Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1241, Numeriska metoder gk3, för D2, hösten 2005

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 05/06, september - november 2005.
Poängantal: 5, varav laborationer 3 poäng (labA 1p och labB 2p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (25 okt), omtenta efter jul (14 jan).
Föreläsningar: 24 timmar, gemensamt med kursen 2D1240 för E2.
Övningar: 14 timmar, varav 12 timmar i form av storövning för hela D2. Sista tvåtimmarsövningen ersätts av föredragspass för studenterna.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), totalt 22 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson.
Övningslärare: Gerd Eriksson.
Antal registrerade elever: 111 (som redovisat minst en laboration).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Dessutom rekommenderades Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath och Numerical Computing with Matlab av Cleve Moler.

Avklarade moment till och med januari 2006:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  051025   83    75% av de 111 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 060114   90    81%       
        LabA      107    97%         (1p)
        LabB      99    89%         (2p)
   Prestationsgrad:          87%
  Examinationsgrad:          81%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 54 kursdeltagare. 67% av studenterna har upplevt kursen som "ganska svår" medan övriga 33% tyckt att den var "ganska lätt" (två anser "mycket svår", ingen "mycket lätt"). Intressant och meningsfull tycker alla utom fyra. 78% ansåg sig ha tillräckliga förkunskaper; tidigare år har det alltid varit mer än 85%. Boken NAM fick genomgående högt betyg.
Föreläsningarna som var gemensamma för 2D1241 (D2), 2D1240 (E2) och universitetets kurs (15 SU-studenter) var välbesökta. Kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är blandade men överlag positiva (80% ger betyget bra eller mycket bra).
Att låta kursledaren ha övningarna i storgrupp istället för som tidigare ha tre övningsgrupper slog väl ut. (Det infördes av besparingsskäl eftersom de flesta ändå brukat gå till kursledarens övningsgrupp.) Vi kommer att pröva storgruppsövning även nästa år.
Laboration 1 och laboration 2 var samma som förra året, men båda har i år tagit längre tid för studenterna. Det kan bero på att intagningspoängen sjunkit; man får jobba mer för att hänga med. Laboration 1 brukar ta 10-15 timmar men 50% har i år behövt 15-20 timmar eller mer. Laboration 2 är lite mer krävande; i år har 65% behövt 15-20 timmar eller mer.
Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har mestadels krävt omkring 25 timmar (en tredjedel har lagt ner mer än 25 timmar). Labbarna anses vara lärorika och väl anpassade till kursen, framför allt projektlabben. Extralabben för högrebetyg redovisas efter kursutvärderingen och har därför inte fått något samlat omdöme.
För att kunna få slutbetyg 5 i kursen kompletterar man med en extralabb och en liten munta. Under dec05 - jan06 har bara 8 stycken redovisat detta extraarbete och fått betyg fem (förra året 28 stycken). Förhoppningsvis kommer de som hämtat ut en extralabb att redovisa den under våren -06.
Ordinarietentan i oktober-05 speglade kursinnehållet väl, tentamensresultatet var mycket bättre än för förra årets oktobertenta, 80% godkända av de 106 som tentade (ht04: 73% godkända), och 20% fick tentabetyget 5.

Förändringar sedan förra kursomgången

Kursen har fått nytt kursnummer 2D1241 och ökat med en kurspoäng till 5 poäng, extrapoängen tillfaller projektlabben (LabB). Två välbehövliga laborationspass har tillkommit till projektlabben.
Övningar i storgrupp var en nyhet som vi behåller till nästa år. Samläsning med nummekursen för E2 och SU-kursen var nytt för året. Det vållade lite problem vid första föreläsningen då sal E1 inte räckte till utan några fick sitta i trappan, men det gick bra i fortsättningen.
En ny projektlabb "Lab3A.22 Bassängen" konstruerades; några teknologer valde den och var nöjda med labben.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Efter tentan i period 1 var det onödigt långt uppehåll innan kursen kom igång igen. En veckas tidigareläggning i period 2 är önskvärd.
Inga större förändringar planeras för övrigt. Kanske någon ny projektlabb. En klarare målbeskrivning kan behövas - det bör tydligare framgå vilka kurskrav som gäller för slutbetyg 5 i 2D1241.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 februari 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>