English Sök på Nada   Kontakt 
Numerisk analys och datalogi
Kungl Tekniska Högskolan
Nada / Utbildning / Teknologer / Datalogikurser / 2D1323 DGI
Utbildning
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   

2D1323 Datorgrafik med interaktion

Kursanalys (version 10 september 2003)

Kursledare

Kerstin Frenckner

Kursuppläggning

Kursen hade flyttats till period 4. Skälet var till stora delar att det skulle ge möjligheter till samordning med SU-kursen Datorgrafik och användargränssnitt. Undervisningen bestod av 20 föreläsningar och inga övningar. Examinationen utgjordes av en tenta (2 poäng) och en labbkurs med fyra labbar (2 poäng). Kursen omfattar 4 poäng.

Mål

Jag ser kursen som en bred och orienterande kurs inom datorgrafik med en ytligt orienterande del om människa-datorinteraktion. Studenterna ska lära sig de vanligaste begreppen och metoderna och prova på ett riktigt grafikpaket.

Statistik

Siffrorna är hämtade ur mitt Excel-ark över kursdeltagarna.

Antal registrerade: 73
Antal tidiga avbrott: 0
Antal aktiva (godkända på någon labb eller skrivit tentan): 51 I det följande räknas alla procenttal på detta antal studenter.
Antal godkända på kursen: 26 (51%) i juni och 37 (73 %) i september
Antal godkända på labbkursen: 37 (73%) den 18 juni och 46 (90%) den 3 sept
Antal godkända på tentan: 34 (67%) den 18 juni och 39 (76%) den 3 sept
Antal underkända på tentan: 9; 12 studenter gick inte upp på tentan varav två utbytesstudenter som ej avser att skriva den. Av de underkända gick 4 upp på omtentan och samtliga klarade den. En av dem som inte tentade i juni tentade och klarade omtentan.
Prestationsgrad: 70 % i juni och 83 % i september
Examinationsgrad: 51 % i juni och 73 % i september
Studenterna fördelade sig över programmen på följande sätt: 32 från Medieteknik, 9 utbytesstudenter, 5 från E, 3 från F och en från vardera IT, M, T, D och B.

Det var många som klagade över hög arbetsbelastning i andra kurser under slutet av våren och sade att de ville tenta/redovisa labbar vid höstterminens början. Det blev färre som gjorde det än vad jag hade hoppats på, men de som skrev tentan gjorde det bra.

Sammanfattning

Kursen har i stort fungerat bra. Studenterna verkar ha uppskattat kursen. Andan har varit god. Närvaron vid föreläsningarna har varit väsentligt bättre än förra gången.

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen flyttades till period 4. MDI-avsnittet utvecklades och en ny MDI-labb som (liksom den förra) gick ut på att utvärdera ett gränssnitt gjordes. Strata-labben ersattes av en Maya-labb. Gästföreläsningar samordnades med SU-kursen Datorgrafik och användargränssnitt. Föreläsningen om datastrukturer togs bort eftersom kursdeltagarna läst åtminstone kursen Tillämpad datalogi och därför förväntades kunna det stoffet. Föreläsningen om talgränssnitt byttes ut mot en om Cad eftersom merparten av studenterna redan läst en kurs i Medieteknik med en stor del från Tal, musik och hörsel.

Den stora förändringen var dock att det var andra kursdeltagare. Två tredjedelar av studenterna kom från Medieteknikprogrammet.

Det visade sig vid första föreläsningen att drygt 20 studenter redan läst en kurs i Människa-datorinteraktion. För dem var då MDI-avsnittet -- både föreläsningar och labb -- rätt värdelöst. Föreläsningarna var inplanerade i kursens början och dem såg jag ingen möjlighet att byta innehåll i. Men de studenter som redan läst en MDI-kurs erbjöds möjligheten att istället för den planerade MDI-labben göra en utvidgning av Maya-labben. Jag tror att alla nappade på det erbjudandet.

Kurslitteratur

Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 2002, ISBN 0-202-74186-5 (ny upplaga för i år, men den gamla fungerar).
Dessutom ingick en kursbunt med bl.a. ett kompendium om OpenGL av Gustav Taxén.

Lärare

Jag var kursansvarig och höll i det administrativa och närvarade vid i stort sett alla föreläsningarna. Jonas Bergsten, kursansvarig för SU-kursen Datorgrafik och användagränssnitt, och jag har tillsammans gjort och rättat tentan.

Merparten av föreläsningarna hölls av Gustav Taxén. Anna Stockhaus höll MDI-föreläsningarna (eftersom hon gjorde det även på SU-kursen).
Gästföreläsare: Nils-Erik Gustafsson användargränssnitt, Lasse Wingård CAD , Kai-Mikael Jää-Aro VR, Lars Kjelldahl Bildperception, Stefan Carlsson datorgeometr, Pär Bäckström Maya. Yngve Sundblad var inplanerad att föreläsa om interaktionshistoria men lämnade ett sent återbud.
OpenGL-handledning: Linus Karlsson och Denny Rönngren
Maya-handledning: Björn Winckler och Denny Rönngren. Extralabben har redovisats inför Pär Bäckström.
MDI-labben har jag själv haft hand om.

Undervisningen

Gustav Taxén föreläser med Powerpoint-presentationer med egenhändigt ritade bilder samt inklippta datografikkbilder och animationer.

Gästföreläsningarna var väldigt olika till sin karaktär. Bäst uppskattades nog Nils-Erik Gustafsson.

Labbarna

Labb1: var en utvärdering av ett användargränssnitt. Studenterna valde själva gränssnitt att studera inom vissa ramar. De gjorde en heuristisk utvärdering och en enkel användarstudie med "tänka högt". Studenterna, i grupper om högst 4, skrev en rapport och gränssnittet diskuterades vid ett seminarium. Rapporterna var över lag ganska bra. De studenter som läst MDI-kursen gjorde istället en utvidgad Maya-labb, som Pär Bäckström formulerade. Den redovisades också vid ett seminarium. 46 % är godkända på MDI-labben och 43 % på den utvidgade Maya-labben, totalt 89 %
Labb2: en introduktion till fönster- och menyhantering med Glut. Den förefaller att ha fungerat bra. 87 % godkända. Tanken med denna labb är att tvinga studenterna att börja med fönster- och menyhanteringen innan de ger sig på att bygga strukturerna i labb4. Men dessa labbar kan eventuellt sammanföras till en för att spara handledartid.
Labb3: grafik med programmet Maya. Labben gick ut på att bygga upp ett rum med vissa objekt i. 89 % godkända
Labb4: programmering i OpenGL. Labben är en direkt påbyggnad på labb2. Fungerade bra. Studenterna tycker att de lär sig mycket på denna labb och den är också rolig. Svårighetsgraden beror till stor del på studenternas programmeringsvana. 78% godkända.

För Maya var degt en föreläsning och mycket kort därefter labbpass där studenterna skulle prova på att använda Maya. Därefter skulle de vara mogna att göra labben på egen hand och redovisade vid bokade tider. Tanken med detta var att hjälpa studenterna över den relativt höga tröskel som det innebär att börja köra Maya. Tyvärr blev dock Pär sjuk och föreläsningen togs igen senare, men efter de inledande labbtillfällena. Jag lade in ytterligare labbtillfällen.

Ett studiebesök vid VR-kuben var inplanerat redan vid kursens start. Eftersom jag dimensionerat det för DGI-kursen men även SU-kursens deltagare bjöds in var det några som inte fick plats (dock inte så många att de skulle fylla ytterligare ett tillfälle).

Examination

Tenta

Utformningen av tentan ändrades i år igen och sammanföll med utformningen av SU-kursens tenta.

Tentan bestod av småfrågor hopbuntade till fem frågor med delfrågor. Totalt var det 50 poärav 25 krävs för godkänt. Inga beräkningar förekommer. Inga hjälpmedel. Småfrågorna kollar upp om studenterna lärt sig vissa begrepp och förstår hur de vanligaste algoritmerna fungerar och när de används. Avsikten är att så långt som möjligt testa förståelse.

De som klarat tentan erbjöds att göra en egenvald fördjupningsuppgift för att höja sitt betyg. En person har gjort detta och ytterligare en är på gång.

Labbar

Labbredovisning: Labb 2, 3 och 4 vid datorn och labb 1 genom rapport och seminarium (mycket kort rapport för dem som gjorde Maya-varianten).

Administrativt

Administrativt har kursen fungerat bre. Årets schema har varit mycket bättre. Det som strulade var egentligen att Pär blev sjuk till sin föreläsning och att studenterna då fick svårt med labben. När kursen började gick det bara att köra Maya på PC, men under kursens gång blev det möjligt även på Mac. Vid sista föreläsningen framfördes önskemål att Maya-labbarna skulle gått även i Mac-sal.

Det var åtta utbytesstudenter på kursen, vilket kräver lite extra insatser.

Studenternas förkunskaper

Årets studenter har en mycket mer homogen bakgrund vad gäller programmeringsvana. Ingen hade enbart läst Programmeringsteknik.

Förändringar inför nästa kursomgång

Till nästa år görs en mer genomgripande samordning med SU-kursen Datorgrafik och användargränssnitt (av ekonomiska skäl).

MDI-delen skärs ned och görs om så att den bara innefattar sådant som är direkt kopplat till datorgrafik. Skälet är att många studenter har läst en hel kurs i MDI eller snart kommer att göra det och att ett smakprov på MDI då inte ger något. MDI-labben ersätts av ytterligare en Maya-labb om möjligt med koppling till OpenGL. Detta medför nackdelen att det blir mycket labbande i slutet av kursen -- både OpenGL och Maya förutsätter att det mesta av kursstoffet redan gåtts igenom. Nästa läsår blir det därför några mycket föreläsningsintensiva veckor i kursens början.

Jag planerar att schemalägga en genomgång av vad som gäller för kursen för utbytesstudenter i första kursveckan. I år hade jag en informell sådan med tre utbytesstudenter och tror att det var givande.

Kursenkät

Jag gjorde en kursenkät, men den samarbetspartner vi haft för kursenkäter lade ner den verksamheten mellan det att jag gjorde enkäten (19 maj) och att jag försökte hämta resultaten (11 juni). Inga resultat finns därför tillgängliga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursanalysen för läsåret 01/02 finns här.

 

 

   


Sidansvarig: Kerstin Frenckner <kfrenck@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2003-11-17