Information om 96-97, Programmeringsteknik för L1, T1, V1, K2, M1, B1, I1. läsåret 96-97

^ Upp till kursens hemsida.


Senaste nytt

Nyheter som tidigare har visats under denna rubrik finns samlade här.

Specifik information för olika linjer:

Information om tidigare kursomgångar

Följande information kan du hitta nedan:

Förkunskaper

Kursen förutsätter att man känner till begrepp som operativsystem, filer och redigeringsprogram. Den som inte gör det uppmanas att omedelbart läsa igenom kapitel 7 (kap 6 i upplaga 1) i kursboken upprepade gånger och ägna extra mycket tid åt kursen i början. Vissa föreläsningar anordnas speciellt som stöd för den som behöver det.

Schema 1996/97

Under kursens första period ges två föreläsningar per vecka, utom sista veckan då blott en föreläsning ges. Efter ordinarie tentamen hålls dessutom tre repetitionsföreläsningar (för att ge den som missade tentan en chans att komma ifatt).

Under de första åtta veckorna av kursen hålls en salsövning per vecka.

Varje vecka finns ett redovisningstillfälle för laborationer. Observera att vid det ordinarie redovisningstillfället prioriteras redovisningar av den laboration som är ordinarie för det tillfället. För elever som missar att redovisa på ordinarie redovisningstillfälle hålls det en extra redovisning veckan därpå. Extra redovisningar är till för redovisning av alla labbar, men inte I-uppgifter.

I-uppgiften redovisas under kursens andra period.

Studiedisposition

Detta är en högskola och du förväntas själv ta ansvar för dina studier, men eftersom många är ovana att planera sina studietimmar följer här ett förslag till disposition av tiden:
Kursen är på 4 poäng vilket motsvarar 4*40 = 160 timmar. 42 timmar används till föreläsningar och övningar samt 3 timmar till tentamen. Återstår 115 timmar för självstudier och redovisningar fördelade på:

Laborationer

Labbkursens första del, LAB1, består av sex laborationer som görs i grupper om två personer. Det är tillåtet att jobba ensam, men vid redovisningstillfällen har tvåpersonersgrupper företräde.

I den första laborationen ingår en introduktion till det operativsystem och det redigeringsprogram som används i kursen. Efter första laborationen förväntas du klara dig själv i datorsalarna.

Endast gruppmedlemmar som är närvarande vid redovisningar kan godkännas. Enstaka labbar får inte sparas till annan kursomgång. Fullgörs inte alla sex labbarna i LAB1 måste samtliga göras om.

I-uppgift

Labbkursens andra del, LAB3, är en större, individuell programmeringsuppgift. Regler för I-uppgiften finns i laborationshäftet. I-uppgiften redovisas under kursens sista veckor.
Redovisningen sker i tre steg:
Specifikation
Innan programmet skrivs ska en datorskriven specifikation (mall finns på kursbiblioteket) lämnas in till din övningsledare som kommenterar den, och ger den betyget godkänd/underkänd. Blir du underkänd måste en ny specifikation lämnas in. Syftet med specifikationen är att du ska tänka igenom problemet innan du försöker lösa det.
Prototyp
Två veckor efter det att specen lämnats in ska du redovisa en prototyp, dvs en körbar version av ditt program där endast vissa procedurer och funktioner (du föreslår själv vilka i specen) finns med och fungerar. Syftet med prototypen är att du ska komma igång med programmeringen.
Granskning
Innan det färdiga programmet kan godkännas ska det testas av en elev. Eleven får du välja själv, men för din egen skull bör det vara någon ovän, eller kritisk person. Vid testen ska testeleven kritiskt granska ditt program, testköra det och föra ett besiktningsprotokoll. Denna granskning är ett obligatoriskt moment. Varje kursdeltagare måste granska en uppgift. Syftet med granskningen är att du genom att kritiskt granska en annans program ska få en ökad förståelse för hur man ska (och inte ska) programmera.
Tips! Välj granskare först när du är klar att redovisa , och välj då någon som också är klar med sitt program, så att ni kan granska varandra.
Slutredovising.
Du tilldelas en tid för slutredovisning. Specifikationen, besiktningsprotokollet och granskaren ska medföras till slutredovisningen.

I-uppgifterna är av olika svårighetsgrad, där högre svårighetsgrad ger fler betygspoäng (se Betyg nedan), men tar då också längre tid. Betygspoängen finns angiven på I-uppgiften.

Betyg

Slutbetyget i kursen ges av betygspoängsumman DIV 10. Betygspoäng ges för följande moment:
I-uppgiftens betygspoäng (17-52 poäng)
Bonuspoäng för att ha redovisat lab 1-6 i tid (max 6 poäng)
Bonuspoäng för att ha lämnat in specifikationen i tid (2 poäng)
Bonuspoäng för att ha redovisat prototypen i tid (2 poäng)
Bonuspoäng för att ha redovisat I-uppgiften i tid (4 poäng)
Bonuspoäng för att ha klarat tentan vid ordinarie tillfälle (2 poäng)
Betygsgränserna är följande:
30 - 39 poäng ger betyg 3
40 - 49 poäng ger betyg 4
50 poäng eller mer ger betyg 5

Betyget ges alltså av I-uppgiftens poäng och de bonuspoäng som är giltiga när du redovisar I-uppgiften. Observera att samtliga bonuspoäng försvinner ett år efter kursstart, exakt datum anges på kvittensbladet för labbarna.

Hederskodex

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen (på labbar och tenta) ska du göra själv, förutom att labbarna kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

Ibland, speciellt när man skriver program, kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel. Detta är tillåtet förutsatt att du uppfyller följande villkor.

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som ett brott mot hederskodexen och kan t ex resultera i att du förlorar alla bonuspoäng, får göra en ny uppgift och så kan ärendet lämnas till KTHs jurist som avgör eventuell avstängning.
För denna kurs gäller speciellt att det är alltid tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera andras lösningar. För I-uppgiften gäller att alla delar ska lösas individuellt. Observera att alla lösningar till I-uppgifter lagras och att nya lösningar jämförs med de gamla för att motverka kopiering.

Nadas datorsalar

Eleverna har tillträde till terminalsalarna dygnet runt, men terminalsalarna är dagtid ofta bokade för andra kurser.
I början på terminen används tillfälliga inpasseringskort, senare kommer kårlegitimationen att användas.
I Nadas datorsalar kan man få handledning.

Sektionens egna datorsalar

Många sektioner har egna labbsalar som handhas av någon på sektionen. Eventuella problem som uppstår vid användningen av dessa salar hänvisas till den ansvarige på den sektionen. NADA har inget ansvar för programvara i dessa salar. För ytterligare information se Specifik information för olika linjer.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar, övningar och laborationer täcker endast en del av kursmaterialet.

Programmeringsteknik med Pascal Kursbok: Bälter: Programmeringsteknik med Pascal, ca 220:- på THS bokhandel, 292 sidor. Täcker denna kurs och lite till. Läsanvisning inför tentan finns. Upplaga 2 används from period 2 1996.

Condensed Pascal (För den som föredrar engelsk litteratur kan Cooper's Condensed Pascal användas istället. En trevlig amerikansk bok på 644 sidor för ca 280:-. Saknar lösningar till övningarna.) Läsanvisningar till Condensed Pascal finns också.

Båda böckerna finns att köpa på kårens bokhandel.

Kursbunt innehållandes:

Kursbunt kan köpas på elevexpeditionen. Papper som delas ut under kursens gång finns också på expeditionen.

Köra hemma

Hjälp och handledning

Hjälp finns att få (i prioritetsordning):
  1. Kurslitteraturen.
  2. Via datorn.
  3. Labgruppskamraten.
  4. Via datorbrev till övningsledaren.
  5. Av allmän handledare i Nadas datorsalar vardagar i läsveckor kl 11-13, 17-20.
  6. Under redovisningstillfällena.

Tentamen

Tentan består av sex uppgifter. På varje uppgift finns en a- och en b-del, där a- eller b-delen måste besvaras rätt. (Avsikten är att man ska behärska alla moment för att bli godkänd; det räcker inte med att kunna hälften väl.) På tentan ges bara betyget Godkänd/Underkänd.

Hjälpmedel är en Pascalbok.

Tentaresultatet anslås på institutionens anslagstavla på plan 3 (rakt under elevexpeditionen). Klagomål på rättning av tentan lämnas in skriftligen till kursansvarige inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.
Observera att du inte får ta med dig tentan från expeditionen om du vill klaga på rättningen.

Anmälan till tentan

Ingen tentaanmälan krävs. Alla är välkomna till tentan. På ordinarietentor sätts placeringslistor upp vid tentasalarna.

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Nadas Unixdatorer: /info/prgt. På denna katalog finns textfiler, programskelett, program och liknande som har med kursen att göra.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för synpunkter på kursen, både under kursens gång och efteråt. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till kursledaren, övningsledarna eller examinator Kerstin Frenckner kfrenck@nada.kth.se

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 augusti 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>

Test av Frames