Nada

Kursanalys för 2D1310 Programmeringsteknik för L, 1997/98

Kursanalysen är utförd av kursansvarige Olle Bälter, övningsledarna Hedvig Sidenbladh och Daniel Kronheffer, samt studienämnden på Lantmäteri: Catharina Stomberg, Anna Rudström, Maria Runhem och Magnus Jonzon.

Kursdata

 • Kurs: Programmeringsteknik för L, 2D1310, 4p.
 • Hösten 1997 (period 1 och 2).
 • Kursledare: Olle Bälter. Övningsassistenter: Hedvig Sidenbladh, Daniel Kronheffer och Olle Bälter.
 • 22h F (+6h extraföreläsningar samt 6h repetitionsföreläsningar för elever som missat tentamen).
 • 20h Ö.
 • 36h Labbar.
 • 3 övningsgrupper.
 • 98 registrerade elever (varav 92 L-97).
 • Kurslitteratur: Bälter: Programmeringsteknik med Pascal, 2:a upplagan (men många använder fortfarande första upplagan).
 • Kursen består av lab1 (1p), ten2 (1p) samt lab3 (2p).
 • Vid kursens slut var 92 personer (87 L-97) klara med lab1, 82 (78 L-97) klara med ten2 och 81 (79 L-97) klara med lab3.
 • I slutet av januari 1998 är motsvarande siffror för tentamen 93 (89 L-97).
 • Prestationsgrad efter första examenstillfället 87% (90% för L-97), en ökning med 10 (12) procentenheter sen ifjol.
 • Prestationsgrad i januari 1998: 90% (93% för L-97).
 • Examinationsgrad efter första examenstillfället 84% (85% för L-97). En ökning med 18 (20) procentenheter sen ifjol.
 • Examinationsgrad i januari 1998: 85% (90% för L-97).

Mål

Kursens mål är att lära eleverna att arbeta självständigt med en dator och förstå vad program kan användas till. Kursen ska också ge en god grund för vidare studier inom området för dom elever som blir intresserade.

Förändringar inför denna kursomgång

Grafiskt operativsystem (CDE) installerades precis före terminsstarten och har fungerat tillfredsställande, även om det gör in- och utloggning långsammare. Försök med problembaserad inlärning (PBI) har genomförts med 11 frivilliga elever med mycket gott resultat. Samtliga PBI-elever är godkända på samtliga moment. Labb 3 och 5 byttes ut. I-uppgiftshäftet delades ut samtidigt som I-uppgifterna.

Sammanfattning

Kursen har gått extremt bra i år och ingen vet varför. Samtidigt som examinationsfrekvensen har ökat, så har eleverna använt mindre tid till kursen. Detta trots att intagningspoängen var lägre i år än i fjol. Följande möjliga orsaker har avfärdats:

Generellt bättre elever
Verkar inte ha påverkat den mattekurs som gick parallellt i period 1, eller juridiken som gick parallellt i period 2.

Eleverna har valt lättare I-uppgifter. Stämmer inte. Medelvärdet för L96 var 25.5 poäng och för L97 23.9. Skillnaden är inte statisktiskt signifikant.

Följande möjliga orsaker kan inte avfärdas:
Färre elever minskar spännvidden i förkunskaperna.
Det grafiska operativsystemet har fått fler elever att känna sig mer hemma på Unixdatorerna.
Utrustningen i D2 var ur funktion endast en föreläsning i år, jämfört med alla i fjol.
En övningsassistent som är lantmätare kan ha fått eleverna att känna mer att ämnet hör hemma på L.

Undervisningen

Traditionella föreläsningar har hållits i D2 och B1. Övningarna har fungerat bra i samtliga grupper. Det största problemen under kursen har varit att hitta handledare till terminalövningarna, att datortillgången när eleverna är lediga har varit dålig och att den allmänna handledningen har varit under- eller obemannad.

Examination

Tentamen gick i år dagen efter mattetentan, vilket var en synnerligen korkad placering. Eleverna var trötta redan när de kom till tentan och en del hade bara hunnit plugga på förmiddagen. Efter den första genomrättningen var endast 65% av eleverna godkända (normalt borde det vara över 80%), varför vi erbjöd ett generösare komplettering. Ansvariga på Lantmäteri måste dock se till att liknande krockar i tentamensdatum inte uppstår i framtiden.

I lab1 examinerades varje labb i tvåpersonersgrupper av någon av ett femtontal handledare. Tentamen består av sex uppgifter med a- och b-del. För betyget godkänt krävs i princip rätt svar på en del av varje uppgift, detta för att elever som endast kan halva kursen väl inte ska bli godkända. Lab3 examinerades individuellt av ca åtta mycket erfarna handledare. Samtliga lösningar sparas i en databas för att motverka kopiering av lösningarna. Före redovisningen jämförs elevens lösning med samtliga tidigare registrerade.

Kurslitteratur

Bälter: Programmeringsteknik upplaga två har använts, men många elever använder fortfarande upplaga ett. 69% av eleverna anser att boken är hyfsad eller bättre. Vissa elever påtalar brister i boken, men just dessa brister anser andra elever vara styrkan med boken, vilket gör det svårt att åstadkomma förbättringar utifrån årest utvärdering.
Dom elever som vill använda PC får gärna göra det. Nada säljer häften som beskriver de vanligaste utvecklingsmiljöerna på PC och Macintosh. Föreläsningsanteckningar säljs med kursbunten.

Elevenkät

Detta tycker eleverna som har svarat på enkäten om kursen: Kursen uppfattas i genomsnitt som medelsvår till ganska svår. Kursen anses intressant av 77%, relevant av 69%. Målen med kursen anses klara av 70%. Kompetensen hos övningsledarna var god till mycket god.

Laborationerna var bra, allra bäst var I-uppgiften. Eleverna har fått den hjälp dom behövt på terminalövningarna, men den allmänna handledningen har inte fungerat.

Föreläsningarna var bra, 80% anser att dom var bra eller mycket bra. Övningarna var också bra, men det önskades att vi skulle ägna mer tid åt själva laborationerna på övningstid.

Hemuppgifterna har fungerat bra även i år. Endast två personer var negativa. Problemformuleringarna kan dock förbättras.

Eleverna uppger att dom lär sig mest på I-uppgiften och laborationerna, minst på föreläsningarna och genom att läsa själva.
Moment Andel som lärt sig mycket, eller ganska mycket
I-uppgift88
Labbar86
Schemalagda laborationer/handledning64
Tentaläsning57
Allmänhandledningen54
Salsövningar53
Kamrater53
Labbredovisningar50
Föreläsningar44
Läsa på egen hand43

Lika många är för ett byte av undervisningsspråk som mot, en femtedel är neutrala.

En femtedel av eleverna som följde den traditionella undervisningen var positiva till en alternativ I-uppgift, men ingen av PBI-eleverna (<17% totalt).

Studienämndens kommentarer:

Ventilationen i brun sal måste fixas. Nu är det iskallt längst in.

En del klagar över att kursen tar för mycket tid, men det verkar vara mer av psykologiska orsaker än av faktiska: det känns mer att behöva sitta på Nada, än att sitta hemma och t ex räkna matte.

Samtliga handledare bör ha på sig namnskyltar så att man vet vem man ska berömma och vem man ska klaga på.

Det är viktigt att handledarna hjälper eleverna i den riktning som eleverna tänker och inte försöker förklara hur handedaren själv skulle ha gjort.

Felipe, Anders och Martin har varit mycket bra handledare.

Det vore bättre med fler schemalagda terminalövningar och några färre föreläsningar.

Kursens belastning för eleverna

Eleverna har vid redovisning frågats efter hur lång tid som de har använt för att lösa respektive labb. För årets kull ser statistiken ut så här:
Laboration:1 2 34 5 6 I-uppgift Summa
Medelvärde (h): 2 4 5 66 8 37 68
Summan för de sex labbarna som ingår i lab1 (en studiemedelspoäng) är 31 timmar, den delen är alltså väl avpassad för genomsnittseleven på L. I-uppgiften är på två studiemedelspoäng och borde alltså ta 80 timmar i genomsnitt, men ligger i år på 37 (trots att fler elever har redovisat den). Antalet timmar i labbsal har minskat med 30 sen ifjol.

Hemuppgifterna har tagit i genomsnitt 6.2 h, tentaläsningen 6.5. Om man antar att genomsnittseleven har deltagit i samtliga föreläsningar och övningar (men inte extraföreläsningarna) så innebär detta en totaltid på i genomsnitt 126 h för föreläsningar, övningar, laborationer, I-uppgift, hemuppgifter, tentaläsande och tentamen. Det blir 32 h per studiemedelspoäng.

Förkunskaper

Begreppen fil operativsystem, redigeringsprogram och program ska vara kända för eleverna när de börjar kursen, men inte heller i år har L's introduktionskurs till linjens egna datorer legat helt under n0lleveckorna, som det är på många andra linjer.

Algebrakursen som ska inhämtas parallellt ändrades i år, utan att någon informerade om det, varför vissa matematiska begrepp fick förklaras på programmeringsföreläsningarna. Även här skulle de ansvariga på Lantmäteri kunna göra mer för att samordna mellan kurserna i första årskursen.

Planerade/föreslagna förändringar

Viktigast av allt är att få den allmänna handledningen att fungera, eller ersätta den med något som gör det.

Protoypredovisningen ska göras med avlusaren och demonstration av den ska göras i andra perioden.

Hål i schemat på fm för att fördela tillgången på datorer bättre.

Bättre formulerade hemuppgifter.

Mer ansträngningar för att motivera eleverna varför detta är en viktig kurs. Varje inriktning bör få veta hur detta passar in i just den yrkesinriktningen.