Nada

Kursanalys för 2D1311 Programmeringsteknik för L, 2003

Kursanalysen är utförd av kursansvarige Olle Bälter, PBL-handledarna Johan Samuelsson, Andreas Nilsson, Erik Lindgren, Elina Eriksson, Minna Laaksonen samt studienämnden på Lantmäteri: Qarin Bånkestad och Marcus Svensson.

Kursdata

 • Kurs: Programmeringsteknik med PBL, 2D1311, 4p.
 • Våren 2003 (period 3 och 4).
 • Kursledare: Olle Bälter. PBL-handledare: Johan Samuelsson, Andreas Nilsson, Erik Lindgren, Gustav Hallen , Johanna Eriksson, Amir Filipovic, Elina Eriksson, Minna Laaksonen.
 • 15h F (samt 7h repetitionsföreläsningar på eftermiddagarna).
 • 4h handledning i övningssal.
 • 28h handledning i datorsal.
 • 6 PBL-grupper
 • 78 registrerade studenter, varav 75 har deltagit i kursen.
 • Kurslitteratur: Valfri. De flesta har i huvudsak använt Javahäftet som ingick i kursbunten, några Franzén Java från Grunden.
 • Kursen består av lab1 (1p), lab2 (1p) samt lab3 (2p).
 • Vid kursens slut var 70 personer klara med lab1, 70 klara med lab2 och 43 klara med J-uppgiften.
 • Prestationsgrad 26 maj 2003 75% (upp 2%-enheter).
 • Examinationsgrad 26 maj 2003 57% (ner 2%-enheter).

Mål

Kursens mål är att lära studenterna att arbeta självständigt med en dator och förstå vad program kan användas till. Kursen ska också ge en god grund för vidare studier inom området för dom studenter som blir intresserade.

Förändringar inför denna kursomgång

Bioteknikstudenterna som tidigare samläst med L fick en egen kursomgång. Lantmäteri skars ner till 90 studieplatser, men endast 75 antogs (samtliga sökande). Heldagsschema infördes på L. Ett webbaserat kunskapskontrollverktyg provades (EZQuiz). Tentan avskaffades och ersattes med ett webbaserat prov.

Sammanfattning

Kursen har fungerat sämre i år jämfört med ifjol. Resultatmässigt är inte nedgången särskilt stor, men kursen har varit tyngre både för studenterna och lärarna. Detta kan förklaras med:
 • Heldagsschemat som gör att både studenter och lärare är trötta mot slutet av dagen.
 • Den öppna antagningen på L som gör att studenter med låga gymnasiebetyg kommer in.
 • Mattekursen som gick parallellt under period 4 hade krav på inlämningar varje vecka varför många släppte programmeringen helt till efter påsklovet och då var det försent för somliga.
 • Strul i början med gruppindelningen beroende på det röriga schemat, nya handledare, fler studenter än förväntat.

  Schemaläggningen ignorerade alla önskemål inför schemaläggningen varför alla salar även detta år har fått bokas om med ett rörigt schema med flera krockar som resultat.

  Undervisningen

  Föreläsningar inriktade på de viktigaste momenten har hållits i E1, D2 och D3. I övrigt har undervisningen skötts i PBL-grupper om upp till 14 studenter i första perioden och i datorsal som handledning under andra perioden. Varje föreläsning följdes av en repetitionsföreläsning på eftermiddagen.

  Eftermiddagsföreläsningarna hade endast ca 10-15 besökare. I kursenkäten framgår det att dom låg alldeles för sent på eftermiddagen.

  Handledningen under kursens andra period har också haft låg närvaro av studenter. Flera studenter gjorde ingenting mellan specinlämningen och påsklovets slut, vilket resulterat i en lägre examination av J-delen.

  Examination

  Lab1 examinerades genom att slutprovet avklarades före första periodens slut. De som inte klarade slutprovet samlades ihop och gick i grupp igenom instuderingsfrågorna tillsammans med en handledare.
  Lab2 examinerades med ett webbaserat prov om 90 minuter. Minst 80% av frågorna ska vara rätt besvarade. Med frivilliga prov kunde man samla en bonus som innebär att det räckte med 60% på slutprovet.
  Lab3 examinerades individuellt av erfarna handledare. Samtliga lösningar sparas i en databas för att motverka kopiering av lösningarna. Före redovisningen jämförs studentens lösning med samtliga tidigare registrerade.

  Kurslitteratur

  De flesta studenterna har använt Javahäftet som delades ut i kursbunten. Några har dessutom skaffat Fransens lärobok i Java.
  Föreläsningsanteckningar delas ut i kursbunten.

  Studentenkät

  Detta tycker de 30 studenter som har svarat på enkäten om kursen: Kursen uppfattas i genomsnitt som ganska svår. Kursen anses intressant av 50% (ner 10%-enheter), relevant av 10% (ner 22%-enheter). Målen med kursen anses klara av 40% (ner 18%-enheter). 50% anser att handledarna går igenom bra eller mycket bra (ner 22%-enheter), 47% anser att kontakten mellan studenter och handledare är bra eller mycket bra (ner 33%-enheter). Studienämnden tror att det sista kan bero på att några handledare hade en negativ attityd. Handledarna tror att det kan bero på det allmänna strulet i början med gruppindelningen, att många studenter aldrig verkade förstår vad dom skulle göra på E, L resp H -timmarna, samt att många studenter hade attityden att det var handledarnas sak att skriva kod åt studenterna när studenterna inte kom vidare med programmen.

  Endast 30% kände sig motiverade att läsa kursen till en början (ner 24%-enheter) Den bästa delen av kursen var som vanligt J-uppgiften.

  Provsystemet har fungerat bra (trots att några fel i frågorna upptäcktes under kursens gång). 73% anser att ett datorbaserat system skulle vara bra eller mycket bra och 54% anser att det befintliga systemet EZQuiz har hjälpt inlärningen bra eller mycket bra. Däremot är det allt för många som försökte använda EZQuiz som inlärning istället för att programmera först och använda EZQuiz som kunskapskontroll.

  Föreläsningarna var bra eller mycket bra ansåg 34% (ner 13%-enheter), 37% ansåg att de var mindre bra eller dåliga. Personligt bottenrekord, men studienämnden har inga direkta förslag till ändringar. Kan vara en följd av allmänt ointresse, strul med schema och gruppbildning, missnöje med några handledare.

  Det utdelade materialet var bra eller mycket bra (70%).

  Planerade/föreslagna förändringar

  Använda EZquiz endast som en kunskapskontroll (ingen bonus) fram till slutprovet. På slutprovet krävs 80% för G på lab1 och lab2, 65% för G på lab2 (och därefter redovisning av labbarna för lab1).

  Nytt program varje vecka för labbarna.

  Nytt namn på slutprovet och föreläsningar även under kursens andra period för att tydliggöra att kursen fortfarande pågår.

  Informera handledarna bättre om kursupplägget och vissa om nödvändigheten att ha en positiv attityd.

  Körexempel av dagens labb i början av varje föreläsning för att tydligare visa på sambandet mellan föreläsningarna och labbarna.

  Mer återkoppling från EZQuiz, dels varför ett svar är fel och eventuellt även vad som är rätt svar.

  Stryk all egentid från schemat och lägg repetitionsföreläsningen direkt efter labbtiden, ev en timme förskjutet.

  Kräv redovisning av instuderingsuppgifterna under period 1.

  Alla som vill vara handledare på kursen måste vara närvarande första veckan.

  Fler handledare som har tidigare PBL-erfarenhet.

  Kontrollera att Mimers Bar verkligen skickar informationsbrev till studenterna.

  Låt studenternas placering vid första labbtillfället avgöra vilken handledare som gruppen får.

  Schemat under kursens första period önskas som FFH lunch LLF, samt en H som görs upp med handledaren för redovisning av instuderingsuppgifterna.