Nada


Detta dokument är under uppbyggnad.

Kursanalys för Programmeringsteknik för Media1 och K1, läsåret 2002-2003

Författare: Linda Kann.

Kursdata

Kurs 2D1310, Programmeringsteknik för Media1 och K1 (4p)
Momentindelning LAB1 G/U (1p), LAB2 G/U (1p), LAB3 3/4/5/6 (2p)
Kursen genomförd period 2-3
Föreläsningar 28 h, 14 st
Övningar 16 h, 8 st
Laborationer 36 h, 18 st
Kursledare Linda Kann
Föreläsare Linda Kann
Övningsassistenter Marko Petrovic (K gr1), Magnus Rosell (K gr2), Thomas Sundberg (K gr3 och MEDIA gr1), Vahid Mosavat (MEDIA gr2)
Kurslitteratur Torkel Franzén, "Java från grunden" eller
Per Holm, "Objektorienterad programmering och Java" eller
David Flanagan, "Java in a Nutshell"
Antal studenter alla
143
K-02
69
MED-02
53
*K-00
72
*MED-01
72
Klara med moment LAB1 03-03-25 83% 78% 94% 67% 85%
Klara med moment LAB2 03-03-25 78% 70% 94% 82% 78%
Klara med moment LAB3 03-03-25 47% 30% 72% 64% 90%
Prestationsgrad 03-03-25 64% 52% 60% 72% 90%
Examinationsgrad 03-03-25 46% 30% 70% 49% 76%
Slutbetyg 3 03-03-25 33% 29% 34% 48% 34%
Slutbetyg 4 03-03-25 34% 57% 24% 35% 23%
Slutbetyg 5 03-03-25 25% 10% 34% 13% 23%
Slutbetyg 6 03-03-25  7%  5%  8%  4% 20%
* förra läsåret

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursens första del (LAB1) är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter som löses i grupper om två och två. Målet med dessa uppgifter är att ge programmeringsvana och praktisk erfarenhet av Java. (LAB2), (LAB3)

Examination

Kursen har tre moment vilka alla måste vara godkända. Moment LAB1 består av fem labbar som godkänns av handledare i datorsal. Dessa labbar genomförs normalt sett i grupper om två studenter. Kursens andra moment, LAB2, är ett prov som genomförs vid dator. Kursens tredje moment, LAB3, är också kursens mest krävande och består i en individuell programmeringsuppgift (J-uppgift) samt granskning av någon annans program. J-uppgifterna varierar i omfattning och är den del av kursen som styr slutbetyget. J-uppgiften redovisas i datorsal för handledare som också genomför en kontroll gentemot tidigare inrapporterade J-uppgifter.

Sammanfattning

Resultaten på andra halvan av kursen, moment LAB3, är mycket sämre i år än tidigare år. Framförallt är det studenter i K-02 som inte redovisat sista momentet, men även i MEDIA-02 är det färre som blivit klara än normalt.

Förändringar inför denna kursomgång

Undervisning

De flesta var nöjda med föreläsningar och övningar (90% resp 85% tyckte att dom fungerade bra eller mycket bra). Någon önskade att mer grafik skulle gås igenom på föreläsningarna.

Laborationer

En typisk studentkommentar:
Alla labbar har varit givande. Utan alla labbar vi hade på hösten hade jag aldrig klarat J-uppgiften. Men monsterspelet var mycket givande inför J-uppgiften. J-uppgiften har ju varit absolut mest givande, för man har verkligen fått en förståelse av vad man har gjort! Men monsterspelet har varit till mycket stor hjälp när man har gjort J-uppgiften och man har kunnat gå tillbaka och se på den för att lösa problem man stött på.

Personligen anser jag att laborationslydelserna behöver delas upp i faktadel och uppgiftsdel, så att den som läst i boken eller inhämtat kunskaperna på annat håll lätt kan se vilka uppgifter som ska utföras.

Slutprovet

Provsystemet och framförallt själva frågorna var fortfarande under utveckling när kursen gick. Men studenterna tycker bra om att göra prov på dator, trots att det inte alltid har fungerat som det var tänkt.

Går fort och sparar tid.
---
Har fungerat bra. Kunde bli fel ibland men man kunde ju få proven kontrollerade.

Slutbetyget

Det nya systemet med kvalitetsbedömning verkar fungera bra. En jämförelse mellan MEDIA-02 och MEDIA-01 (före plussningar) visar samma andel treor, något fler fyror och femmor och bara hälften så många sexor i år.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen bestod av en kursbunt (med bland annat föreläsningsanteckningar, J-delshäfte och ett Javahäfte) samt någon av böckerna
Torkel Franzén, "Java från grunden" eller
Per Holm, "Objektorienterad programmering och Java" eller
David Flanagan, "Java in a Nutshell"

Hälften har använt "Java från grunden" och av dessa tyckte hälften att den var bra. Många tycker att den är lätt att slå upp i, men flera har saknat ett kapitel om grafik.

22% har inte köpt någon bok, och 17% har köpt en bok men inte använt den.

Kursens belastning

Moment LAB1 (fem laborationsuppgifter):
Vid labbredovisningar har vi samlat in statistik som tyder på att studenterna i genomsnitt lagt ner färre timmar på arbete med laborationerna i år (jämfört med förra årets kurs).

Moment LAB2 (slutprov vid dator):
Enligt enkätsvaren har de flesta (64%) lagt ner mindre än 4 timmar på att läsa till slutprovet. Ingen har ägnat mer än 20 timmar åt det.

Moment LAB3 (individuell programmeringsuppgift):
De som redovisat J-uppgiften har i medel lagt ner 41 timmar på den. Detta måste anses som lågt - momentet ger två poäng och alla betygssteg (3 t o m 6) finns representerade i statistiken. Alexander Baltatzis har samlat in statistik över närvaron vid laborationstillfällen under kursens andra period och denna stöder kursledarens uppfattning att många studenter inte ägnat någon tid alls åt kursen under denna period.

Kursenkät

Två enkäter har delats ut under kursens gång. Den första genomfördes av studienämnden på K i mitten av kursen och besvarades av 31 kursdeltagare. halvtidsdenkät.

Kursledningen ansvarar för den andra enkäten, som kunde besvaras på kursens webbsida i slutet av kursen. Hittills har denna enkät besvarats av 59 personer. Se den kompletta sammanställningen av enkätsvaren.

Verkligt kursinnehåll

Innehållet överensstämmer med kursens detaljschema, även om ordningen mellan momenten stuvades om en aning.

Planerade förändringar


^ Upp till kurssidan.


Sidansvarig: <linda@nada.kth.se>
Senast ändrad 3 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>