Nada

Kursanalys för 2D1311 Programmeringsteknik för S, 2004

Kursanalysen är utförd av kursansvarige Olle Bälter, PBL-handledarna Fredrik Edin, Elina Eriksson, Joel Gunnarsson Sjöstrand, Lotta Eriksson, Douglas Wikström, Erik Lindgren samt kontaktstudenterna på Samhällsbyggnad: Christoffer Carstens, Viktoria Uski, Mikael Wahlberg och Eva Ekstam.

Kursdata

 • Kurs: Programmeringsteknik med PBL, 2D1311, 4p.
 • Våren 2004 (period 3 och 4).
 • Kursledare: Olle Bälter. PBL-handledare: Lotta Eriksson, Samuel Andersson, Fredrik Edin, Johannes Hjorth, Sima Baymani, Erik Lindgren, Helena Bergström, Elina Eriksson, Johanna Eriksson, Björn Eiderbäck, Douglas Wikström, Johannes Hjort samt Joel Gunnarsson Sjöstrand.
 • 19h F (samt 7h repetitionsföreläsningar på eftermiddagarna).
 • 13h PBL-handledning i övningssal.
 • 1h annan handledning i övningssal.
 • 21h handledning i datorsal.
 • 12 PBL-grupper
 • 119 registrerade studenter, varav 107 har deltagit i kursen (mer än två labbar).
 • Kurslitteratur: Valfri. De flesta har i huvudsak använt Javahäftet som ingick i kursbunten, några Franzén Java från Grunden.
 • Kursen består av lab1 (1p), lab2 (1p) samt lab3 (2p).
 • Vid kursens slut var 103 personer klara med lab1, 92 klara med lab2 och 75 klara med J-uppgiften.
 • Uppdelat på kön så har kvinnorna följande prestationsgrad på resp moment: 94%, 90%, 85%. Männen hade 98%, 82%, 56%.
 • Prestationsgrad bland deltagarna 7 juni 2004 81% (upp 6%-enheter jfrt m L).
 • Examinationsgrad bland deltagarna 7 juni 2004 70% (upp 13%-enheter jfrt m L).

Mål

Kursens mål är att lära studenterna att arbeta självständigt med en dator och förstå vad program kan användas till. Kursen ska också ge en god grund för vidare studier inom området för dom studenter som blir intresserade.

Förändringar inför denna kursomgång

Gamla L och V slogs ihop under nytt namn: Samhällsbyggnad. Detta fick antagningspoängen att skjuta i höjden.

Det webbaserade provsystemet bedömdes för instabilt för att användas för datorprov och pappersprov användas istället vid provtillfällena.

Föreläsningar lades till under kursens andra period för att få fler att inse att kursen inte är över i och med provet.

EZquiz användes endast i självdiagnostiskt syfte.

Instuderingsdelen ändrades så att det krävdes ett nytt program varje vecka. Detta för att få fler att programmera mer under kursens första period.

Slutprovet döptes om till datorprov.

Handledarna informerades mer om kursupplägget.

Körexempel av dagens labb visades i början av varje föreläsning för att tydligare visa på sambandet mellan föreläsningarna och labbarna.

All egentid ströks från schemat. Repetitionsföreläsningen lades först direkt efter labbtiden, men förskjöts en timme efter samråd med studenterna.

Det krävdes redovisning av instuderingsuppgifterna under kursens första period.

Alla som skulle vara handledare på kursen måste vara närvarande första veckan. Undantag beviljades för två erfarna handledare.

Informationsbrevet till studenterna skickades utan Mimers Bars inblandning.

Studenternas placering vid första labbtillfället avgjorde vilken handledare gruppen fick.

Schemat under kursens första period blev FFH lunch LLF, samt en H som görs upp med handledaren för redovisning av instuderingsuppgifterna.

Sammanfattning

Kursen har fungerat hyfsat bra, men studenterna har troligen inte uppnått den potential som dom har. Detta kan förklaras med:
 • Matematik flyttade sina KS-ar till onsdagar, trots att vi under planeringssamtalen var överens om att dom skulle ligga på måndagar för att inte störa annan undervisning.
 • Heldagsschemat som gör att både studenter och lärare är trötta mot slutet av dagen.
 • Studenterna har alldeles för mycket schemalagt.

  Kvinnor klarar kursen bättre än män. Tre teorier har framförts som förklaring: kvinnorna är äldre och känner press att bli klara, kvinnorna är ambitiösare (eller av rätta virket för att klara en relativ svår kurs som denna), och männen som börjar på S har i allmänhet något bättre förkunskaper och utnyttjar detta till att fokusera på andra ämnen och upptäcker inte att deras förkunskaper tar slut vecka 3 på kursen. En statistisk analys ger inget stöd för den första uppfattningen.

  Schemaläggningen ignorerade även i år alla önskemål inför schemaläggningen varför salar även detta år har fått bokas om med ett rörigt schema med flera krockar som resultat. KTHS centrala schemavisningsprogram klarar fortfarande inte av ändringar varför studenter går till fel plats vid fel tillfälle.

  Undervisningen

  Föreläsningar inriktade på de viktigaste momenten har hållits i D1, D2 och Q1. I övrigt har undervisningen skötts i PBL-grupper om upp till 12 studenter i första perioden och i datorsal som handledning under andra perioden. Varje föreläsning följdes av en repetitionsföreläsning på eftermiddagen.

  Eftermiddagsföreläsningarna hade endast ca 5-15 besökare, men i kursenkäten framgår det att dom var uppskattade av dom som var där.

  Labbhandledningen har under hela kursen stundtals haft mycket låg närvaro av studenter. I kursenkäten uppger 73% att matten har prioriterats istället.

  Examination

  Lab1 examinerades genom att datorprovet avklarades, eller att man redovisat minst 65% av instuderingsfrågorna.

  Lab2 examinerades med ett skriftligt prov om 90 minuter med frågor ur webbdatabasen. Minst 80% av frågorna ska vara rätt besvarade. Med redovisning av instuderingsfrågor kan man samla en bonus som innebär att det räckte med 65% på datorprovet. Trots att ett skriftligt prov med liknande frågor delades ut under en föreläsning var det många studenter som inte studerade det provet.

  Lab3 examinerades individuellt av erfarna handledare. Samtliga lösningar sparas i en databas för att motverka kopiering av lösningarna. Före redovisningen jämförs studentens lösning med samtliga tidigare registrerade.

  Kurslitteratur

  De flesta studenterna har använt Javahäftet som delades ut i kursbunten. Några har dessutom skaffat Fransens lärobok i Java.
  Föreläsningsanteckningar delas ut i kursbunten.

  Studentenkät

  Detta tycker de 49 studenter som har svarat på enkäten om kursen: Kursen uppfattas i genomsnitt som ganska svår. Kursen anses intressant av 51%, relevant av 37%. Målen med kursen anses klara av 63% (upp 23%-enheter). 66% anser att handledarna går igenom bra eller mycket bra (upp 16%-enheter), 80% anser att kontakten mellan studenter och handledare är bra eller mycket bra (upp 33%-enheter).

  43% kände sig motiverade att läsa kursen till en början (upp 13%-enheter) 55% tyckte att J-uppgiften var bra eller mycket bra. Det framförs i kursenkäten en del klagomål på att skillnaden mellan J-uppgift och instuderingsuppgifter var för stor, men frågan är om man i så fall har ägnat tillräckligt med tid åt instuderingsuppgifterna. Det framförs också en del klagomål på att vissa handledare inte förstod alla instuderingsfrågor.

  57% anser att det webbaserade provsystemet har hjälpt dom bra eller mycket bra i deras inlärning. En misstanke finns dock från lärarhåll att för många studenter har (förgäves) försökt lära sig frågorna istället för att förstå svaren.

  Föreläsningarna var bra eller mycket bra ansåg 59% (upp 25%-enheter), endast 8% ansåg att de var mindre bra och ingen att dom var dåliga. Några klagar i kursenkäten över att dom var för få och borde innehålla mer repetition, men det är just detta som eftermiddagsföreläsningarna användes till.

  Föreläsningsanteckningarna var bra eller mycket bra (70%).

  Planerade/föreslagna förändringar

  Ett generiskt datorprov som ständigt ligger uppe på nätet så att instudering till det skriftliga provet underlättas.

  Handledarna ska uppmana studenterna att använda dom diagnostiska frågorna i takt med instuderingsuppgifterna.

  Handledarna ska inspireras av Johannes exempel från redovisningarna för att få dom att mer bli inlärningstillfällen än förhör.

  Matematiks KS-ar ska ligga på måndagar som tidigare överenskommet.

  Exempel från Excel och Matlab på föreläsningarna för att visa på likheterna mellan programmeringsspråken.

  Repetitionsföreläsningen läggs en timme efter labbtiden.

  Fler handledare som har tidigare PBL-erfarenhet.

  Schemat under kursens första period önskas som HFF lunch LL-F, för att genomgången på morgonen ska reda ut dom sista frågetecknena inför det nya materialet på föreläsningen och dom som behöver stanna kvar för att göra klart labben/instuderingsproblemen ska hinna med det före repetitionsföreläsningen.

  Formuleringarna på instuderingsfrågorna ska (som vanligt) ses över för att göra dom så tydliga som möjligt.

  Datorspråksorden ska redovisas på första handledarträffen.

  Gransknings- och redovisningsprotokollen ska göras tydligare med mer förklaringar för att minska skillnaderna mellan handledarna vid J-redovisningar.

  Inför förbud mot att ta redovisningar från egna studenter (annat än i undantagsfall).

  Diskutera med kursledare hur man ska hantera överklagande av underkännande.

  Tydliggöra för handledare och studenter att det är mer som krävs för att kunna förstå instuderingsuppgifterna. T ex ska ett program skrivas för praktikproblemen.

  Lägg till ett filläsningsexempel, ett dynamiskt vektorexempel och en minnesbild med en instans som refererar till en vektor i Javahäftet.

  Lägg till ett avsnitt i kursprogrammet som beskriver hur en J-redovisning går till.

  Flytta labbtid från slutet till före påsk för att få fler att komma igång ordentligt före påsk.

  Schemalägg datortiden inom grupperna under J-delen.

  Visa skillnaderna mellan grafik och text på en föreläsning i anslutning till J-uppgiftsvalet.

  Använd ordet "granskningsprotokoll" i länken till det.

  Undersök möjligheterna att skriva Javaprogram för mobiler.

  Ange sista bokningstid för redovisningar på anmälningslistan.

  Ha en extra handledare som kan ta kompletteringar i anslutning till större redovisningspass.

  Diskutera med övriga kursledare om vi ska generellt tillåta plussning med helt nya J-uppgifter efter man har redovisat en betyg-3-uppgift.

  Handledarna får i uppdrag att göra ett schema för datoranvändningen under kursens andra halva. Kolla vilka som kommer att arbete hemifrån och uppmuntra dessa att hantera frågor via e-brev. Fördela resten av gruppen efter närvaron under kursens första period så att dom som varit flitigast får börja varja pass och därmed normalt kan sitta kvar när inte det kommer någon till det andra passet. Med 10% avhopp och 40% hemarbetande räcker faktiskt platserna till alla.

  Diskutera med övriga kursledare hur vi ska hantera överklaganden av betyg på J-uppgiften.

  Collection.sort och ArrayList ska in i Javahäftet.

  Upprätta en webbsida för handledare med nyheter inför varje läsår så att erfarna handledare inte håller fast vid gamla instruktioner.

  En metod för hantering av felaktig inmatning till Javahäftet.

  Kolla om det går att boka in sig i dom nya datorsalarna (Frodo mm).

  Skillnaderna mellan olika betygsnivåer ska tydligaregöras.

  Mer liveprogrammering på föreläsningarna.

  Boka salar åt alla PBL-grupper från början.

  Mer undervisning till handledarna om PBL.