Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för F2, våren 2000

Kursdata

Tid: period 3,4 läsåret 1998/00
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 3 (11 mars), omtenta efter påsk (29 apr).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gunilla Kreiss
Övningslärare: Gunilla Kreiss, Malin Siklosi, Pål Westermark, Marco Kupianen
Antal registrerade elever: 136 (som redovisat minst en labb), varav 105 F98.
På ordinarie tentan fick ca 70% av F98 godkänt.
I mitten av oktober (HT00) var ca 80% av F98 godkända på alla moment.
Kurslitteratur: Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Ingen betygssättning på lab 3 och 4.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En kursenkäten på WWW besvarades av endast 28 kursdeltagare.

Kursen ansågs som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Av de som svarade på ankäten var det många som använde kompendiet, Grunderna i numeriska metoder(Eriksson). Av kommentarerna framgår att kompendiet är en utmärkt hjälp i labdelen av kursen men att det inte räcker till för de teoretiska delen.

Laboration 1 och 2 tog i genomsnitt 15 timmar. Projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser tog drygt 25 timmar vardera. En rimlig arbetsinsats för två kurspoäng är 80 timmar. En del studenter la ner mer tid än så. Labbarna ansågs lärorika och roliga och det kom flera positiva kommentarer om redovisning i form av rapport och föredrag, men också önskemål om tidligare labinstruktioner.
Många av de som svarade på ankäten var missnöjda med hur ordinarietentan i mars speglade kursinnehållet. Framförallt var man missnöjd med att tentan var betydligt mer teoretisk än extentorna.
Det fungerar bra utan betygssättning på lab 3 och 4. Möjligheten att höja sitt betyg verkar inte behövas som morot för att studenterna skall göra ett bra jobb.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Det ska bli tydligare vilka teoretiska kunskaper som krävs.
Labinstruktionerna ska förbättras. Detta bör underlätta för studenterna så att 80 timmars labtid räcker till.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gunillak@nada.kth.se,>
Senast ändrad 6 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>