Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 1999

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 1999/2000, september - november 1999.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (26 okt), omtenta efter jul (15 jan).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Gerd Eriksson, Erik Abenius, Andreas Atle, Johan Karlander.
Antal registrerade elever: 135 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2000:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  981026   100    74% av de 135 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 990116   110    81%       
        LabA      130    96%         (1p)
        LabB      126    93%         (1p)
   Prestationsgrad:          88%
  Examinationsgrad:          81%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 79 kursdeltagare. Kursen har liksom förra året mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen; bara drygt hälften av studenterna har använt sig av boken.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva. Salsövningarna fungerade bra men hade inte riktigt lika hög närvaro.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta mellan tolv och femton timmar vardera, vilket är lite mer än förra året. Även för projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser har årets elever angett större tidsåtgång än förra årets, många har lagt ner 25 timmar eller mer. Labbarna ansågs i alla fall vara lärorika och roliga. Nummekursen anses av de flesta vara alldeles för omfattande för futtiga fyra poäng.
Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet väl och tentamensresultatet var mycket bra.
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många glädjande positiva kommentarer.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss omarbetning och översyn av labbarna bör göras. I år har de av någon anledning känts för tidskrävande. För övrigt planeras inga stora förändringar eftersom kursen fungerade så bra i år. (Ett önskemål är att öka kurspoängen från fyra till fem poäng, men det är en fråga som måste diskuteras med D-programansvariga.)

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 17 januari 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>