Nada

Kursanalys för 2D1320 Tillämpad datalogi, hösten 2004

Kursdata

Tid: period 1,(2) dvs september-november 2004
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (19 oktober), omtenta i julperioden (15 jan 2005).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Labbar: en liten och sex större, 20 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Linda Kann
Gästföreläsare: Magnus Andersson och Viggo Kann
Övningslärare: Magnus Rosell, Isaac Elias, Gustav Hast
Antal studenter: 104, därav 49 från MEDIA, 23 från I, 18 från CL, 2 från F, 2 från M, 2 från T, och en från vardera L, K, BIO, V, P, D, S och E.
Kurslitteratur: Java Structures: Data Structures in Java for the Principled Programmer av Duane A. Bailey eller Data Structures and Algorithms in Java av Adam Drozdek eller Data Structures & Problem Solving using Java av Mark Allen Weiss.

Avklarade moment 2005-06-22:

Tenta     96 (92%)
Labbar     93 (89%)
Prestationsgrad:  91%
Examinationsgrad:  89%

Men vissa redovisade labbarna sent. Precis efter kursens slut (november 2004) såg statistiken ut så här:

Tenta     91 (86%)
Labbar     73 (70%)
Kommentarer: Det är främst MEDIA som släpar efter med labbarna (7 personer har en eller flera labbar kvar).

Bland kursdeltagarna är 28% kvinnor. Det finns ingen könsskillnad alls när det gäller prestationsgrad, men männen har något högre snittbetyg på tentamen. Den som fick högst totalpoäng på tentan var dock en kvinna.

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Förändringar i denna kursomgång

Studenternas synpunkter och kursledarens kommentarer

En webbenkät gjordes (med ACE), som besvarats av 54 studenter. Fullständigt resultat finns på webben. Denna kursanalys bygger på enkätsvaren.

Kursen som helhet

Sextiofem procent tyckte att kursen var mycket bra och resten att den var hyfsad.

Kurslitteratur

Femtiosju procent har använt en bok under kursen. Några tycker det är knepigt med kurslitteratur på engelska.
Köpte Data Structures and Algorithms in Java av Robert Lafore. Tycker den var bra, inte skriven på det typiska datanördiga "jag vet bäst"-sättet som annan datalitteratur ofta är. Bra exempel och tydliga beskrivningar.

Har inte använt boken så mycket, det räckte med föreläsningsanteckningar och det rosa formelbladet.

Undervisningen

De flesta tycker att föreläsningarna är bra.
Väldigt bra föreläsare, även om föreläsningar i ett ämne som datalogi inte ger så mycket -man behöver arbeta med det själv för att förstå- så har föreläsningarna varit väldigt intresseväckande.

Övningarna får också bra betyg - 76% tycker att övningarna är mycket bra eller bra.
Mkt bra och metodisk genomgång av uppgifter där inga frågor var dumma frågor!
Men några efterlyser snabbare övningsgrupp: Sjukt långsamma. Det finns ju tre grupper, varför inte låta det vara tre olika tempon på dessa. En snabb, en medium och en SNABB

På vårens kursomgång införde Alexander hemtal som redovisas på övningarna, vilket jag tänker ta efter i höst.

Labbar

Labbarna som helhet får betyget bra/mycket bra av nästan alla (89%). Några tycker att labbarna är alltför tidskrävande:
De är alldeles för mycket labbar på för kort tid. Läser man andra kurser parallellt är det svårt att hinna med dessa. Kursen borde vara 5p och labbar på två perioder i tället för en
Men enligt labtidsstatistiken har 90% ägnat mindre än 63 timmar åt labbarna vilket inte alls är orimligt för en tvåpoängs labbkurs.

Studenterna har en del förslag på förbättringar när det gäller labbarna:
Ibland blev det tveksamheter kring hur mycket som var tillåtet att hårdkoda. Även om man vill ha som regel att inte göra det när man inte behöver, så fanns utrymme i labbpeket att tala om att det var ok att hårdkoda för just den ordlängden. I labb3 till exempel var det ordlängden till för att hårdkoda, men det går inte att läsa sig till att det är tillåtet.
Jag tycker bättre om när man gör labbarna helt själv från scratch istället för att man får ett kodskelett som man bara behöver fylla i där det saknas, då lär man sig programmet bättre, nu blir det lätt så att man blir osäker vad vissa delar av programmet gör.
Ni borde ha med bit-manipulation! Komprimering vore kul att ha som laboration.
En helhetsbedömning av labarna. Det är tråkigt att göra det jätteordentligt med snygg programmering och bra kommentarer och sedan tittar assen bara på en 1/100
Jag skulle tycka att det hade varit kul med ett större projekt med olika dellaborationer som sedan kopplas ihop.

Tentan

Alla som tenterade tyckte att tentans innehåll var tydligt kopplat till kursen. En kommentar: Det kändes som att man borde under kursens gång ägna sig mer av såna typer av tal, kanske i samband med labbarna, ha en programmeings del plus algoritmer i vanlig text.

Genus

På frågan om hur kursens genusperspektiv varit tyckte 57% att det varit bra, 4% att det varit dåligt och 37% svarade "Vet inte".

Kommentarer:
Genusperspektiv? Jag är inte man eller kvinna, jag är teknolog. Datastrukturer och algoritmer gör definitivt ingen skillnad på kön.
Bra eftersom det i lämpliga tillfällen tas hänsyn till genusperspektiv på ett subtilt sätt.
Föredömligt.

Alla övningsassistenter var killar, borde finnas någon /några tjejer med där också.

Planerade förändringar

/Linda Kann, 2005-06-22.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 22 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>