KTH

Skolan för datavetenskap och kommunikation

   
   

     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

KursPM med schema

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid Nada, Läsanvisningar

Ändringar i kursPM kommer att meddelas under nyheter.


Schema föreläsningar

Om detta schema avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det detta som gäller. Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter".

Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 må 4.4 10-12 D3 Administration och översikt av kursen. Exempel ur en videofilm. Lars Kjelldahl
Ö1 må 4.4 12-13 D3

Only for exchange students. Administration and overview of the course. Lars Kjelldahl

F2 må 4.4 13-15 D3 Grafiska system. API. Primitiver. Inmatning. Angel kap. 1-3. Lars Kjelldahl. Ev. slutet av videofilmen.
F3 to 7.4 8-10 D3 Transformationer. Vyer, projektioner, skymda ytor. Angel kap 4-5. Lars Kjelldahl
F4 to 7.4 13-15 D1

Interaktionshistoria, Yngve Sundblad

F5 må 11.4 10-12 D3

Modellering i Maya, Pär Bäckström

F6 må 11.4 13-15 D3

Belysning. Angel kap 6. Lars Kjelldahl

F7 to 14.4 10-12 E2

Bilder, perception, färg, diagram. Lars Kjelldahl

F8 to 14.4 13-16 E2 Genomgång av de delar av programspråket C som behövs för att skriva OpenGL-program. Make-filer. Alexander Baltatzis
F9 må 18.4 10-12 D3

Rendering: klippning, skymda ytor, svepkonvertering. Angel kap 8. Lars Kjelldahl

F10 to 21.4 13-15 D3 Glut. Fönsterpaketet till labb 2. OpenGL-kompendiet. Gustav Taxén
F11 må 25.4 10-12 D3

Open GL. Grafikpaketet till labb 3. Gustav Taxén

F12 to 28.4 10-12 E2 Modeller och animering. Angel kap 9. Gustav Taxén
F13 må 2.5 10-12 D3 Kurvor och ytor. Angel kap 7, 10. Gustav Taxén
F14 on 4.5 8-10 D3

Ingen föreläsning

F15 må 9.5 10-12 D3 Buffert/pixlar, datorspelshistoria, Gustav Taxén
F16 to 12.5 13-15 D1 Dataspel, hur ser marknaden ut?, Peter Kullgard, som arbetat på dataspelsföretag och numera är verksam vid Högskolan på Gotland med deras utbildning och forskning inom dataspel
F17 må 16.5 14-16 D2 Interaktion i praktiska tillämpningar, Nils-Erik Gustafsson
F18 on 18.5 8-10 E2 Tentaräkning, kursutvärdering, Lars Kjelldahl.
F19 to 19.5 13-15 E2 Tentaräkning, kursutvärdering, Lars Kjelldahl.
F20 ti 24.5 10-12 E2

*** Inställd pga sjukdom *** Virtuell verklighet. Kai-Mikael Jää-Aro

För NA8740 tillkommer några undervisningstillfällen. Se länken DOA-eget.

Ambitionen är att dela ut kopior av de flesta OH-bilderna på respektive föreläsning. Dessa papper kommer sedan finnas att hämta utanför Nadas expedition. En förteckning över utdelat material kommer att läggas upp på webben.

topp>>

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@nada.kth.se, 790 8159, rum 1627, Osquars backe 2, plan 6. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post.

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen 2D1323 Datorgrafik med interaktion får läsas av

  • KTH-studenter på alla program utom D förutsatt att valet av denna kurs lagts in i Ladok av studentens studievägledning (D-teknologer rekommenderas att istället läsa 2D1640 Grafik och interaktionsprogrammering)

  • fristående studenter som blivit antagna av KTHs centrala antagningsenhet till denna kurs (dessa studenter ombeds kontakta kursledaren vid första föreläsningen)

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är inlagt får Nada-konto, passerkortet aktiverat och möjlighet att bli godkänd på labbar.

OBS: Du ska snarast och senast 11 april registrera dig i res-systemet genom att göra res checkin dgi05 eller res checkin sudoa05 (beroende på om du går på KTH eller SU). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res dgi show (eller res sudoa05 show).

Läser du 2D1323 Datorgrafik och interaktion får du inte läsa 2D1640 Grafik och interaktionsprogrammering också eftersom kurserna överlappar. Förkunskapskrav är 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi eller motsvarande.

topp>>

Kursens mål

Det här är en inledande kurs i datorgrafik och syftet är att studenterna ska få en allmän överblick över området och dess möjligheter och begränsningar, kunskap om vilka begrepp, metoder och algoritmer som används. Praktisk användning sker i en modellerare och i ett modernt grafikbibliotek. Vad du får ut av kursen beror till största delen på dig själv. Detta är en valbar kurs som du förutsätts läsa av intresse för ämnet. Du antas vara mogen att ta ansvar för din egen inlärning. Den som arbetar för att nå kunskap kommer att lära sig väsentligt mer och antagligen också ha väsentligt roligare än den som läser bara för att klara examinationen. Laborationerna ger rika möjligheter till egen utforskning för den som så önskar.

För den intresserade finns fortsättningskurserna 2D1413 Avancerad grafik och interaktion (period 1-2) och 2D1257 Visualisering (period 3). Det finns också kurser inom det näraliggande området människa-datorinteraktion nämligen i första hand: 2D1620 Människa-datorinteraktion inledande kurs (period 1) och 2D1622 Människa-datorinteraktion fortsättningskurs (period 2).

topp>>

Kurslitteratur

Bok

I första hand rekommenderas Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 2002 (3:e upplagan), ISBN 0-321-19044 eller 0-201-77343-0. Det går dock även bra att använda 2:a upplagan, ISBN 0-201-38597-X. Boken säljs på kårbokhandeln. Undervisningen har innehållet i Angels bok som en allmän grund, men föreläsningarna kommer inte att slaviskt följa boken.

Angel har också skrivit en bok om OpenGL. Den heter OpenGL a primer, Addison Wesley 2002, ISBN 0-201-74186-5. Boken är ett alternativ/komplement till OpenGL-kompendiet. Den ersätter inte boken: Interactive computer graphics.

Kursbunt

På Nadas studentexpedition kan du köpa kursbunten. Den omfattar:

  • OpenGL-kompendium, Gustav Taxén

  • Grafikalgoritmer, ett häfte

  • An overview of virtual environment hardware and software, Kai-Mikael Jää-Aro

  • Top ten blunders by visual designers

  • Lydelser till labb 1-3 samt labbkvitto

     

I priset på kursbunten ingår en prenumeration på kopior av OH-bilder som delas ut under kursen.

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar. Har du inte tidigare jobbat i Unix respektive C, så bör du köpa häftet. En föreläsning om 3h handlar om grundläggande C.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

Nadas studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.45-11.30 och må-to 12.45-14.15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är Nadas systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och labbar. Allt kursstoff kommer inte att täckas på föreläsningarna. Förutom grundföreläsningarna finns gästföreläsningar som tar upp stoff av ibland mer utblickande karaktär.

Erfarenheten visar att man lär sig mycket mer genom att göra något själv än genom att bara läsa om det eller lyssna. Därför innehåller kursen laborationer. Förhoppningen är att du ska finna dessa både roliga och lärorika. Du ska utföra laborationerna självständigt tillsammans med din labbkompis. Läs i hederskodexen vad som gäller.

Kursen 2D1323, DGI, omfattar fyra poäng och går under åtta veckor - inklusive tentaveckan. Kursen NA8740, DOA, omfattar fem poäng och går under tio veckor. Räkna alltså med att lägga ned (åtminstone) 20 timmar per vecka på arbete med kursen under kursens gång.

topp>>

Examination

Kursen 2D1323 DGI examineras med en labbkurs på två poäng och en tenta på två poäng. Betyget på tentan är lika med betyget på kursen. Antal uppnådda poäng på tentan avgör betyget på tentan (inga bonuspoäng).

Kursen NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt examineras med en labbkurs på tre poäng och en tenta på två poäng. Betyget på tentan är lika med betyget på kursen. Antal uppnådda poäng på tentan avgör betyget på tentan (inga bonuspoäng). Labbkursen består av samma labbkurs som 2D1323 DGI utökat med ett kursavsnitt om människa-datorinteraktion. Läs mer.

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

Labbkursen består av fyra laborationer. De ska redovisas under kursens gång vid tidpunkter som framgår av labbanvisningarna. Extra redovisningstillfällen ordnas sedan i anslutning till omtentaperioden i augusti 2005 och omtentaperioden i januari 2006. Den som inte godkänts på alla fyra laborationerna senast vid redovisningstillfället i januari år 2006 riskerar att få göra om hela labbkursen. Då gäller de laborationer och regler som används det läsår labbarna redovisas.

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer det att finnas handledare att tillgå. Kursledare och labbassar kommer inte att ha någon jourhandledning. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass.

För att bli godkänd på en labb så ska du dels ha utfört labbuppgiften och dels kunna redogöra för uppgiften och lösningen. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp. Om det var några dagar sedan du gjorde labben, så ska du läsa på inför redovisningen så att du verkligen kan redogöra för uppgift och lösning.

Tenta

Ordinarie tentatillfälle är fred 27 maj, 8-13, D31-32

Inga hjälpmedel är tillåtna.Tentan kommer att bestå av ett antal frågor som ska besvaras relativt kort. Inga bonuspoäng på tentan förekommer.

Konto vid Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna.

topp>>

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och kompendierna i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På tentan kan frågor på boken, materialet i kursbunten (inklusive utdelade OH-bilder från föreläsningar) och principer som du använt vid labbarna förekomma. Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller utdelat material är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

Kursboken

Vi kommer att gå igenom Angels bok i stort sett framifrån och bak. I stort sett hela boken ingår i kursen. Du ska förstå hur exemplen i OpenGL fungerar och principerna bakom OpenGL, men du ska naturligtvis inte lära dig namnen på OpenGL-funktioner utantill. Innehållet i appendices är inte tentastoff, men du kanske behöver titta i appendix B eller C för att förstå vissa avsnitt i boken. I de fall det finns svenska termer för begrepp som nämns i boken ska du kunna dessa, t.ex. klippa, skymda ytor, strålföljning. Du ska kunna principerna för hur de beskrivna grafikalgoritmerna fungerar, vad de används till och deras namn.

Följande avsnitt ur boken är preliminärt inte tentastoff (till stor del exempel som kan underl&aouml;tta inlärningen):
2.8, 2.10, 3.8, 4.11, 5.7, 5.10, 6.6, 6.9, 9.7, 9.9, 10.9, 10.10, 10.12, 11.4, 11.8, 12.8, 13.3-13.4, 13.6-13.10. Avsnitt 13.5 läses översiktligt.

Kompendiet om OpenGL och Glut

Kompendiet behövs för labbarna men är inte tentastoff. Frågor om principerna bakom OpenGL och Glut kan dock förekomma (du ska t.ex. kunna redogöra för vad händelsestyrning är men inte veta vad olika funktioner i OpenGL heter eller har för parametrar). Du kommer inte att skriva någon kod på tentan.

Kompendiet om algoritmer

Du ska förstå vad algoritmerna används till och principerna för hur de fungerar.

Kompendiet om människa-datorinteraktion för kursen NA8740 DOA

Kompendiet är ej tentastoff.

Övrigt material i kursbunt samt utdelade kopior av OH-bilder

Allt material i kursbunt och utdelade kopior av OH-bilder är avsett att läsas och utgör tentastoff.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Lars Kjelldahl är ny kursledare, men har ursprungligen byggt upp kursen. I år har kursen fokuserats lite mera på de centrala delarna, varför några föreläsningar tagits bort. De flesta föreläsningar hålls av Lars Kjelldahl och Gustav Taxén även om det finns kvar gästföreläsningar också.

De två kurserna, DGI och DOA samläser allt utom det avsnitt som bara ingår i den störrre kursen NA8740 DOA.

 

topp>>

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2005-05-23