Leif Kusoffsky

Kursanalys för Programmeringsteknik för M1, läsåret 2000/2001

Kursdata

Momentindelning

Lab1 G/U (1p), tenta G/U (1p), lab3 3/4/5 (2p)

Kursen genomförd

Period 2-3 2000/2001

Föreläsningar

32 h (varav 6 h repition), 16 st (varav 3 st repetition)

Övningar

16 h, 8 st

Laborationer

42 h bokade. Dessutom extratillfällen på måndagkvällar

så länge det behövdes

Kursledare

Leif Kusoffsky

Övningsassistenter

Leif Kusoffsky Vahid Mosavat Jesper Fernström Stefan Näslund

Simon Gtönlund Johan Lija

Kurslitteratur

Lewis and Loftus.

Software solutions: foundations of programdesign.

Second Edition, Addison-Wesley, 2000.

Antal studenter

totalt 248 M00 217

Gjort detta läsår moment LAB1 01-05-23

totalt 188 76% m00 135 62%

Gjort detta läsår moment TEN2 01-05-23

totalt 171 69% m00 117 54%

Gjort detta läsår moment LAB3 00-12-31 i

totalt 125 51% m00 88 41%

Prestationsgrad 01-05-23

(188*1+171*1+125*2) / (248*4) = 061

Examinationsgrad 01-05-23

45% m00 36%

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge

datorvana

färdighet att skriva välstrukturerade program

kännedom om grundläggande datatekniska begrepp

träning att lösa konstruktionstekniska problem

övning i såväl självständigt arbete som arbete i liten grupp

för att studenterna ska

se datorer och programmering som naturliga verktyg i ingenjörsarbetet

se likheter mellan programvarukonstruktion och annat konstruktionsteknisk t arbete

kunna utföra viss programmering.

Kursens första del (LAB1) är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter som löses i grupper om två och två. Målet med dessa uppgifter är att förklara viktiga begrepp och moment som behövs till tentan

(TEN2) och framförallt den större individuella j-uppgiften (LAB3). Målet med tentan är att få studenterna att sätta sig in i de fem viktigaste momenten i kursen (om än med hjälp av små problem).

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Sammanfattning

Väntetiden vid kompilering av javaprogram var mycket lång, ofta flera minuter. Efter kontakt med "Mimers bar" förbättrades läget något, men kompileringstiden var fortfarande storleksordningar längre än jämfört med t ex Nada-s Unix-system.

Undervisningen

Ur kursenkäten framgår att föreläsningarna fick mycket kritik. Jag har inte under mina 20 år fått så skarp kritik som nu, vilket förstås bedrövar mig, och jag har inte någon bra förklaring. Möjligen är jag "bortskämd" genom att jag nästan enbart undervisat D-teknologer. Jag märkte att många tyckte det var svårt och försökte hjälpa teknologerna genom att bygga föreläsningarna kring material som jag delade ut på föreläsningarna. Vidare så hade vi extra lab-tillfällen på måndagkvällar för att teknologerna skulle få hjälp och så att de skulle hinna göra och redovisa sina laborationer.

Min uppfattning är att J-uppgiften fungerade bättre än jag trodde, och många lärde sig mycket på att

göra den

Examination

Sex laborationer, J-uppgiften och tentan är examinationen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en kursbunt (med bland annat j-uppgiftstips och ett Java-häfte) samt kursboken "Java Software Solutions". Vid föreläsningar har föreläsningsmaterial distrubuerats av föreläsaren.

Kursenkät (59 personer har svarat på enkäten.)

1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

2% : Mycket lätt 18% : Lätt 21% : Medel 40% : Ganska svår 19% : Mycket svår

2. Vilken javabok har du använt?

22% : Java - Software Solutions 63% : Java direkt 12% : Java från grunden 10% : Annan

3. Vad tyckte du om boken?

12%: Mycket bra 31% : Bra 27% : Ganska bra 22%) : Mindre bra 8% : Dålig

4. Vad tycker du om materialet på webbsidan

9% : Mycket bra. 45% : Bra 33% : Hyfsat 3% : Mindre bra 2% : Dåligt 9% : Har inte använt den

5. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra?

Talar och skriver läraren tydligt?)

5%: Mycket bra. 7% : Bra 26% : Acceptabelt 29% : Mindre bra 29% : Dåligt 3% : Har inte deltag

6. Vilken övningsassistent har du varit hos mest?

31% : Leif 11% : Vahid 24%: Jesper 2% : Stefan 29% : Simon 4% : Johan

7. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett? (Talar och skriver läraren tydligt? Går läraren igenom

övningsexemplen begripligt? Är kontakten lärare/studenter bra+)

22% : Mycket bra. 31% : Bra 21% : Acceptabel 5% : Mindre bra 14% : Dåligt 7% : Har inte deltagit

8. Var någon/några av laborationerna mer givande än de övriga? (Du kan kryssa för flera alternativ.)

10% : Lab 1, Introduktion till programmeringsmiljön

16% : Lab 2, Experiment med Java(prova många små program)

33% : Lab 3, Klasser, objekt och metoder

35% : Lab 4,Datastrukturer (hundar/KTH-farmen)

37% : Lab 5, Mini J-uppgift (kakmonster,textbaserad)

8% : Lab 6, Grafikanpassning

59% : J-uppgiften

9. Hur var labbhandledarnas kompetens?

25% : Mycket bra 49% : Bra 25% : Acceptabel 0% : Mindre bra 2% : Dålig

10. Hur tycker du att tentan speglade kursinnehållet?

7% : Mycket bra. 40% : Bra 34% : Acceptabelt 7% : Mindre br 7% : Dåligt 5% : Tentade inte

11. Vad tyckte du om J-uppgiften?

12% : Mycket bra 52% : Bra 24% : Acceptabel 5% : Mindre bra 2% : Dålig 5% : Har inte gjort den

12. Hur många timmar har du sammanlagt fått handledning i datorsal (hjälp av handledare) ?

26% : mindre än 1 19% : 1-2 18% : 2-4 18% : 4-8 11% : 8-16 9% : 16-32 0% : Mer än 32 timmar

14. Hur var föreläsningarna? Medelvärde: 33,21%. Antal svar: 59

15. Vad ger du kursen för helhetsbetyg? Medelvärde: 45,76%. Antal svar: 59