Nada

Kursanalys för kursen Programmeringsteknik för T, Hösten -97

Författare: Magnus Andersson, NADA

^ Upp till aktuella kurssidan.

Nedan följer en utvärdering av kursen i programmeringsteknik för T1. I texten refereras till den kursenkät som genomfördes via dator genom att frågornas nummer anges inom parentes. Enkäten har fyllts i av ca 50% av eleverna och en sammanställning av enkäten i sin helhet finns som bilaga.

Kursdata

Kursen genomfördes i period 1 och 2 under hösten 1997.
Föreläsningar: 14 tim (+6 tim extra + 6 tim repetion)
Övningar: 16 tim
Laborationer: 14 tim (+extra tid)
Kurslitteratur: Programmeringsteknik i Pascal (Bälter)
Antal elever: 162 ( 143 med studiestatus T-97)
Avklarade moment:
Moment   Antal klara  Antal klara T-97
=========================================
TEN2    141 (87%)     129 (90%)
LAB1    144 (89%)     130 (91%)
LAB3    111 (69%)     104 (73%)
Prestationsgrad: 73% (78% T-97)
Examinationsgrad: 67% (73% T-97)
Kursansvarig: Magnus Andersson
Assistenter: Öjvind Johansson, Krister Persson, Lars Omberg.
Magnus Andersson höll samtliga föreläsningar. Assistenterna och föreläsaren höll i var sin övningsgrupp.

Mål

Kursen i programmeringsteknik ska ge allmänna kunskaper om hur en dator fungerar och används, men framförallt kunskaper om hur man skriver bra program. Detta innebär program som är lätta att använda, lätta att förstå och lätta att förändra och vidareutveckla när kraven på programmen förändras. Samtidigt som man lär sig att programmera i Pascal tränas förmågan till logiskt tänkande och att strukturera och lösa problem. Kursen ger också vana i att använda datorer, en orientering om andra programspråk och en god bas för fortsatta studier inom området.

Sammanfattning

Som helhet är intrycket att kursen har fungerat bra och av de kursenkäter som eleverna fyllt i verkar de flesta uppfattat kursen positivt. Det huvudsakliga problemet med kursen har varit att något för få elever har gjort I-uppgiften (LAB3).

Föreläsningarna

På föreläsningarna har de grundläggande begreppen i kursen presenterats med hjälp av datorgenererade stordior, oftast direkt projicerade på filmduk från dator. Dessutom har datorkörningar kunna visats direkt på filmduk från UNIX-dator. För att kunna följa med utan att behöva anteckna allt har föreläsningsanteckningar delats ut. Innehållsmässigt har enligt min åsikt alltför mycket tid gått åt till att förklara programmeringsdetaljer och konstruktioner och mindre tid har ägnats åt hur man konstruerar bra program.

Övningarna

Under övningarna var eleverna uppdelade i 4 grupper. Övningarna har i stort fungerat bra. Innehållsmässigt var övningarna acceptabla. Eleverna har i stort sett varit positiva till hur övningarna genomförts.

Laborationerna

Laborationerna utgör den tyngsta delen av kursen. De är uppdelade på momentet LAB1 som omfattar 6 stycken mindre labbar och momentet LAB3 som omfattar den s.k. I-uppgiften (moment 7-10). Eleverna uppfattar ofta labbarna som för stora, men våra undersökningar om den tid som läggs ner på dessa brukar inte visa att så är fallet. Här är en sammanställning av labresultaten med förra årets resultat inlagda som jämförelse (samtliga anmälda till kursen):
 
Lab  Ant G   (%)  Ant S   (%)  Totalt (%)

1   154   95.1   8   4.9  162  100.0
2   151   93.2   9   5.6  160   98.8
3   148   91.4   9   5.6  157   96.9
4   148   91.4   7   4.3  155   95.7
5   144   88.9   7   4.3  151   93.2
6   137   84.6   8   4.9  145   89.5
Pr   122   75.3   0   0.0  122   75.3
Sp   128   79.0   5   3.1  133   82.1
Gr   116   71.6   3   1.9  119   73.5
Ir   121   74.7   0   0.0  121   74.7

 
Antal elever totalt: 162
Av de 6 första labbarna gjorde ca 90% dom klara. När detta skrivs har ca 75% av eleverna redovisat I-uppgiften. Detta kan inte riktigt anses acceptabelt.

Tentamen

Tentamen ger numer bara 1 poäng och är mer av teorikaraktär. Detta verkar ha fungerat bra, för tillfället är ca 90% av de som börjat kursen klara. Från elevhåll har tentamen fått acceptabelt betyg.

Kurslitteratur

Eleverna kan i stort sett välja vilken bok som helst som lär ut Pascal och programmeringsteknik. Den bok som rekommenderas som kurslitteratur är dock Bälter: Programmeringsteknik med Pascal, Boken är speciellt skriven för att passa kursen. Elevernas åsikter om boken varierar mycket, men har i år varit relativt positiva.

Slutord

De elever som går igenom programmeringstekniken med bra resultat blir ofta mycket duktiga på att programmera. Problemet med kursen är fortfarande att inte tillräckligt många inte blir klara med labbar och I-uppgift. Årets kurs har fått ett bra mottagande från eleverna (att döma av kursutvärderingen). Detta stämmer också med de intryck jag haft under kursens gång av en positiv stämning bland eleverna.

^ Upp till aktuella kurssidan.


Sidansvarig: <sungam@nada.kth.se>
Senast ändrad 28 april 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>