Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1241.

Aktuell information om 2D1241, Numeriska metoder gk3 för D2

-----

Senaste nytt

  • Från och med hösten 2006 finns 2D1241-kursen här.

  • Kursutvärderingen fick 54 svar. Här finns sammanställning.
  • Kursanalys.

  • Outhämtade nummerapporter finns hos Gerd.
  • Om du siktar på slutbetyg 5 (och uppfyller poängkraven för det) ska du göra en extralabb - en Lab3A om du tidigare gjort Lab3B, stjärnmärkt om den tidigare inte var det.
    Valet görs i samråd med Gerd: mejla två eller tre önskemål, så får du sedan besked om vilken uppgift det blir.
Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2005

Kursansvarig, föreläsare och övningsledare är Gerd Eriksson (gerd@nada.kth.se).

Handledare i datorsal är AnnaKarin Järemo, Anders Nordengrim, Anders Lindström, Henrik Ygge, Tommy Sundström och Gerd Eriksson (inte alla samtidigt).

Kursinnehåll

Idéer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda system och linjär modellanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bézierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataapproximationer, finitadifferensmetoden, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (50 kr) och exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (30 kr) finns att köpa på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).
För fördjupning rekommenderas följande böcker (som även kommer att användas i fortsättningskursen 2D1220 Tillämpade numeriska metoder 1):

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad på 2D1241 för att få tillgodoräkna kursen. För institutionens bokföring i RES-systemet av labbar och tenta är det viktigt att du Nadaregistrerar dig med kommandot res checkin numd05
Med kommandot res show numd05 kan du se godkända labbar.
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join numd05
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numd05

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/numd05
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för D2-kursen finns i kursplanen. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 med elva föreläsningar, sex övningar i storgrupp samt sex datorövningar (halva gruppen åt gången). Tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd med en föreläsning, fem datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen 22/11. Kursen avslutas i tredje veckan av period 2 med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger tre kurspoäng (av kursens totalt 5 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (15-20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 28 september och för lab2 18 oktober. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (okt-05 samt jan och april-06).
Tryck här för att hämta bokningslistor:
På datorövningarna kommer vi att använda SimaManager för hjälpkölistan.

Lab3 består av en projektuppgift som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Endast en av Lab3A, Lab3B gör den som nöjer sig med slutbetyg tre eller fyra. Om du eftersträvar slutbetyg fem måste du göra både en lab3A och en lab3B. De drygt 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek.
Anvisningar för Lab3.
Redovisning av den obligatoriska lab3-uppgiften sker med föredrag och ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast 23 november.
Föredraget på 10-12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.
Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger efter period 1, tisdag 25 oktober kl 14-17 i Q-salar.
Tentan omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 11, övning 6 samt laborationerna 1 och 2. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2, övriga betygsgränser är 27p för fyra och 33p för femma.

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För slutbetyg 5 krävs dock enligt ovan en extralabb (lab3B för den som gjort lab3A tidigare - och tvärtom) samt en kompletterande munta. Redovisning av extralabben kombineras med muntan och beräknas ta en halvtimme.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.
Kursenkäten hösten 2005 finns här.

Här finns kursanalysen till förra årets kurs.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1241.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se>
Senast ändrad 23 augusti 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>