2D1323 Datorgrafik med interaktion (DGI) och
NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt (Doa)

Kursanalys för våren 2004

Kursledare

Kerstin Frenckner

Kursuppläggning

DGI: Undervisningen bestod av 20 föreläsningar och inga övningar. Examinationen utgjordes av en tenta (2 poäng) och en labbkurs med fyra labbar (2 poäng).

Doa: Doa-kursen samläste helt med DGI (dock en egen första föreläsning) men hade dessutom en egen del om 1 poäng som behandlar människa-datorinteraktion och interaktionssprogrammering.

Mål

Jag ser kursen som en bred och orienterande kurs inom datorgrafik. Studenterna ska lära sig de vanligaste begreppen och metoderna och prova på ett riktigt grafikpaket. Doa-studenterna ska dessutom få en inblick i människa-datorinteraktion och interaktionsprogrammering.

Statistik

Antal registrerade på DGI-kursen enligt Ladok:
Antal tidiga avbrott: 9 (personer som inte gjort någon laboration)
Antal incheckade i res: 92
Antal godkända på kursen: 60
Antal godkända på tentan: 66
Antal godkända på labbkursen: 72
Prestationsgrad: 75% (med hänsyn tidiga avbrott: 83%)
Examinationsgrad: 65% (med hänsyn tidiga avbrott: 72%)

Sammanfattning

Kursen har i stort fungerat bra. Studenterna verkar ha uppskattat kursen. Andan har varit god. Närvaron vid föreläsningarna har varit ungefär 50% och inte minskat under kursens gång.

Förändringar inför denna kursomgång

I år genomfördes av såväl praktiska som ekonomiska skäl en samläsning mellan de båda kurserna.

DGI-kursens interaktionslabb ersattes av en ganska fri labb där studenterna kunde välja en av fyra uppgifter. De flesta valde att arbeta i Maya.

Doa-kursens MDI-del omarbetades. Den gjordes till en början alltför ambitiös, men förändrades under kursens gång.

Kurslitteratur

Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 2002, ISBN 0-202-74186-5 .
Dessutom ingick en kursbunt med bl.a. ett kompendium om OpenGL av Gustav Taxén.

Lärare

Jag var kursansvarig och höll i det administrativa och närvarade vid i stort sett alla föreläsningarna. Anna Stockhaus ansvarade för människa-datorinteraktionsavsnittet av Doa-kursen. Själv höll jag introduktionen samt en föreläsning om programmet Director.

Föreläsningarna i anslutning till kursboken hölls av Gustav Taxén och Björn Eiderbäck. Dessutom medverkade ett flertal gästföreläsare: Alexander Baltatzis (C), Pär Bäckström (Maya), Lars Kjelldahl (bilder och perception), Kai-Mikael Jää-Aro (virtuell verklighet), Johan Lindfors (från Microsoft om .NET), Tommy Palm (från Jadestone om att göra datorspel), Nils-Erik Gustavsson (användargränssnitt).

Undervisningen

Gustav Taxén föreläser med Powerpoint-presentationer med egenhändigt ritade bilder samt inklippta datografikkbilder och animationer. Björn Eiderbäck föreläser också med Power-pointpresentationer, som följer boken något närmare.

Gästföreläsningarna var väldigt olika till sin karaktär.

Labbarna

Labb1: en introduktion till fönster- och menyhantering med Glut. Den förefaller att ha fungerat bra. 86% godkända (87% i jan-05). Tanken med denna labb är att tvinga studenterna att börja med fönster- och menyhanteringen innan de ger sig på att bygga strukturerna i labb4.
Labb2: programmering i OpenGL. Labben är en direkt påbyggnad på labb2. Fungerade bra. Studenterna tycker att de lär sig mycket på denna labb och den är också rolig. Svårighetsgraden beror till stor del på studenternas programmeringsvana. 77% godkända (80% i jan-05).
Labb3: grafik med programmet Maya. Labben gick ut på att bygga upp ett rum med vissa objekt i. 78% godkända (82% i jan-05).
Labb4: Studenterna valde en av följande fyra uppgifter: 1 Animering med programmet Director. 2 Animering av en gående häst i Maya. 3 Bygga den egna lägenheten i Maya. 4 Skriva en text om någon aspekt av datoranimeringens historia. Uppgifterna var mycket fritt formulerade. Den klart populäraste uppgiften var att bygga den egna lägenheten i Maya. Redovisningen gjordes med en skriftlig rapport samt muntlig presentation vid ett seminarium.Vid redovisningarna framkom att många lärt sig mycket men också lagt mycket tid eftersom det var så roligt. Min känsla är att studenterna uppskattade denna labb mycket. 72% godkända (79% i jan-05)

För Maya var det en föreläsning och mycket kort därefter labbpass där studenterna skulle prova på att använda Maya. Därefter skulle de vara mogna att göra labben på egen hand och redovisade vid bokade tider. Tanken med detta var att hjälpa studenterna över den relativt höga tröskel som det innebär att börja köra Maya.

Handledningen vid de första labbtillfällena fungerade dåligt och det blev köer och studenter som inte fick hjälp, vilket naturligtvis skapade irritation. De flesta studenterna verkar att uppskatta att arbeta med ett proffsprogram som Maya, medan andra tycker att programmet är alltför komplicerat för att användas på denna typ av kurs.

Ett studiebesök vid VR-kuben var inplanerat redan vid kursens start. Det var nog inte lika uppskattat som tidigare år. Kanske är det inte längre samma sensation, kanske var demonstrationen inte lika bra som tidigare år.

Examination

Tenta

Tentan bestod av småfrågor. Totalt var det 50 poäng varav 25 krävs för godkänt. Inga beräkningar förekommer. Inga hjälpmedel. Småfrågorna kollar upp om studenterna lärt sig vissa begrepp och förstår hur de vanligaste algoritmerna fungerar och när de används. Avsikten är att så långt som möjligt testa förståelse. Åttio studenter tentade vid ordinarietentan - några av dem var dock från tidigare kursomgångar. Resultatet av ordinarietentan, som skrevs av 75 av dem som checkat in i res blev 55 godkända varav 11 femmor och 23 fyror. Vid omtentan i augusti godkändes ytterligare 8 och vid januaritentan 3.

Labbar

Labbredovisning: Labb 1, 2 och 3 vid datorn och labb 4 genom rapport och seminarium. De som inte hann redovisa före det sista datum som angavs i kursprogrammet fick redovisa i augusti.

Administrativt

Schemat har varit uselt. Kraven från SU (Doa) att inte låta kursen börja förrän i periodens andra vecka och att bara ha undervisning måndagar och torsdagar gjorde att föreläsningarna blev alldeles för komprimerade. Det berodde också på min ambition att så mycket stoff skulle vara genomgånget att studenterna kunde börja med alla labbarna vid påskuppehållet. Vi har dessutom haft fem föreläsningssalar som varit spridda över KTH. När schemaremissen kom hade schemaläggningen inte schemalagt någon undervisning alls, vilket gjorde att denna kurs schemalades sist av alla.

Tidigare år har det varit många utbytesstudenter på kursen och det har fungerat ganska bra. Även i år var många anmälda. Dock är det bara en som fullföljt, och hon pratar bra svenska. Av de som inte fullföljde var det flera som inte kunde någon svenska alls.

Studenternas förkunskaper

Några studenter klagade över att de hade svårigheter att programmera. För de allra flesta verkar det dock att ha fungerat bra.

Förändringar inför nästa kursomgång

Eftersom jag kommer att vara tjänstledig nästa läsår övertas kursen av Lars Kjelldahl. Det kommer att göras en bättre samordning med Gripkursen (Grafik och användargränssnitt), som också görs om.

Schemat blir mindre koncentrerat beroende på att påsken kommer före period 4 och Doa-studenterna är redo att börja när period 4 börjar.

Tillägg av Lars Kjelldahl: Föreläsningarna ses över. De flesta föreläsningar hålls av mig och Gustav Taxén. Tanken är att fokusera innehållet lite mera. Genomgång av programspråket C kommer att vara kvar. Laboration 4 ska revideras lite med hänsyn till erfarenheterna från förra året. Hänsyn ska också tas till vilka som deltar i kursen.

Kursenkät

Jag lade upp en kursenkät på webben (med ACE), som så småningom resulterade i 27 svar, motsvarande knappt 30 procent av dem som checkat in i res.

48% tycker att kursen är meningsfull eller mycket meningsfull.
19% tycker att kursen är lätt, 59 % medelsvår och 22 % svår.
67% tycker att deras förkunskaper var lagom.
37 % tycker att kursboken är bra eller mycket bra medan 30 % inte använt den - en i mitt tycke hög siffra (jag hade tyvärr ingen fråga om vad de använt istället).
Cirka två veckor före tentan hade 27 % inte läst någon del av kurslitteraturen, 22 % hade läst 0-25 %, 22 % hade läst 25-50 % och 15 % hade läst mer än 75 %.
41 % förbereder sig aldrig till föreläsningarna och 33 % gör det sällan.
63% har varit på minst 60 % av föreläsningarna.
93 % anser att labb 1 & 2 (hästen i Open-GL) var givande eller mycket givande. Motsvarande siffror för labb 3 (Maya) är 74 % och för labb 4 (vald uppgift, de flesta Maya) 66 %.
41 % ägnade 10-20 h åt labb 1-2 och 48 % 20-40 h. 46 % ägnade 0-10 h åt labb 3 och 54 % 10-20 h. 23 % ägnade 0-10 h åt labb 4, 42 % 10-20 h och 35 % 20-40 h. Hela labbkursen är på två poäng.
Den tid studenterna lagt ned på kursen per vecka fördelar sig enligt: 30 % mindre är 10 h, 37 % 10-20 h, 19 % 20-30 h och 15 % mer än 30 h. Det är svårt att med stöd av dessa siffror skatta hur mycket tid genomsnittsstudenten lagt ned på kursen, men siffrorna pekar inte på att den skulle vara orimlig.
Kommentarerna kring labb 1-2 fokuserade på brister i handledningen medan kommentarerna kring labb 3 var varierande: från att den var rolig och att det var bra att prova Maya till att Maya är för komplicerat för denna typ av kurs. Kommentarerna kring labb 4 var i huvudsak positiva (av typen "kul att göra något eget") men innehöll också förslag på t.ex. mer handledning, och större valfrihet på program.
Bland förslag till förbättringar av kursen märks: mer och bättre handledning, spara pengar genom att kursansvarige inte sitter med på föreläsningarna, ny labb 4 för den som vill lära sig mer om OpenGL, bättre föreläsningsanteckningar, kursbunt på internet, gå igenom labbarna grundligt i kursens början.
Ytterligare kommentarer om kursen var en blandad kompott varav en del naturligtvis rörde det dåliga schemat: MDI-delen fick flera kommentarer att den var bra och intressant och någon att arbetsbelastningen var för stor, någon efterlyste att allt som kom på tentan skulle tas upp på föreläsningarna och att alla extentor med lösningar skulle finnas på kursens hemsida, systemet med labbredovisningstider var krångligt, för mycket regler kring kursen.

Kursanalysen för läsåret 02/03.