Nada

2D1310 PROGRAMMERINGSTEKNIK 96/97

Sammanställningen är gjord i augusti 1997 av Kerstin Frenckner

^ Upp till information om kursomgångar.


Sammanfattning

Kursen är på fyra poäng och ges i årskurs 1 för B, I, L, M, T och V och i årskurs 2 för K. Poängen är uppdelad på tenta, TEN2, på 1 poäng, inledande laborationer, LAB1, på 1 poäng och I-uppgift, LAB3, på 2 poäng.

Som helhet är intrycket att kursen har fungerat bra och av de kursenkäter som eleverna fyllt i verkar de flesta uppfattat kursen positivt. Ett problem med kursen är att få eleverna att göra I-uppgiften och att göra det under kursens gång. Det har dock blivit väsentligt bättre under 96/97. Vi tror att det kan bero på att vi infört en prototypredovisning, där eleverna ska redovisa en liten del av sin uppgift, och att detta hjälper eleverna att komma igång.

Åtgärder inför 97/98

Kursdata

PROGRAM

PERIOD

KURSLEDARE

DATOR

ANTAL ELEVER

B, I

3-4

Linda Kann

Unix på B och I

126 (113)
74 (70)

K

2-3

Linda Kann

Unix på K

111 (101)

L

1-2

Olle Bälter

Unix på Nada

116 (113)

M

2-3

Mikael Goldmann

PC på M

245 (223)

T

1-2

Magnus Andersson

Unix på Nada

160 (145)

V

1-2

Linda Kann

PC på V

113 (112)

Elevantal inom parentes avser elever inskrivna 1996 (för K 1995).

Föreläsningar: 22 h + 4 h för dem som behöver grundligare genomgång + 6 h för dem som kört på tentan

Övningar: 20 h
Labbar: 36 h schemalagd tid (varierar något mellan kursomgångarna)

Många elever har arbetat med sina laborationer hemma och har då i allmänhet använt PC. Det har funnits möjlighet för dem att redovisa på PC.

Mål

Kursens huvudsakliga mål är att lära eleverna god programmeringsteknik &endash; att strukturera och lösa problem och att skriva välstrukturerade program. Kursen ger även datorvana och kunskaper om hur en dator fungerar.

Examination

Tentamen: Tentan är av teorikaraktär och består av sex frågor med a- och b-uppgift. Varje fråga handlar om ett i förväg känt område, t.ex. pekare. Endera a-delen eller b-delen måste besvaras rätt på varje fråga (vissa avsteg har gjorts från denna princip). Avsikten är att eleverna ska behärska alla sex momenten. Tentan ger 1 poäng och betyget Godkänt/Underkänt.

Laboration 1: Laboration 1 består av sju laborationer som alla ska godkännas. Laborationerna görs i grupper om två elever. De som redovisar inom fastställd tid får bonuspoäng.

I-Uppgift: I-uppgiften är en större, individuell programmeringsuppgift. Den redovisas först med en specifikation, sedan med en prototyp då någon del av programmet ska fungera och till sist med en slutredovisning. Varje elev ska dessutom granska en annan elevs uppgiftslösning. Svårare uppgifter ger mer betygspoäng.

Hemuppgifter: På L användes hemuppgifter, som gav viss betygspoäng. Syftet med hemuppgifterna är dock främst att inspirera eleverna att följa med i kursen.

Betyg: Betyget på kursen ges av summan av bonuspoäng för att ha redovisat laborationer i tid och I-uppgiftens betygspoäng.

Studieresultat 1997-08-26

Andel elever som klarat respektive moment i procent. Observera att olika lång tid förflutit sedan kursomgångarnas slut.

PROGRAM

TENTA

LAB 1

I-UPPGIFT

B

77 (79)

94 (96)

80 (81)

I

95 (94)

99 (99)

89 (89)

K

87 (92)

96 (97)

71 (75)

L

84 (83)

90 (91)

74 (74)

M

77 (79)

82 (86)

63 (66)

T

86 (86)

88 (90)

73 (77)

V

76 (77)

88 (99)

79 (88)

Resultaten på tentan och de inledande labbarna är tillfredsställande - på sina håll mycket högt. Främst på M är det dock för många som inte fullföljer I-uppgiften alternativt gör det efter kursens slut; siffrorna för andelen elever som lämnar in specifikationen ligger strax under siffrorna för LAB1. Sista dag då bonuspoängen för att ha gjort labbar och tenta i tid tillgodoräknas inträffar ett år efter respektive kursomgångs start; därför finns hopp om att ytterligare några elever kommer att fullfölja I-uppgiften innan dess.

Eftersom kursen går i årskurs 1 (utom på K) måste man räkna med att det finns en del elever som hoppar av studierna på KTH under kursens gång.

Ur kursenkäten

De elever som svarar på kursenkäten, vilket är merparten av dem som gjort I-uppgiften, är i stort nöjda med kursen.

Tycker du att kursen är relevant? eller Tycker du att kursen är meningsfull? Procent som svarat Ja, mycket eller Ja:

B

90

I

94

K

92

L

78

M

82

T

88

V

-

Arbetstid

Vi är medvetna om att det förekommer klagomål på vissa håll att kursen tar för mycket tid.

Totalt antal timmar nedlagt på labbar inklusive I-uppgift (ger 3 poäng).

B

93

I

80

K

86

L

104

M

90

T

108

V

97

Vi finner att siffrorna stödjer vår uppfattning att kursen inte ger en för hög arbetsbelastning.

Åtgärder som gjordes inför 96/97

Några av de inledande labbarna byttes ut, framförallt den svåraste. Avsikten är att de ska vara lättare att förstå och mer meningsfulla.


^ Upp till information om kursomgångar.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 8 september 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>