Nada

2D1310 PROGRAMMERINGSTEKNIK 97/98

Sammanställningen är gjord i augusti 1998 av Kerstin Frenckner efter ett möte med berörda lärare.

Sammanfattning

Kursen är på fyra poäng och ges i årskurs 1 för B, I, L, M, T och V och i årskurs 2 för K. Poängen är uppdelad på tenta, TEN2, på 1 poäng, inledande laborationer, LAB1, på 1 poäng och I-uppgift, LAB3, på 2 poäng.

Årets kursomgångar har fungerat bra. Stämningen bland studenterna är god. Studieresultaten är tillfredsställande ­ på L nästan anmärkningsvärt goda ­ även om redovisningsfrekvensen på I-uppgifterna på B, K, M, T och V fortfarande gärna kunde vara högre. Visst missnöje förekommer med tillgången till datorer och handledare. Försöket med problembaserad inlärning på L föll väl ut. Olle har skrivit en särskild rapport.

Åtgärder inför 98/99

Eftersom lärarsituationen var så oviss och kursen fungerar bra i nuvarande utformning bestämde vi oss under vintern för att ligga lågt med reformer. På sikt planerar vi en övergång till Java, vilket skulle innebära rätt stora förändringar i kursen. Kursutvecklingspengar saknas och vi har inte heller hittat någon som har tid att göra kursutvecklingen. Dock:

Orosmoln och funderingar

Lärarsituationen inför 98/99 har varit ytterligt oviss. Fortfarande saknas lärare till T. Det har varit problem att hitta handledare till labbarna. Drivna övningsassistenter blir färdiga civilingenjörer och slutar assa. Allmänhandledningen har inte fungerat. Det har varit trångt i labbsalarna på attraktiva tider ­ skulle fungera bättre om studenterna hade håltimmar på förmiddagarna. Det framfördes också viss oro för att studenterna inte lär sig det vi försöker att lära ut fast de klarar kursen.

Tentaschemat måste göras bättre. Programmeringsteknikstentan låg dagen efter mattetentan på L och V och med endast en dag emellan på T.

Färdiga kursanalyser

Det finns färdiga kursanalyser för alla kursomgångar, för V och K dock av minikaraktär.

Kursdata

PROGRAM

PERIOD

KURSLEDARE

DATOR

ANTAL STUDENTER

B

3-4

Mikael Goldmann

Unix på Nada

103 (92)

I

3-4

Mikael Goldmann

Unix på Nada

94 (90)

K

2-3

Linda Kann, Lennart Edsberg

Unix på Nada

134 (109)

L

1-2

Olle Bälter

Unix på Nada

98 (92)

M

2-3

Henrik Eriksson

PC på M

241 (217)

T

1-2

Magnus Andersson

Unix på Nada

162 (143)

V

1-2

Linda Kann

PC på V

138 (121)

Studentantal inom parentes avser studenter inskrivna 1997 (för K 1996).

Föreläsningar: 26 h + 6 h för dem som kört på tentan

Övningar: 16 h
Labbar: 26 h schemalagd tid

Många studenter har arbetat med sina laborationer hemma och har då i allmänhet använt PC. Det har funnits möjlighet för dem att redovisa på PC.

Mål

Kursens huvudsakliga mål är att lära studenterna god programmeringsteknik ­ att strukturera och lösa problem och att skriva välstrukturerade program. Kursen ger även datorvana och kunskaper om hur en dator fungerar.

Examination

Tentamen: Tentan är av teorikaraktär och består av sex frågor med a- och b-uppgift. Varje fråga handlar om ett i förväg känt område, t.ex. pekare. Endera a-delen eller b-delen måste besvaras rätt på varje fråga (vissa avsteg har gjorts från denna princip). Avsikten är att studenterna ska behärska alla sex momenten. Tentan ger 1 poäng och betyget Godkänt/Underkänt.

Laboration 1: Laboration 1 består av sex laborationer som alla ska godkännas. Laborationerna görs i grupper om två studenter. De som redovisar inom fastställd tid får bonuspoäng.

I-Uppgift: I-uppgiften är en större, individuell programmeringsuppgift. Den redovisas först med en specifikation, sedan med en prototyp då någon del av programmet ska fungera och till sist med en slutredovisning. Varje student ska dessutom granska en annan students uppgiftslösning. Svårare uppgifter ger mer betygspoäng.

Hemuppgifter: På alla kursomgångarna användes hemuppgifter, som gav viss betygspoäng. Syftet med hemuppgifterna är dock främst att inspirera studenterna att följa med i kursen.

Betyg: Betyget på kursen ges av summan av bonuspoäng för att ha redovisat laborationer i tid och I-uppgiftens betygspoäng.

Studieresultat

Andel studenter som klarat respektive moment i procent (för L, T och V i februari 98, för övriga i augusti 98).

PROGRAM

TENTA

LAB 1

I-UPPGIFT

B

77 (77)

90 (91)

69 (72)

I

92 (93)

96 (96)

86 (89)

K

88 (97)

86 (94)

69 (77)

L

96 (97)

94 (95)

87(92)

M

90 (92)

93 (95)

60 (61)

T

87 (90)

89 (91)

69 (73)

V

83 (88)

91 (92)

71 (74)

Resultaten på tentan och de inledande labbarna är tillfredsställande - på sina håll mycket högt. Det finns fortfarande en tendens att "spara" på I-uppgiften; av dem som blir godkända på den sista av de inledande labbarna blir också de flesta godkända på specifikationen under kursens gång. En del av dessa redovisar dock inte I-uppgiften under kursen. Problemen är som vanligt störst på M. Ytterligare några redovisningar kommer troligen

Eftersom kursen går i årskurs 1 (utom på K) måste man räkna med att det finns en del studenter som hoppar av studierna på KTH under kursens gång.

Ur kursenkäten

De studenter som svarar på kursenkäten, vilket är merparten av dem som gjort I-uppgiften, är i stort nöjda med kursen. Exempel:

Liknande siffror finns på andra program.

Tycker du att kursen är intressant/relevant/meningsfull? Procent som svarat Ja, mycket eller Ja:
Program Intressant RelevantMeningsfull
B 87
88
I 96
95
L 72 63
K

93
M 81
81
T 92 78
V

81
Hemtalen och hemtalsredovisningarna uppskattas måttligt. På I har ungefär lika många lärt sig mycket, en del och lite eller inget på hemtalen. Bara 3 studenter lärde sig mycket på hemtalsredovisningarna medan 22 lärde sig lite eller inget.
Vi har funderat över att erbjuda studenterna en möjlighet att byta ut I-uppgiften ett antal mindre laborationer med kalkylprogram, matematikprogram, grafikprogram och liknande. Det förefaller inte som om en sådan möjlighet skulle utnyttjas av särskilt många. Ett par procent av studenterna svarar Ja, absolut på frågan om de skulle utnyttja en sådan möjlighet medan ungefär två tredjedelar av studenterna svarar Troligen inte eller Absolut inte.
Bland de fria kommentarerna i kursenkäterna finns mycket beröm för pedagogiken. Föreläsningsanteckningarna lovordas också. Det framgår dock att vissa använt dessa snarare än läroboken.

Arbetstid

Vi är medvetna om att det förekommer klagomål på vissa håll att kursen tar för mycket tid. Studenterna läser anmärkningsvärt lite inför tentan: 78% av studenterna på I, 77% på V, 72% på T och 68% på L läste högst 8 timmar till tentan

Totalt antal timmar nedlagt på labbar inklusive I-uppgift (medelvärde).

B

80

I

74

K

76

L

68

M

68

T

87

V

61

Vi finner att siffrorna stödjer vår uppfattning att kursen inte ger en för hög arbetsbelastning. Labbar och I-uppgift är 3 poäng.

Åtgärder inför 97/98