info till handledare

KTH 2D1310 Programmeringsteknik
Särskild information för L
Nada
Lärare Kursanmälan Tentamen Problembaserad Inlärning
Laborationer Teminalsalar Schema FAQ

^ Upp till aktuella kurssidan där du kan boka redovisningstid för I-uppgiften i omtentaveckor..
Omtentan i januari 1999 går lö den 16 kl 14.00-17.00 i F54-55.

Olle kommer att flytta till Boston den 17 januari, men kommer att läsa e-post på den gamla vanliga adressen. Om du behöver kommunicera angående kursen på något annat sätt ska du vända dig till Linda.


Kursanalysen för 1998 är nu sammanställd.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att man känner till grunderna i hur man använder något operativsystem (t ex Windows, DOS, Mac-OS, Unix) och något redigeringsprogram (t ex Word, WordPerfect, Emacs). Dessutom ska man känna till skillnaden mellan en fil och en mapp (katalog) samt dokument och program. Den som inte gör det uppmanas att omedelbart läsa igenom kapitel 7 (kap 6 i upplaga 1) i kursboken upprepade gånger och ägna extra mycket tid åt kursen i början. Andra föreläsningen anordnas speciellt som stöd för den som behöver det.

Schema 1998

Under kursens första period ges i genomsnitt en föreläsning per vecka. Efter ordinarie tentamen hålls tre repetitionsföreläsningar (för att ge den som missade tentan en chans att komma ifatt).

Under den första veckan av kursen hålls en salsövning, likaså sista veckan i första perioden och första veckan i andra perioden.

Utöver de schemalagda föreläsningarna och övningarna förväntas genomsnittseleven använda drygt tio timmar per vecka på denna kurs (detta ger då en total tidsåtgång på ca 160 timmar, dvs 40 timmar per studiemedelspoäng).

Varje vecka finns schemalagda hjälptider i Nadas datorsalar.

I-uppgiften redovisas under slutet av kursens andra period.

Period 1, vecka 36-42

VAD

DAG

TID

GRUPP

VECKA

SAL

Föreläsning

12-14

Alla

37, 39-42

D2

 

To

8-9

Alla

36

D1

 

To

9-11

Alla

36

L1

 

Fr

12-14

Alla

36

L1

Övning

14-16

Alla

42

D31, D32, D35

 

To

14-16

Alla

36

L43-44, 51

Handledning

Ti

9-11

1-2

42

Gul, Brun

 

On

12-14

1-2

37-41

Gul, Brun

 

Fr

14-16

1-2

36

Gul, Brun, Grön

 

Fr

12-14

Datorvana

36

Orange

 

Ti

12-14

3

42

Brun

 

To

9-11

3

37-41

Brun

 

Fr

16-18

3

36

Brun

Period 2 (vecka 44-50)

VAD

DAG

TID

GRUPP

VECKA

SAL

Repetitions-föreläsning

On

14-16

Missat tenta

44

L21

 

To

12-14

Missat tenta

44

L21

 

Fr

12-14

Missat tenta

44

L21

Övning

14-16

Alla

44

L23, 43, Q11

Handledning

Ti

12-14

1-2

45-49

Gul, Brun

 

Ti

14-16

1-2

44

Gul, Brun

 

On

12-14

3

44

Brun

 

On

14-16

3

45-49

Brun

 

Fr

12-14

Alla

45-49

Gul, Brun

Preliminärt detaljschema

För föreläsningarna anges vilka kapitel i kurslitteraturen som gås igenom, för övningarna förslag på övningsuppgifter. Schemat är preliminärt och kan vid behov stuvas om.

Vecka

Sysselsättning

36

 • F1 Grunderna i programmering (PT1: Kap 0, 1.1-1.3, 1.5; PT2: Kap 1, 2.1 (BP: 1, 2))
 • Ö1 PT1: Uppg 1.1, 1.6, 1.10; PT2: Uppg 1.5, 2.4, 1.11
 • FX2 Hur fungerar ett program?
 • Dat1 Introduktion till programmeringsmiljön

37

 • F3 Gruppindelning

38

 

39

 • F4 Parameteröverföring (PT1:Kap 1.4 PT2: Kap 2.3)

40

 • F5 Sammansatta datatyper (PT1: Kap 3 (utom 3.1.8 och 3.2.3); PT2: Kap 4, AP: 6.3, 8.3 (BP: 4.2))

41

 • F6 Dynamiska strukturer (PT1: Kap 4.1, 7.1.2; PT2 Kap 5.1, 8.1.2)

42

 • F7 Förberedelser inför tentan
 • Ö2 Extentaräkning

43

 • Tentamen lördag 24 oktober kl 14-17? i Sing-Sing.

44

 • Ö3 Specskrivningshjälp till I-uppgiften
 • Repetitionsföreläsningar 1-3

45

 • Inlämning av spec i respektive övningsledares fack på Nada senast måndag 2 november kl 17.00
 • återlämning av specar under veckan i facken på L

46

 

47

 • Prototypredovisning (fungerande del av I-uppgiften)

48

 • Prototypredovisning

49

 • Redovisning av I-uppgifter och därefter
 • Kursutvärdering

50

 • Redovisning av I-uppgifter och därefter
 • Kursutvärdering

F = Föreläsning Ö = Salsövning Dat = Datorövning FX = Extraföreläsning till stöd för nybörjare FR = Repetitionsföreläsning för den som missade tentan PT1 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 1 PT2 = Programmeringsteknik med Pascal, upplaga 2 DK = Kompendium i datorkunskap AP = Användarhandledning för Pascal på Nada BP = En introduktion till Borland Pascal (endast för de som använder PC)

Rekommenderade övningsuppgifter

Följande övningsuppgifter har använts på kursen under åren och funnits vara extra värdefulla.

Programmeringsteknik med Pascal, första upplagan

1.1, 1.6, 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 2.1, 1.16, 2.4 (m vektor), 3.1, 3.2, 4.18, 5.11 (m filer)

Programmeringsteknik med Pascal, andra upplagan

1.5, 2.4, 1.11, 2.6, 2.7, 2.12, 3.1, 2.13, 3.4 (m vektor), 4.1, 4.3, 4.5, 5.18, 6.10 (m filer)

Laborationer

Laborationerna görs i Nadas terminalsalar på arbetsstationer som använder operativsystemet Unix. Om du vill kan du istället göra laborationerna på PC eller Macintosh. Detta medför att du kan sitta hemma eller i L's terminalsalar och arbeta. Redovisningen sker då i Nadas Blå sal på de persondatorer som finns där. Manualer för Borlandpascal (Turbopascal) på PC kan köpas på NADAs expedition. Oavsett vilket system du använder är det ditt ansvar att se till att allt fungerar vid redovisningar innan redovisningen börjar.

Den första laborationen är en introduktion till det operativsystem och det redigeringsprogram som används i kursen. Under första laborationen är det lämpligt att jobba i tvåpersonersgrupper. Efter första laborationen förväntas du klara dig själv i datorsalarna.

Labbkursens första del, LAB1, består av tre till fem (del-) problem som löses i grupper om sex personer (se nästa avsnitt om problembaserad inlärning). Varje sexpersonersgrupp ska redovisa minst två lösningar till varje problem. Normalt sett innebär det att man inom gruppen delar upp sig tre och tre för varje problem.

Enstaka problem kan inte sparas till annan kursomgång. Fullgörs inte alla problemen fram till nästa kursstart måste du göra en helt ny labbkurs (detta beroende på att datorer och system byts ut och uppgraderas årligen och detta medför att labbar inte längre går att utföra).

Problembaserad inlärning i programmeringsteknik

På Lantmäteriutbildningen genomförs i år ett försök med problembaserad inlärning i kursen programmeringsteknik. Ett pilotprojekt som genomfördes i fjol gav mycket goda resultat: andelen examinerade ökade och PBI-studenterna fick genomsnittligt högre betyg på programmeringskursen samtidigt som de använde mindre tid till den. Ingenting tyder på att PBI-studenterna hade bättre förkunskaper än övriga studenter. I år utökas försöket till att omfatta hela årskursen på L.

Undervisningsmetoden går ut på att ge studenterna ett problem som de ska lösa i grupp. På L använder vi oss av sexpersonersgrupper och de problemen ska lösas i följande steg:

Utdelning

Handledaren beskriver ett problem. Eleverna samlas sedan utan handledare och går igenom problemet, diskuterar problemet och möjliga lösningar samt identifierar svårigheter och oklarheter med uppgiften. Lite beroende på hur komplext problemet är kan det behövas delas upp i delproblem,

Genomgång

Gruppen samlas med handledaren och ställer frågor om problemet och kommer överens om en redovisningstid för delproblemet. Målen med uppgiften definieras tillsammans. Gruppen indelas i minst två grupper. Detta för att ge alla rimlig tid vid datorn och möjligheter att prova olika lösningar. Varje nytt (del-) problem medför en ny gruppindelning inom gruppen. Detta för att kunskap ska flyta inom sexpersonersgruppen.

Kunskapsinsamling

Eleverna samlar in information och kunskap via nätet, läroböcker och annat som de kan komma på. Enkla frågor hanteras med e-post. Elever som anser att de behöver undervisning om något moment kan begära det.

Redovisning

Hela gruppen samlas tillsammans med handledaren. En person i varje delgrupp presenterar kort sitt förslag till lösning. Alla ska under kursens gång presentera minst en lösning. Efter presentationen lämnar läraren beröm och kritik för såväl presentation som de olika lösningarna.

Metoden bygger på ett förtroende för att deltagarna vill lära sig ämnet och ger stor frihet att planera sin tid på egen hand. Handledarna ägnar mer tid åt undervisning och mindre åt kontroll jämfört med traditionella labbkurser. Dessutom liknar det här sättet att arbete det som man använder när man lämnar skolan.

För de som känner sig osäkra på om de verkligen har lärt sig allt finns det en lista i kursbunten med moment att gå igenom före tentamen.

I-uppgift

Labbkursens andra del, LAB3 (den heter faktiskt så), är en individuell programmeringsuppgift av samma omfattning som ett helt PBI-problem. Anvisningar och regler för I-uppgiften finns i ett särskilt häfte på Nadas expedition. I-uppgiften redovisas under kursens sista veckor. Redovisningen sker i fyra steg:

Specifikation

Innan programmet skrivs ska en datorskriven specifikation (mall finns på kursbiblioteket) lämnas in till din övningsledare som kommenterar den, och ger den betyget godkänd/underkänd. Blir du underkänd måste en ny specifikation lämnas in. Syftet med specifikationen är att du ska tänka igenom problemet innan du försöker lösa det.

Prototyp

När specen har godkänts tilldelas du en tid för prototypredovisning. Vid redovisningen ska du visa upp en körbar version av ditt program där endast vissa procedurer och funktioner (du föreslår själv vilka i specen) finns med och fungerar. Syftet med prototypen är att du ska komma igång med programmeringen.

Granskning

Innan det färdiga programmet kan godkännas ska det testas av en elev. Eleven får du välja själv, men för din egen skull bör det vara någon ovän, eller kritisk person. Vid testen ska testeleven kritiskt granska ditt program, testköra det och föra ett besiktningsprotokoll. Denna granskning är ett obligatoriskt moment. Varje kursdeltagare måste granska en uppgift. Syftet med granskningen är att du genom att kritiskt granska en annans program ska få en ökad förståelse för hur man ska (och inte ska) programmera. Tips! Välj granskare först när du är klar att redovisa, och välj då någon som också är klar med sitt program, så att ni kan granska varandra. Om allt annat fallerar kan du vända dig till kursledaren för att utföra en särskild granskning.

Slutredovisning.

I samband med prototypredovisningen tilldelas du en tid för slutredovisning. Specifikationen, besiktningsprotokollet och granskaren ska medföras till slutredovisningen.

I-uppgifterna är av olika svårighetsgrad. Högre svårighetsgrad ger fler betygspoäng (se Betyg nedan), men tar givetvis också längre tid att göra. Betygspoängen finns angiven på I-uppgiften. Efter kursens slut kan I-uppgifter endast redovisas i omtentaperioder. Eftersom datorsystemen byts eller uppgraderas årligen så bör du vara medveten om att tiden du har på dig att redovisa din I-uppgift är begränsad. Samtidigt som bonuspoängen försvinner så kan lydelsen till din I-uppgift behöva bytas ut. Du måste då ta kontakt med kursledaren. Vi reserverar oss för att byten av datorsystem kan medföra att vissa eller samtliga I-uppgifter inte går att utföra i framtiden. Du kan alltså bara vara säker på att det går att redovisa din I-uppgift fram till nästa kursstart.

Betyg

I kursen ingår tre obligatoriska moment: lab1 (tre-fem PBI-problem), ten2 (tentamen) och lab3 (I-uppgiften). Betygspoäng ges för följande moment:

Betygsgränserna är följande under 1998-1999: 30 - 39 poäng ger betyg 3, 40 - 49 poäng ger betyg 4 och 50 poäng eller mer ger betyg 5

Betyget ges alltså av I-uppgiftens poäng och de bonuspoäng som är giltiga när du redovisar I-uppgiften. Observera att samtliga bonuspoäng försvinner ett år efter kursstart, sista augusti 1999 för kursen som startar i period 1 1998. Lydelser och betygsgränser hänger samman. Det är alltid innevarande års version som gäller, fram till nästa kursstart.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen på labbar och tenta ska du göra själv, förutom att problemen kan lösas i tremannagrupper. Vid redovisning av labbar ska alla i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisarna skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan t ex resultera i att du förlorar alla bonuspoäng, får göra en ny uppgift och så kan ärendet lämnas till KTHs jurist som avgör eventuell avstängning. För denna kurs gäller speciellt att det alltid är tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera andras lösningar. För I-uppgiften gäller att alla delar ska lösas individuellt. Observera att alla lösningar till I-uppgifter lagras och att nya lösningar jämförs med de gamla för att motverka kopiering.

Nadas datorsalar

Nadas datorsalar är belägna på plan 4, Osquars Backe 2 (Lindstedtsvägen 3). Studerande har tillgång till salarna dygnet runt, men dagtid är salarna ofta bokade för andra kurser. För att komma in i terminalsalarna krävs studerandekort (eller ett tillfälligt sådant). På kvällar och helger krävs även kort för ingången från Osquars Backe 2. I Nadas datorsalar kan man få handledning.

Sektionens egna datorsalar

Många sektioner har egna datorsalar som handhas av någon på sektionen. Eventuella problem som uppstår vid användningen av dessa salar hänvisas till den ansvarige på den sektionen. Nada har inget ansvar för programvara i dessa salar.

Kursanmälan

Anmälan till kursen görs under laboration 1. Utan anmälan kan vi inte rapportera resultat på kursen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar, övningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Programmeringsteknik med Pascal Kursbok: Bälter: Programmeringsteknik med Pascal upplaga 2, 220:- på THS bokhandel, 292 sidor. Täcker denna kurs och lite till. Läsanvisning inför tentan finns på nätet till både till första och andra upplagan.

Condensed Pascal För den som föredrar engelsk litteratur kan Cooper's Condensed Pascal användas istället. En trevlig amerikansk bok på 644 sidor för 275:-. Saknar lösningar till övningarna. Läsanvisningar till Condensed Pascal finns också på nätet.

Båda böckerna finns att köpa på kårens bokhandel. Vi rekommenderar att ni skaffar flera olika böcker inom varje sexpersonersgrupp.

Kursbunt innehållandes:

Kursbunt kan köpas på elevexpeditionen. Papper som delas ut under kursens gång finns också på elevexpeditionen . Efter kursens slut kastas i allmänhet alla papper som hör till kursen.

Köra hemma

Följande information kan vara av intresse om du vill använda en dator hemma:

Hjälp och handledning

Hjälp finns att få (i prioritetsordning):

1. Kurslitteraturen.

2. Via datorn.

3. Labgruppskamrater.

4. Under de schemalagda hjälptillfällena.

5. Via datorbrev till handledaren.

6. Av allmän handledare i Nadas datorsalar vardagar i läsveckor kl 11-13, 17-20.

Lärare

Kursledare är Olle Bälter. Lämpligaste sättet att komma i kontakt med kursledaren är att skicka datorbrev, näst lämpligast är att lägga en lapp i postfacket på Nada, Osquars Backe 2, 6 tr eller skicka ett vanligt brev till Nada, KTH, 100 44 Stockholm. Vill man träffa kursledaren personligen går det bra på mottagningstiden måndagar 14.15-15.15 i period 1.

De sexton övningsgrupperna leds av följande personer (observera att dessa gruppnummer skiljer sig ifrån de som används i övriga kurser):

Grupp

övningsledare

Datorpostadress

1-2

Alexander Baltatzis

f89-aba@nada.kth.se

3-4

Anna Redz

anna@nada.kth.se

5-6

Daniel Kronheffer

danielk@nada.kth.se

7-8

Fredrik Zetterling

fzet@pdc.kth.se

9-10

Hedvig Sidenbladh

hedvig@nada.kth.se

11

Linda Kann

linda@nada.kth.se

12-13

Maria ögren

ogren@nada.kth.se

14

Mikael Goldmann

migo@nada.kth.se

15-16

Olle Bälter

balter@nada.kth.se

Om det skulle bli fler grupper så kommer Anna och/eller Daniel att ta hand om dem.

Tentamen

Tentamen är den 24 oktober klockan 14-17 i Sing-Sing. Placeringslistor anslås i Sing-Sing.

Tentan består av sex uppgifter. På varje uppgift finns en a- och en b-del, där a- eller b-delen måste besvaras rätt. (Avsikten är att man ska behärska alla moment för att bli godkänd; det räcker inte med att kunna hälften väl.) På tentan ges endast betyget Godkänd/Underkänd.

Hjälpmedel är en Pascalbok. Det är tillåtet att göra personliga anteckningar i boken, men inte skriva av tentamenslösningar.

Tentaresultatet anslås på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till den kursansvarige inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits. Observera att du inte får ta med dig tentan från expeditionen om du vill klaga på rättningen.

Anmälan till tentan

Ingen tentaanmälan krävs. Alla är välkomna till tentan. På ordinarietentor sätts placeringslistor upp vid tentasalarna.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Nadas Unixdatorer: /info/prgt. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra. Särskilda filer för Macintosh och PC finns på katalogerna /info/prgt/Mac respektive /info/prgt/PC.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för synpunkter på kursen, både under kursens gång och efteråt. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursledaren, handledarna och examinator Kerstin Frenckner, kfrenck@nada.kth.se

^ Upp till aktuella kurssidan där du kan boka redovisningstid för I-uppgiften i omtentaveckor..