Nada

Kursanalys för Programmeringsteknik för I1 och Bio1, Läsåret 2003-2004

Författare: Erik Fransén, Nada

^ Upp till kurssidan VT04.

Nedan följer en kursanalys av kursen Programmeringsteknik för I1 och Bio1. I texten refereras till en enkät gjord med ACE i WWW.

Kursdata

Kurs2D1310 Programmeringsteknik för I och Bio (4p)
Examination Lab1 G/U (1p), Lab2 G/U (1p), Lab3 3/4/5 (2p)
Kursen genomförd Period 3-4 2004
Föreläsningar 20 h (+6) (13 st +3 "repetition")
Övningar 12 h (8 st)
Lab (schemalagt) 28 h
Kurslitteratur Franzen, "Java från grunden" eller Lewis and Loftus "Java Software Solutions", upplaga 2
Antal studenter 193
Antal övningsgrupper 5
Klara med LAB1 040624 87% (%88K, %87M)
Klara med LAB2 040624 87% (%88K, %87M)
Klara med LAB3 040624 68% (%68K, %68M)
Prestationsgrad 040624 78% (78%K, %78M)
Examinationsgrad 040624 68% (68%K, %69M)
Kursansvarig Erik Fransén
Övningsassistenter Christopher Johansson, Lotta Eriksson, Samuel Andersson, Johannes Hjorth, Erik Fransén

Sammanfattning

Årets studenter utgjordes av I1 och Bio1.
Många studenter har uppskattat att få lära sig ett modernt programmspråk. Trots att 90% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".
Resultaten på labbar (moment LAB1) är något bättre jämfört med förra året (83%). För provet (moment LAB2) är resultatet för årets studenter också något bättre (83%). Vad gäller J-uppgiften (moment LAB3) är resultatet för årets studenter även det bättre (64%). Därigenom blir resultaten bättre jämfört med förra året för prestationsgrad 78% (73%) och examinationsgrad 68% (64%). Det finns inga skillnader mellan kvinnor och män i resultaten.

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursen är uppbyggd kring ett antal programmeringsuppgifter. De sex mindre laborationerna i kursens första period genomförs i grupper om två studenter och tränar olika grundläggande programmeringsmoment. Den laboration som ligger i kursens andra period - J-uppgiften - utförs individuellt och låter studenten lösa ett större problem från grunden. Avsikten är dels att befästa språkkunskaperna men också att öva planeringsarbete, programkonstruktion och problemlösning. Provet ligger mitt i kursen och kan ses som ett diagnostiskt prov. Efter provet ges tre repeterande föreläsningar för att ge de studenter som missade provet en chans att komplettera sina kunskaper.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Förändringar inför denna kursomgång

Undervisning

70% Tycker att föreläsningarna var mycket bra/bra/acceptabelt. Vissa tycker att tempot var för högt, andra att det var för lågt. Detta återspeglar troligtvis den allt större spridningen i förkunskaper, 53% hade aldrig programmerat och 10% hade programmerat ganska mycket/mycket.

Närvaron vid salsövningarna har varit relativt hög och assistenterna får väldigt bra betyg (79% mycket bra/bra). Grupperna var liksom tidigare nivågrupperade vilket är uppskattat.

Labbhandledarna fick mycket bra omdöme, 88% bra/ganska bra.

Kursens hemsida fick mycket bra omdöme, 79% anger mycket bra/bra.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av kursbunt (inklusive kompendiet Javaintroduktion), föreläsningsanteckningar och boken "Java från grunden" alternativt "Java Software Solutions". Av de 90% som använde häftet Javaintroduktion tycker 84% bra/ganska bra. Många tycker att den svenska boken är dålig (27% mindre bra/dålig). Några tycker att kursbok inte behövs eftersom det blå häftet tillsammans med föreläsningsanteckningarna är så bra.

Studenternas arbetsbelastning

Vi frågar studenterna hur mycket tid de lägger ner på labbar och J-uppgifter. Av deras svar att döma lägger de flesta inte ner mer tid än som är rimligt för en 4-poängskurs.

Provet

Resultatet var mycket bra, 87%, något bättre än förra året. Hela 71% tycker att provet speglar kursinnehållet mycket bra/bra.

Förkunskaper

Trots att 90% av eleverna hade ingen eller liten erfarenhet av programmering upplevde de kursen som "medelsvår".

Verkligt kursinnehåll

Vi har i stort sett hållit oss till detaljschemat för kursen.

Reflexion över årets kurs

Det något bättre resultatet kan i år bero på att studenterna i år var från Bio1+I1 medan de förra året var från B1+I1. En av effekterna av redovisningar under övningstid var att studenterna fick färre kommentarer på sin kod, dvs mindre återkoppling. Detta märktes under kursens andra del då labassistenterna fick anstränga sig extra mycket för att visa vad som är bra/dåligt. Eftersom resultatet av redovisningarna var bättre än förra året ledde det inte till några stora konsekvenser, men för program med lägre intagningspoäng kan det sannolikt vara en nackdel. Vi planerar av detta skäl samt av de ovan angivna att inte fortsätta med redovisning under övningstid.

Planerade förändringar och funderingar

Bilaga: Enkätsvar

Bilaga: Kursbeskrivning

^ Upp till kurssidan VT04.


Sidansvarig: <erikf@nada.kth.se>
Senast ändrad 30 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>