer läser normalt 2D1640 Grafik och interaktionsprogrammering)

  • fristående studenter som blivit antagna av KTHs centrala antagningsenhet till denna kurs (dessa studenter ombeds kontakta kursledaren vid första föreläsninge

  • SU-studenter som läser DOA, NA8740, som består av DGI samt1p HCI

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är inlagt får Nada-konto, passerkortet aktiverat och möjlighet att bli godkänd på labbar.

OBS: Du ska snarast och senast 22 mars registrera dig i res-systemet genom att göra res checkin dgi06 eller res checkin sudoa06 (beroende på om du går på KTH eller SU). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res show dgi06 eller res show sudoa06 .

Läser du 2D1323 Datorgrafik och interaktion får du inte läsa 2D1640 Grafik och interaktionsprogrammering också eftersom kurserna överlappar. Förkunskapskrav är 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi eller motsvarande.

topp>>

Kursens mål

Studenterna ska efter kursen kunna

• kortfattat förklara innebörden i grundläggande termer inom datorgrafik

• redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ tranformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor ochrendering

• förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer

• använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt

• använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt

Vad du får ut av kursen beror till största delen på dig själv. Detta är en valbar kurs som du förutsätts läsa av intresse för ämnet. Du antas vara mogen att ta ansvar för din egen inlärning. Den som arbetar för att nå djupa kunskaper kommer att lära sig väsentligt mer och antagligen också ha väsentligt roligare än den som läser bara för ytlig inlärning och tentamen. Laborationerna ger rika möjligheter till egen utforskning för den som så önskar.

För den intresserade finns fortsättningskurserna 2D1413 Avancerad grafik och interaktion (period 1-2) och 2D1257 Visualisering (period 3). Det finns också kurser inom det näraliggande området människa-datorinteraktion nämligen i första hand: 2D1620 Människa-datorinteraktion inledande kurs (period 1) och 2D1622 Människa-datorinteraktion fortsättningskurs (period 2).

topp>>

Kurslitteratur

Bok

I första hand rekommenderas Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 2006 (4:e upplagan), ISBN 0-321-31252-X. Boken säljs på kårbokhandeln. Undervisningen har innehållet i Angels bok som en allmän grund, men föreläsningarna kommer inte att slaviskt följa boken.

Angel har också skrivit en bok om OpenGL. Den heter OpenGL a primer, Addison Wesley 2002, ISBN 0-201-74186-5. Boken är ett alternativ/komplement till OpenGL-kompendiet. Den ersätter inte boken: Interactive computer graphics.

Kursbunt

På Nadas studentexpedition kan du köpa kursbunten. Den omfattar:

  • OpenGL-kompendium, Gustav Taxén

  • Grafikalgoritmer, ett häfte

  • Top ten blunders by visual designers

  • Lydelser till labb 1-3 samt labbkvitto

  • Ytterligare några artiklar

    som delkas ut udner kursens gång

I priset på kursbunten, 120 kronor,ingår en prenumeration på kopior av OH-bilder som delas ut under kursen.

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar. Har du inte tidigare jobbat i Unix respektive C, så bör du köpa häftet. En föreläsning om 3h handlar om grundläggande C.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.45-11.30 och må-to 12.45-14.15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och labbar. Allt kursstoff kommer inte att täckas på föreläsningarna.

Laborationerna är en viktig del av kursen. Du ska utföra dessa självständigt tillsammans med din labbkompis. Läs i hederskodexen vad som gäller.

Kursen 2D1323, DGI, omfattar fyra poäng och går under åtta veckor - inklusive tentaveckan. Kursen NA8740, DOA, omfattar fem poäng och går under tio veckor. Räkna alltså med att lägga ned (åtminstone) 20 timmar per vecka på arbete med kursen under kursens gång.

topp>>

Examination

Kursen 2D1323 DGI examineras med en labbkurs på två poäng och en tenta på två poäng. Betyget på tentan är lika med betyget på kursen. Antal uppnådda poäng på tentan avgör betyget på tentan. Genom att skicka in texter i anslutning till föreläsningarna kan man få bonuspoäng på tentan.

Kursen NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt examineras med en labbkurs på tre poäng och en tenta på två poäng. Betyget på tentan är lika med betyget på kursen. Antal uppnådda poäng på tentan avgör betyget på tentan (inga bonuspoäng). Labbkursen består av samma labbkurs som 2D1323 DGI utökat med ett kursavsnitt om människa-datorinteraktion. Läs mer.

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

Labbkursen består av fyra laborationer. De ska redovisas under kursens gång vid tidpunkter som framgår av labbanvisningarna. Extra redovisningstillfällen ordnas sedan i anslutning till omtentaperioden i augusti 2006 och omtentaperioden i januari 2007. Den som inte godkänts på alla fyra laborationerna senast vid redovisningstillfället i januari år 2007 riskerar att få göra om hela labbkursen. Då gäller de laborationer och regler som används det läsår labbarna redovisas.

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer det att finnas handledare att tillgå. Kursledare och labbassar kommer inte att ha någon jourhandledning. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass.

För att bli godkänd på en labb så ska du dels ha utfört labbuppgiften och dels kunna redogöra för uppgiften och lösningen. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp. Om det var några dagar sedan du gjorde labben, så ska du läsa på inför redovisningen så att du verkligen kan redogöra för uppgift och lösning.

Tenta

Ordinarie tentatillfälle är månd 22 maj, 8-13, L44

Inga hjälpmedel är tillåtna. Tentan kommer att bestå av

• Grundfrågor, avsedda för att visa att man kan grunderna - kan uppnås med småuppgifterna som skickas in till mig

• Fördjupningsfrågor, avsedda för den som vill ha 4 eller 5 resp VG på kursen

Konto vid Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna.

topp>>

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och kompendierna i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På tentan kan frågor på boken, materialet i kursbunten (inklusive utdelade OH-bilder från föreläsningar) och principer som du använt vid labbarna förekomma. Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller utdelat material är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

Kursboken

I stort sett hela boken ingår i kursen. Du ska förstå hur exemplen i OpenGL fungerar och principerna bakom OpenGL, men du ska naturligtvis inte lära dig namnen på OpenGL-funktioner utantill. Innehållet i appendices är inte tentastoff, men du kanske behöver titta i appendix B eller C för att förstå vissa avsnitt i boken. I de fall det finns svenska termer för begrepp som nämns i boken ska du kunna dessa, t.ex. klippa, skymda ytor, strålföljning. Du ska kunna principerna för hur de beskrivna grafikalgoritmerna fungerar, vad de används till och deras namn.

Följande avsnitt ur boken är preliminärt inte tentastoff (till stor del exempel som kan underlätta inlärningen):
2.8, 2.10, 3.8, 5.7, 6.6, 6.9, 10.7, 10.9, 11.12, 12.6-12.8.

Kompendiet om OpenGL och Glut

Kompendiet behövs för labbarna men är inte tentastoff. Frågor om principerna bakom OpenGL och Glut kan dock förekomma (du ska t.ex. kunna redogöra för vad händelsestyrning är men inte veta vad olika funktioner i OpenGL heter eller har för parametrar). Du kommer inte att skriva någon kod på tentan.

Kompendiet om algoritmer

Du ska förstå vad algoritmerna används till och principerna för hur de fungerar.

Kompendiet om människa-datorinteraktion för kursen NA8740 DOA

Kompendiet är ej tentastoff.

Övrigt material i kursbunt samt utdelade kopior av OH-bilder

Allt material i kursbunt och utdelade kopior av OH-bilder är avsett att läsas och utgör tentastoff.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

I år har kursen fokuserats lite mera på de centrala delarna, varför några föreläsningar tagits bort. Föreläsningarna inriktas i år på att svara mot modena pedagogiska tankegångar, där föreläsningarna är tänkta att fungera enligt principen "strukturerad föreläsning", där det också blir möjligt att få bonuspoäng på tentan genom att göra småuppgifter som skickas till kursledaren efter föreläsningen. De flesta föreläsningar hålls av Lars Kjelldahl och Gustav Taxén.

De två kurserna, DGI och DOA samläser allt utom det avsnitt som bara ingår i den störrre kursen NA8740 DOA.

 

topp>>

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2006-05-10