Nada

Kursanalys för 2D1320 Tillämpad datalogi, hösten 2003

Kursdata

Tid: period 1,(2) dvs september-november 2003
Poängantal: 4 (varav labb 2 poäng, tenta 2 poäng).
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (20 oktober), omtenta i julperioden (16 jan 2003).
Föreläsningar: 28 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Labbar: en liten och sex större, 20 timmar schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Linda Kann
Gästföreläsare: Alexander Baltatzis och Viggo Kann
Övningslärare: Magnus Rosell, Isaac Elias, Gustav Hast
Antal elever: 107, därav 57 från MEDIA, 25 från I, 7 från CL, 5 från L, 4 från M, 3 från F, en från T, en från K, en från BIO, en från V, en från D och en doktorand.
Kurslitteratur: Data Structures and Algorithms in Java av Adam Drozdek eller Data Structures & Problem Solving using Java av Mark Allen Weiss.

Avklarade moment 2003-12-16:

Tenta     102 (95%)
Labbar     78 (87%)
Prestationsgrad:  90%
Examinationsgrad:  87%

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Förändringar i denna kursomgång

En föreläsning mindre, vissa förändringar i föreläsningarnas innehåll (aningen mer teori/problem och färre programexempel). Försök med olika inriktningar på övningsgrupperna (avancerad, tillämningar, mm). Större variation på tentorna, nya typer av tentatal. Ny utformning av kursens webbsidor.

Studenternas synpunkter och kursledarens kommentarer

En webbenkät gjordes (med ACE), som besvarats av 40 studenter. Fullständigt resultat finns på webben. Denna kursanalys bygger till stor del på enkätsvaren.

Kursen som helhet

Sjuttio procent tyckte att kursen var mycket bra och de allra flesta anser sig ha fått information om syftet med kursen och koppling till andra kurser.

Av de förslag till förbättringar som inkommit handlar de flesta om labbarna. Många önskar utökad labbtid eller fler labbhandledare.

Kurslitteratur

Endast en tredjedel av de som besvarat enkäten har använt en bok. Det är inte självklart att alla studenter behöver använda en kursbok, då det finns många bra webbsidor världen över som behandlar kursmaterialet. Två kommentarer, den första från en som använt Drozdeks bok
Bra bok, även om en skriven på svenska hade varit bättre!
Den andra från en som inte använt någon bok
Det kändes som att man klarade sig rätt bra utan bok tack vare föreläsningsanteckningarna och olika hemsidor.

Undervisningen

De flesta tycker att föreläsningarna är bra, men de duktigare studenterna tyckte att tempot kunde varit högre:
Föreläsningarna har varit mycket bra. För mig personligen har det kanske gått lite för långsamt framåt. Men för att alla ska ha möjlighet a tt hänga med är det nog bäst att det hålls på den nivån.

75% tycker att övningarna är mycket bra eller bra; 18% har inte deltagit i övningarna.

En idé för att ge studenter som har lätt för ämnet lite extra är att ha en särskild övningsgrupp där svårare problem diskuteras. Försök med en avancerad övningsgrupp gjordes under hösten, och föll väl ut, men det skulle kunna bli ännu bättre med särskilt övningsmaterial för gruppen.

Labbar

Labbarna som helhet får betyget bra/mycket bra av alla. De flesta (85%) svarar ja på frågan om de följt hederskodexen, tio procent anger att de i stort sett följt den. De två personer som återstår har inte läst hederskodexen (borde kontrolleras vid första labbredovisningen).

Från kommentarerna kan man se att vissa labbassar uppfattas som sämre pålästa än andra (vilket kan bero på att vissa ställde upp med mycket kort varsel). Några klagar på att kraven vid labbredovisningarna varierar mellan labbassarna. Detta bör vi kunna avhjälpa genom att ha möten strax före redovisningstillfällena.

Tentan

De flesta (88%) ansåg att tentans innehåll var tydligt kopplat till kursen. En kommentar: En bra tenta, lätt att förstå vad som avsågs i de olika uppgifterna.
Men vissa tyckte inte att tentan och kursen hängde ihop så bra: Den kändes som ett helt separat moment. Om tentans frågor inte ska besvaras konkret, så ska man inte labba konkret. Kändes som det skapade stor förvirring.

Genus

På frågan om hur kursens genusperspektiv varit tyckte 38% det varit bra, 8% att det varit dåligt och 55% svarade "Vet inte".

Bland enkätsvaren finns en del tänkvärda kommentarer, t ex

I>Bra fråga, har aldrig sett på enkät tidigare! Två saker vill jag säga. Ser inget värde i att behålla alla söner och fäder. Att aldrig få va ra en del av träden på tavlan kanske inte är edt största problemet, men det är en konkret nivå man kan ändra på. Programmeringsvärlden består till största delen av män, alla söner i trädet uppmanar inte direkt alla döttrar i salen att ta över efter fäderna. Föräldrar och barn är mins ta man kan begära.
Jag har labbat ihop med en kille och vissa labb-assar är dåliga på att prata till båda. Allt som sagts har varit riktat till min labbkompis. Man har fått en känsla av att man varit osynlig. Detta gäller inte alla labb-assar, men jag har varit riktigt upprörd min st två gånger.

Planerade förändringar

/Linda Kann, 2004-01-07.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 januari 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>