Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik Öppen ingång m.fl. läsåret 2003-2004

Författare: Alexander Baltatzis.

Kursdata

Kurs 2D1310, Programmeringsteknik för öppen ingång (4p)
Momentindelning LAB1 G/U (1p), LAB2 G/U (1p), LAB3 3/4/5/6 (2p)
Kursen genomförd period 1-2
Föreläsningar 20 h, 10 st
Övningar 12 h, 6 st
Laborationer 26 h, 13 st
Kursledare Alexander Baltatzis
Föreläsare Alexander Baltatzis
Övningsassistenter Thomas Sundberg Mårten Trolin Alexander Baltatzis Samuel Andersson
Kurslitteratur Bälter, Redz, "Javahäfte" alternativt
Torkel Franzén, "Java från grunden" eller
Per Holm, "Objektorienterad programmering och Java" eller
David Flanagan, "Java in a Nutshell"
Statistik
Totalt ( ♀ / ♂ ) OPEN Totalt (2002) OPEN (2002)
Antal studenter 136 (34 / 102) 102 67 64
Examinationsgrad 71% (79% / 69%) 74% 48% 47%
Prestationsgrad 82% (88% / 80%) 84% 66% 65%
LAB1 93% (97% / 91%) 93% 82% 81%
LAB2 92% (97% / 90%) 93% 82% 81%
LAB3 72% (79% / 70%) 75% 49% 48%
Tidsåtgång för labbar
Introlabben 1h 1h
2:a labben 3h 3h
3:e labben 5h 4h
4:e labben 4h 4h
5:e labben 5h 5h
Övat inför datorprov 36% < 8h 8h < 21% < 12h 12h < 19% < 16h 26% övriga
J-uppgiften 54h 50h

Mål

Ur studiehandboken

Kursens mål är att ge

för att studenterna ska

Sammanfattning

Eleverna visade mycket god motivation och ambition. Detta gäller även de elever som inte aspirerade på mer än godkänt. Detta har säkert påverkat resultaten som är bättre än föregående år.

Förkunskaperna var mycket olika. En skillnad från övriga 2D1310-kurser är att några av eleverna kommer att välja datalinjen och ställer krav på att de får jämförbar utbildning samtidigt som andra väljer linjer där detta kanske är deras enda kontakt med programmering.

Administration

Administrationen av kursen var väldigt krävande. Dels p.g.a. oförutsedda problem men också p.g.a. frågeställningar jag aldrig tidigare stött på (t.ex. programval, betyg sex som togs bort, kunskapskrav på olika program m.m.).

Elevantal

Året innan hade elevantalet fluktuerat kraftigt och medfört en del administrativa svårigheter. Jag förväntade mig en del avhopp men det blev snarare påhopp. Antal anmälda till kursen ökade under de första veckorna. Från 114 till 151 varav slutligen 136 av dessa kan anses ha varit aktiva. En ny övningsgrupp infördes. Fler labbtider och handledare fick engageras. Eleverna fick tidskompensation för omaket.

Datorprovet

De som utvecklat datorprovsystemet fanns inte längre kvar på institutionen men jag satte mig in i det så gott jag kunde och lade upp övningsproven. Året innan hade man noterat att prestanda var bättre på linux. Under kursens första veckor jobbade jag parallellt med att migrera systemet till en linuxmaskin.

Systemet fungerade felfritt tills två dagar innan själva datorprovet. Då började det krångla. De följande två dygnen var väldigt spännande för eleverna och mig och det finns en underhållande logg på kursens hemsida.

Datorprovsystemet fungerade dock under första provtillfället men kraschade under omprovet. Det gick att rädda resultaten efter ett visst arbete.

Fler redovisningstider

Eftersom öppen ingång söker på betyg satte jag upp extra uppsamlingstider efter jul, i god tid innan resultaten skulle vara inrapporterade. Tyvärr krockade mina tider med en resttenta i ett av deras andra ämnen som inte var anmäld till schemaläggningen. Detta bör tas med nästa länkmöte.

De extra redovisningstiderna medförde en hel del extra administrativt arbete av olika skäl.

Undervisning

Föreläsningar

Föreläsningarna var välbesökta. 64% anser att de varit bra. Det finns flera skiftande kommentarer.

Det är lätt att föreläsare tror att klassen är duktig då det ofta är någon som svarar på frågorna.

Lite förvirrat ibland. Ett problem som nybörjare är att de som har goda förkunskaper ställer för dem relevanta frågor men som totalt förvirrar de som inget kan.

Jag hade ganska god koll på de olika nivåerna i gruppen eftersom jag träffade dem i mindre grupp på övningarna och individuellt på labbtimmarna. Jag ville ha och fick många frågor. Frågorna var i mycket stor omfattning relevanta. Ofta kunde jag belysa samma sak från en annan synvinkel vilket hjälpte en del men förvirrade andra. Det kan ha upplevts att de bara var de som hade goda förkunskaper som ställde frågor men så var inte fallet! Jag vet inte om det går att förmedla ett sådant faktum.

Det är trist att så mycket frågor om C kommer in. För oss som aldrig programmerat förut gav det en känsla av uppgivhet.

Mindre prat om C programmering vore bra. Dt förvirrar bara.

Ett tjugotal elever hade C/C++ bakgrund och jag tog upp jämförelser i början av kursen för att förklara skillnader. Jag slutade med det en bit in i kursen.

Föreläsningarna fick även en beröm.

Alexander var härlig. Varje föreläsning kändes lite som en Dario Fo-artad teaterföreställning. Lite ostrukturerat ibland, men relevant och intressant information.

alexander är en mkt bra föreläsare som får en att bli intresserad av att lära sig mer om java.

Övningar

Övningarna fick mycket bra kritik. 80% tyckte de var bra. Eleverna fick välja övningsgrupp själva. De olika övningsgruppen fick mycket fria händer. Hemtalen skulle kontrolleras, i övrigt var det fritt fram att välja material eller undervisningssätt. Thomas Sundberg hade ett material sen tidigare som övriga övningsassistenter kunde utgå ifrån.

Hemtalen fick mycket positiva kommentarer.

Laborationer

Laborationsredovisningar tog alltför mycket av handledartiden. Detta bör ses över till nästa år så att mer tid kan ägnas åt individuell hjälp istället. Laborationerna upplevdes gå ganska fort fram av de som inte läst på teknis innan. Följande kommentar summerar det hela bra:

Alla labbar var givande. Tack vare dem så kändes tentan inte alls så svår. När man gjorde labben kändes dom väldigt svåra och teget emellan dem var långa, kanske lite för långa ibland. Men i slutändan så lärde man sig mycket på grund av de stora stegen. Dock hade man aldrig lyckats me labbarna om det inte i klassen funnits personer som kunnat java sedan tidigare.

Jag räknade med 6 timmars arbete per labb. De tider som eleverna själva uppgett att de lagt ner på labbarna motsvarar inte det, se statistik ovan.

Förändringar till detta läsår

Laborationer

Helt nya laborationer infördes. Det gamla mycket omfattande labbpeket ersattes av ett spartanskt labbpek inspirerat av det som används i PBL-kursen (problembaserat lärande). Det fanns en ganska stor kunskapsstegring till labb3 därför jag förlängde redovisningstiden för denna labb.

Hemtal

Till övningarna infördes hemtal som redovisades muntligt i övningsgrupperna. Dessa upplevdes av lärarna och flertalet elever som väldigt positivt. Dels jobbade eleverna under första elen av kursen, dels gav det mycket inför datorprovet, dels kunde jag själv konstatera att flera vanliga fel undveks i senare delen kursen då de arbetade med sin individuella uppgift.

Datorprov

Datorprovet kördes som året innan. Prestanda var bättre än året innan men stabiliteten var inte bra (se sammanfattningen). I år lät jag övningsuppgifterna ligga uppe konstant istället för under begränsad tid som året innan.

Efter första provet gjorde jag ett övningsprov som hade exakt samma urval av generiska frågor som det riktiga provet ligga uppe. Det gav väldigt bra utdelning.

Specmomentet

Jag gjorde om rättningskraven för specifikationen. Istället för att vara ett obligatoriskt moment med ofta förekommande kompletteringskrav, så kompletterades det som fattades under tillbakalämnandet då rättaren träffade eleverna i liten grupp (2-4). Den snabba rättningen medförde att eleverna kom igång med sin individuella uppgift tidigt.

betyg 3 uppgifter

För de som enbart vill ha betyg tre fanns det nya individuella uppgifter med en given prototyp. Dessa blev populära hos flera elever.

Kursenkät

75 elever har fyllt i kursenkäten. 76% tyckte kursen som helhet var bra. Många har gett flera konstruktiva synpunkter. Under 2004 kommer kursenkätens svar därför att vara tillgänglig här.

Förändringar till nästa läsår

Många har klagat på att kraven på j-uppgiften varit för dåligt specade. Kraven påverkar betygen som är väldigt viktiga för öppen ingång. Till nästa år ska ett nytt redovisningsprotokoll med tydliga krav införas. Dessutom ska alla j-uppgifters betygsgradering gås igenom.

Labbpeket ska förbättras så att labbarna blir jämnare i ökande svårighetsgrad.

Datorprovet blir på pappersform.

Till sist

I höst kommer jag att ta över en annan kurs. Ny kursledare blir Sten Andersson.

Jag avslutar med följande elevkommentar som värmer.

(...)
Tilläggas att Alexader gjort ett jättejobb med att vara tillgänglig och svara på frågor.