Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för T2, våren 2000

Kursdata

Tid: period 3 och 4 läsåret 1999/2000, januari - maj 2000.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 4 (3 juni), omtenta (24 aug).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två laborationer om konditionstal och ekvationslösning (labA) och två laborationer om ODE (labB), varav en laboration redovisas med föredrag.
Kursledare och föreläsare: Johan Helsing
Övningslärare: Kristian Angele, Johan Gullman-Strand, Johan Helsing, Claes Holmquist, Jacob Yström.
Antal registrerade studenter: 107 studenter redovisade minst en lab. 114 studenter tenterade vid första tentemenstillfället. 132 studenter redovisade minst en lab och/eller tenterade vid första tentamenstillfället. Antalet registrerade studenter skattas till 110.
Kurslitteratur: M.T. Heath, Scientific Computing, an introductory survey Edsberg-Eriksson-Lindberg-Pohl, Exempelsamling i numeriska metoder

Avklarade moment till och med januari 1999:

          datum antal godk  andel        poäng
     tentamen  000603   82    73%         (2p)
     tentamen  000824   89    77%       
       LabA  000603   95    85%         (1p)
       LabA  000901   95    85%         
       LabB  000603   85    76%         (1p)
       LabB  000901   91    82%         
 Prestationsgrad efter första examenstillfälle:          77% 
 Examinationsgrad efter första examenstillfälle:          55% 

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

1. Samtliga laborationsuppgifter har reviderats för att bli tydligare.
2. Fler noggrannt lösta tentatal har gjorts tillgängliga på kursens hemsida.
3. Kursen har gjorts än mera utdragen ochsträcker sig nu över i princip hela vårterminen.
4. Nya assitenter har lånats in från mekanik.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 31 kursdeltagare.

Kursen har mottagits i huvudsak väl. Flera studenter tyckte att den var otroligt intressant. Några studenter tyckte att den var för krävande.

Boken av Heath fick godkänt. Att boken var på engelska upplevdes som lite svårt till en början, men studenterna vande sig.

Exempelsamling Numeriska metoder fick ej godkänt. Det var för stor betoning på att anropa rutiner i MATLAB. Programexemplen var dessutom slappt och oklart skrivna. Det saknades uppgifter som belyste teorin bakom algoritmerna.

Det var populärt att gå på föreläsningarna, oftast 75-porcentig närvaro. Kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är blandade. De sträcker sig från tämligen negativa till lyriskt positiva. Flertalet studenter var dock helt nöjda. De duktigaste studenterna verkar ha uppskattat kursen allra mest. Salsövningarna fungerade bra. De nya assistenterna från mekanik blev snabbt varma i kläderna och fick positiva recensioner.

Kursen var alltför utdragen i tiden. Några av de svagare studenterna hann glömma stoffet mellan föreläsningarna och blev tyvärr avhängda. Vissa studenter saknade också adekvata förkunskaper såsom kunskap om taylorutvecklingar i en och flera dimensioner. Det utdragna schemat var dock det största problemet i kursen. Noteras kan att stämningen steg betydligt i tentaveckan, då flera studenter för första gången satte sig ner och studerade ordentligt och fick en överblick.

Många studenter skulle ha viljat vara bättre förberedda för MATLAB. Önskelmål framfördes från flera håll om att MATLAB skall introduceras redan i programmeringskursen i årskurs ett.

Laboration 1 tog för de flesta mindre än tio timmar, laboration 2 tog för de flesta mindre än tio timmar, laboration 3 tog för de flesta tio till sjutton timmar, laboration 4 tog för de flesta tio till sjutton timmar, totalt en något dryg arbetsinsats för två kurspoäng, speciellt för dem som la ner betydligt mer tid. Laborationerna ansågs lärorika och belysande för teorin. Muntlig redovisning av laboration 4 uppskattades av de flesta.

Den ordinarie tentan i juni speglade kursinnehållet bra.

Att kurspoängen är 4 anses vara lagom av en tredjedel. En tredjedel tycker att kursen borde vara på 5 poäng, medan en tredjedel tycker att kursen är så omfattande att den borde ge 6 poäng.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Mer sammanhängande schema.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <helsing@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 september 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>