Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för I1, Läsåret 97/98

Författare: Mikael Goldmann, NADA

^ Upp till kurssidan VT98.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för I-linjen. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

KursProgrammeringsteknik för I (4p)
Examination Tenta G/U (1p), Lab1 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd VT 1998
Föreläsningar 26 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 16 h (8 st)
Lab (schemalagt) 36 h
Kurslitteratur Programmeringsteknik med Pascal (Bälter) eller motsvarande.
Antal elever 94 (varav 90 I-97)
Klara med TEN2 980608 91% / 93% (alla / endast I-97)
Klara med LAB1 980608 94% / 93% (alla / endast I-97)
Klara med LAB3 980608 84% / 88% (alla / endast I-97)
Prestationsgrad 980608 91% (endast I-97)
Examinationsgrad 980608 87% (endast I-97)
Kursansvarig Mikael Goldmann
Övningsassistenter Mikael, Daniel Kronheffer, Öjvind Johansson.

Sammanfattning

I stort sett har allt fungerat väl, vilket till stor del beror på teknologernas höga ambitioner och att det varit en trevlig stämning på både föreläsningar och övningar, vilket lett till att många vågat ställa frågor och komma med synpunkter. Med aktiva och intresserade elever är det lätt att hålla en "bra" kurs. Det är troligt att ytterligare ett par personer blir klara under sommaren.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att eleverna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter (6 mindre som genomförs i grupper om två elever, en större - I-uppgiften - som utförs individuellt). Därmed får eleverna träning på att själva skriva mindre program. Datorvana får man "på köpet".

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Nytt för i år

Fyra omgångar med frivilliga hemtal har delats ut. Lösningar ger bonuspoäng som läggs till I-uppgiftspoängen.

Hemtalen delas ut tillsammans med kursbunten. Uppgifterna behandlar sådant som ej ännu gåtts igenom och meningen är att de ska motivera eleverna till att läsa de avsnitt som ska behandlas på en föreläsning i förväg. Slumpvis utvalda elever fick redovisa sina lösningar vid tavla på övningarna.

Eleverna, assistenterna och jag själv har lite blandade känslor inför hemtalen. Å ena sidan har många verkligen jobbat med dem, och det har säkert varit bra för elevernas resultat på kursen och för föreläsningarna. Å andra sidan finns redan lab-kursen som pågår kontinuerligt, och redovisningstillfällena har av alla upplevts endast som en kontroll av den utvalda elevens arbete. Någon har dessutom varit frustrerad över att det kan vara svårt att prestera en vettig lösning innan man gått på motsvarande föreläsning. Visserligen kräver vi inte korrekta lösningar, utan bara "ärliga försök", men en del tycker det är otillfredställande att lämna in något de inte själva är säkra på är korrekt.

Undervisning

Föreläsningarna har varit välbesökta, och de som svarat på enkäten har varit nöjda (nästan alla har svarat "bra" eller "mycket bra"). Den kritik som finns är att tempot varierat mellan föreläsningar och att man ofta kunnat öka tempot en del.

Nybörjar- och repetitionsföreläsningarna får blandade omdömen. Vad gäller nybörjarföreläsningarna finns framför allt önskemålet att gå igenom en del av kommande föreläsning i stället för att repetera förkunskaper och tidigare föreläsning. Det kan i och för sig vara så att de som vill ha mer djupgående nybörjarföreläsningar inte är "nybörjare". Repetitionsföreläsningarna tycker jag själv inte fungerade bra. På den andra och tredje kom endast en person. Delvis beror det på att det var så få som inte klarade tentan vid ordinarie tillfälle.

Övningarna får (med något undantag) positiva omdömen. I efterhand har jag och assistenterna konstaterat att somliga övningar innehåller för mycket, andra för lite.

Kurslitteratur

Kursliteraturen består av kursbunt, föreläsningsanteckningar och "en pascalbok". De flesta har valt Olle Bälters "Programmeringsteknik med Pascal". An enkätsvaren att döma tycker de flesta som använt Bälters bok att den är bra, även om inte alla gör det. Jag tror det är svårt att hitta en väsentligt populärare kursbok.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar eleverna hur mycket tid de lägger ner på labbar och I-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

På enkäten ställdes en fråga om arbetsbelastningen under vårterminen. Frågan och elevernas svar redovisas i bilga. Nästan alla anser att de hinner med alla kurser helt, eller i alla fall någorlunda.

Förkunskaper

Allt tyder på att förkunskaperna (med något undantag för bristande svenskakunskaper) varit tillräckliga.

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Funderingar till nästa år

Eftersom det finns flera lärare och flera kursomgångar så är det bra med en samsyn innan man ändrar i kursomgångar för enskilda linjer. Det finns dock en del att fundera över och diskutera.

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan VT98.


Sidansvarig: <migo@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 juni 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>