Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för T2, våren 1999

Kursdata

Tid: period 3 och 4 läsåret 1998/99, februari - maj 1999.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 4 (5 juni), omtenta (21 aug).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två laborationer om konditionstal och ekvationslösning (labA) och två laborationer om ODE (labB), varav en laboration redovisas med föredrag.
Kursledare och föreläsare: Johan Helsing
Övningslärare: Andreas Atle, Johan Helsing, Christer Johansson, Malin Siklosi.
Antal registrerade studenter: 111 (som redovisat minst en labb, vissa av dessa har klarat tentan och gjort labbar för tidigare examinatorer).
Kurslitteratur: M.T. Heath, Scientific Computing, an introductory survey Edsberg-Eriksson-Lindberg-Pohl, Exempelsamling i numeriska metoder

Avklarade moment till och med januari 1999:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  990605   65    59% av de 111 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 990821   xx    xx%       
        LabA      100    90%         (1p)
        LabB      97    87%         (1p)
   Prestationsgrad:          50% (skattat värde)
  Examinationsgrad:          54% (vissa studenter har klarat tentan tidigare)

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

1. Samtliga laborationsuppgifter har reviderats för att bättre belysa ideerna bakom de numeriska metoderna.
2. Den tidigare kursboken har bytts mot boken av M.T. Heath.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 25 kursdeltagare.

Kursen har mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medel/ganska svår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper.
Boken av Heath fick godkänt. Att boken var på engelska upplevdes som lite svårt till en början, men studenterna vande sig. Avsaknad av lösta exempel var dock en brist.
Exempelsamling Numeriska metoder fick ej godkänt. Det var för stor betoning på att anropa rutiner i MATLAB. Programexemplen var dessutom slappt och oklart skrivna. Det saknades uppgifter som belyste teorin bakom algoritmerna.
Det var populärt att gå på föreläsningarna i sal M2, oftast mer än åttioprocentig närvaro. Kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är positiva (engagerande och intressant). Salsövningarna fungerade hyfsat, men blev lidande av att uppgifterna i Exempelsamling Numeriska metoder ej upplevdes som meningsfulla och relevanta, varken för tentan eller för laborationerna.

Laboration 1 tog för de flesta mindre än tio timmar, laboration 2 tog för de flesta mindre än tio timmar, laboration 3 tog för de flesta tio till sjutton timmar, laboration 4 tog för de flesta femton till tjugo timmar, totalt en rimlig arbetsinsats för två kurspoäng. Laborationerna ansågs lärorika och belysande för teorin. Muntlig redovisning av laboration 4 uppskattades.
Den ordinarietentan i juni speglade kursinnehållet bra. Ett stort minus, dock, för att det var svårt att tentaplugga. Det saknas helt enkelt uppgifter med lösningar som belyser teorin i kursen. Detta måste förbättras till nästa år.
Att kurspoängen är 4p anses lagom av knappt hälften, övriga tycker att kursen är så omfattande att den borde ge minst 5 poäng.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss omarbetning av laboration 4 så att teorin bakom metoderna belyses bättre. Utökning av exempelsamlingen med lösta tentatal av teorityp.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <helsing@nada.kth.se,>
Senast ändrad 3 augusti 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>