DGI Utbildning Nada KTH Sök p KTH
Kungl Tekniska högskolan Nada UtbildningDGI

2D1323 Datorgrafik med interaktion ht 2001

Kursanalys

Kursledare

Kerstin Frenckner

Kursuppläggning

Kursen gick under period 1 läsåret 2001/2002. Undervisningen bestod av 20 föreläsningar och inga övningar. Examinationen utgjordes av en tenta (2 poäng) och en labbkurs med fyra labbar
(2 poäng). Kursen omfattar 4 poäng.

Mål

Jag ser kursen som en bred och orienterande kurs inom datorgrafik med en ytligt orienterande del om människa-datorinteraktion. Studenterna ska lära sig de vanligaste begreppen och metoderna och prova på ett riktigt grafikpaket.

Statistik

Data hänför sig till 26 november, dvs före omtenta och omredovisningstillfälle för labbar. Siffrorna är hämtade ur Ladok.

Antal registrerade: 51
Antal tidiga avbrott: 0
Antal godkända på kursen: 28
Antal godkända på labbkursen: 41 (80%)
Antal godkända på tentan: 32 (63% av antalet registrerade och 78% av årets studenter som tenterade) varav 5 betyg 5 och 11 betyg 4
Antal underkända på tentan: 9, antal som ej tenterat: 10
Prestationsgrad: 72%
Examinationsgrad: 55%

Vid omtentan i julperioden godkändes ytterligare 8 KTH-studenter vilket ger 40 godkända på tentan (78% av antalet registrerade) varav 7 betyg 5 och 15 betyg 4. Två personer har redovisat betygshöjande uppgift. Ytterligare 6 studenter godkändes på labbkursen vilket ger 47 (92% av antalet registrerade).

Dessutom deltog 3 SU-studenter.

Sammanfattning

Kursen har i stort fungerat bra. Studenterna verkar ha uppskattat kursen. Andan har varit god. Ett problem är den låga närvaron vid föreläsningarna (drygt hälften av kursdeltagarna), som dock delvis förklaras av de schemakollisioner som alltid uppstår när studenterna kommer från så många håll.

Förändringar inför denna kursomgång

Jag höll kursen hösten 1999. Hösten 2000 var Fredrik Winberg kursansvarig. Och i höst flyttades kursansvaret igen.

I samråd med Fredrik Winberg konstaterade jag att inga stora förändringar skulle göras. GLUT-labben fick en liten utökning och en tanke var att den därmed också skulle bli roligare. Strata-labben fick också en liten utökning. Tanken var att lägga på en modelleringsdel. Riktigt så blev det aldrig vilket till största delen beror på att ingen Nada-lärare normalt använder Strata och behärskar det.

Några föreläsningar moderniserades.

Kurslitteratur

Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 200, ISBN 0-201-38597-X. Kursboken är dyr (825:-)
Dessutom ingick en kursbunt med bl.a. ett kompendium om OpenGL av Gustav Taxén.

Lärare

Jag var kursansvarig och höll i det administrativa och närvarade vid i stort sett alla föreläsningarna. Gustav Taxén och jag har tillsammans gjort och rättat tentan.

Merparten av föreläsningarna hölls av Gustav Taxén (10 st)
Gästföreläsare: Nils-Erik Gustafsson användargränssnitt, Olle Bälter MDI, Yngve Sundblad interaktionshistoria, Kai-Mikael Jää-Aro VR, Kjell Elenius Ljudgränssnitt, Lars Kjelldahl Bildperception, Stefan Carlsson datorgeometri.
OpenGL-handledning: Gustav Taxén och Pär Bäckström
Stratalabb: Fredrik Winberg och Olle Sundblad

Undervisningen

Gustav Taxén föreläser med Powerpoint-presentationer med egenhändigt ritade bilder samt inklippta datografikkbilder och animationer.

Gästföreläsningarna var väldigt olika till sin karaktär. Bäst uppskattades nog Nils-Erik Gustafsson.

Labbarna

Labb1: var en introduktion till fönster- och menyhantering med Glut. Den förefaller att ha fungerat bra. 96 % godkända.
Labb2: var en utvärdering av ett användargränssnitt. Studenterna, i grupper om högst 4, skrev en rapport och gränssnittet diskuterades vid ett seminarium med högst 16 deltagare. Rapporterna var över lag ganska bra. Hur väl seminariediskussionerna fungerade varierade starkt mellan grupperna 96 % godkända.
Labb3: grafik med programmet Strata. Labben var lätt. Trevligt om den gick att utöka med modellering, så att studenterna får se både modellering och rendering i ett komplett program. Till nästa år ska vi jobba på att använda ett annat program. 95 % godkända.
Labb4: programmering i OpenGL. Fungerade bra. Studenterna tycker att de lär sig mycket på denna labb och den är också rolig. Svårighetsgraden beror till stor del på studenternas programmeringsvana. 82% godkända.

Studenterna bad om ett studiebesök vid VR-kuben och det gick att ordna.

Examination

Tenta

Utformningen av tentan ändrades såväl hösten 1999 som hösten 2000. Jag beslöt därför att ha kvar tentans utformning i år.

Tentan bestod av sju småfrågor om vardera 2 poäng samt en praktikuppgift om 10 poäng. För godkänt krävs 12 poäng. Inga beräkningar förekommer. Inga hjälpmedel. Småfrågorna kollar upp om studenterna lärt sig vissa begrepp och förstår hur de vanligaste algoritmerna fungerar och när de används. Avsikten är att så långt som möjligt testa förståelse. Praktikuppgiften består av att beskriva hur en praktisk uppgift ska tacklas eller lösas. Det finns två sådana frågor på tentan och studenterna väljer själva vilken de vill besvara.

De som klarat tentan erbjöds att göra en egenvald fördjupningsuppgift för att höja sitt betyg. Två personer gjorde detta.

Labbar

Labbredovisning: Labb 2, 4 och 5 vid datorn och labb 3 genom rapport och seminarium.

Administrativt

Schemat har varit struligt med mycket olika tider och salar långt bort. Det har varit mycket släpande av utrustning. Vid ett labbtillfälle blev det alldeles för långa väntetider. Det har varit många inblandade i kursen, men det har fungerat bra. Scheman ska dock korrekturläsas bättre.

Studenternas förkunskaper

Studenternas förkunskaper varierar kraftigt vad gäller programmeringsvana, vana vid Unix, matematisk bakgrund, kunskaper inom datorgrafik och annan datalogisk kunskap. Till viss del avhjälps detta med två föreläsningar med grundläggande C, Unix och algoritmer och datastrukturer. För övrigt får vissa helt enkelt slita mer än andra med den sista labben. Studenterna har inte klagat. Studenterna kommer från D (2 st), E (15 st), F (13 st), I (1 st), IT (1 st), K (2 st), M (7 st), T (4 st), V (1 st), fristående (5 st, det var nog utbytesstudenterna) och SU (3 st).

Förändringar inför nästa kursomgång

Ta bort kravet till schemaläggningen om att föreläsningarna ska ligga före labbarna. Det bör ge väsentligt bättre schema.

Fredrik rekommenderade mig att behålla det gamla ritprogrammet som används för labb 2. Det har många fördelar, men jag vill ändå titta på andra möjligheter till nästa år (och fundera över om det ska köras på Mac eller PC). Jag bör informera Olle bättre om innehållet i Nils-Eriks föreläsning. Sannolikt kommer Strata att bytas ut mot ett annat program och jag (eller någon annan) bör då ta fram en mer givande labb. Det nya programmet (troligen Maya eller 3D Max) körs troligen på PC och då är det kanske lämpligt att köra interaktionslabben också på PC. Jag skulle vilja ha in någon industrirepresentant som gästföreläsare och demonstratör. Besöket vid VR-kuben ska schemaläggas redan från början.

Det är nog olyckligt att ha så mycket poäng på en uppgift på tentan. Den som missuppfattar den uppgiften får för dålig chans att klara tentan.

Nästa läsår kommer kursen att ges i period 4 och sannolikt kommer en del samläsning med motsvarande kurs för universitetsstudenterna att göras. Vi hoppas att en amerikansk grafikprofessor kommer att gästa institutionen.

Kursenkät

Jag gjorde en kursenkät som besvarades av knappt 30 % av studenterna på kursen. Av så få svar är det svårt att dra några slutsatser. Det förefaller som om studenterna är rätt nöjda.

Ett tips till Gustav är att gå igenom stoffet lite noggrannare. Noteras bör att mer än hälften av de svarande studenterna läst högst 25 % av kursboken vid tiden för sista föreläsningen. Hur får man studenterna att läsa kursboken under kursens gång? Frågan är om de ägnar 160 timmar (4 poäng a 40 timmar) åt kursen.

1. Upplever du kursen som lätt eller svår

  0 (0%) : Mycket lätt.
  4 (29%) : Lätt
  8 (57%) : Medel
  2 (14%) : Svår
  0 (0%) : Mycket svår
Antal svar: 14

2. Tycker du att kursen passade dina förkunskaper?

  1 (7%) : Jag kunde för mycket
  12 (86%) : Jag kunde lagom
  1 (7%) : Jag kunde för lite
Antal svar: 14

3. Vad tycker du om kursboken Angel: Interactive computer graphics?

  1 (8%) : Mycket bra
  6 (46%) : Bra
  4 (31%) : Hyfsad
  0 (0%) : Mindre bra
  0 (0%) : Dålig
  2 (15%) : Har inte använt den
Antal svar: 13

4. Hur stor del av kurslitteraturen hade du läst vid tiden för sista föreläsningen drygt två veckor före tentan?

  0 (0%) : >75 %
  2 (14%) : 50-75 %
  4 (29%) : 25-50 %
  7 (50%) : 5-25 %
  1 (7%) : Inget
Antal svar: 14

5. Vad tycker du om Gustavs föreläsningar pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia på ett bra sätt?

  5 (36%) : Mycket bra
  4 (29%) : Bra
  4 (29%) : Acceptabelt
  1 (7%) : Mindre bra
  0 (0%) : DÂligt
  0 (0%) : Har inte deltagit
Antal svar: 14

6. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  0 (0%) : Alltid
  1 (7%) : Ofta
  2 (14%) : Ibland
  4 (29%) : Sällan
  7 (50%) : Aldrig
Antal svar: 14

7. Vad tycker du om antalet gästföreläsningar

  2 (14%) : För många
  11 (79%) : Lagom
  1 (7%) : För få
Antal svar: 14

8. Nämn några gästföreläsningar du uppskattat bra.

  10 (83%) : Gränssnitt med Nils-Erik Gustavsson
  9 (75%) : Introduktion till MDI med Olle Bälter
  4 (33%) : Interaktionshistoria medYngve Sundblad
  1 (8%) : Perception etc med Lars Kjelldahl
  2 (17%) : Talgränssnitt med Kjell Elenius
  2 (17%) : VR med Kai-Mikael Jää-Aro
  1 (8%) : Datorgeometri med Stefan Carlsson
Antal svar: 12

9. Vad tycker du om laboration 2 (utvärdering av gränssnitt)?

  2 (14%) : Mycket givande
  9 (64%) : Givande
  3 (21%) : Onödig
  0 (0%) : Har inte gjort laboration 2
Antal svar: 14

10. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2?

  0 (0%) : Mindre än 2 timmar
  4 (31%) : 2-5 timmar
  9 (69%) : 5-10 timmar
  0 (0%) : 10-15 timmar
  0 (0%) : Mer än 15 timmar
  0 (0%) : Har inte gjort laboration 2
Antal svar: 13

11. Vad tycker du om laboration 3 (Strata-labben)?

  0 (0%) : Mycket givande
  11 (79%) : Givande
  3 (21%) : Onödig
  0 (0%) : Har inte gjort laboration 3
Antal svar: 14

12. Vad tycker du om laboration 4 (Open-GL)?

  9 (64%) : Mycket givande
  3 (21%) : Givande
  1 (7%) : Onödig
  1 (7%) : Har inte gjort laboration 4
Antal svar: 14

13. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4?

  2 (14%) : Mindre än 10 timmar
  10 (71%) : 10-20 timmar
  2 (14%) : 20-30 timmar
  0 (0%) : 30-40 timmar
  0 (0%) : Mer än 40 timmar
  0 (0%) : Har inte gjort laboration 5
Antal svar: 14

14. Hur mycket tid per vecka har du lagt ned på kursen?

  7 (54%) : Mindre än 10 timmar
  6 (46%) : 10-20 timmar
  0 (0%) : 20-30 timmar
  0 (0%) : Mer än 30 timmar
Antal svar: 13

 

Kursanalys år 2000, 1999, 1998

 

Sidansvarig: kfrenck@nada.kth.se
Uppdaterad: 2002-01-30