Nada

^ Upp till kursens hemsida.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för E2

-----

Senaste nytt

Prestationsstatistik-En kortfattad kursanalys och sammanställning av lab- och tentamensresultat.

Kursutvärdering: kursutvärderingsblanketten kan nu hämtas - v.g. se nedan!

Senaste nytt

Tentamensresultat 981024 Tentorna är rättade och kan hämtas på NADA's expedition. Resultatlistan har anslagits på NADA's anslagstavla för gkII, plan 3.
Resultatet är acceptabelt, men tyvärr inte lysande, med approximativt 4% femmor, 14% fyror, och 25% treor i betyg. Däremot bland enbart E97 är approximativt 60% godkända, dvs om äldre tentander tas inte med i statistiken. Dessutom har några fått möjlighet att komplettera till betyg 3 (de som ligger inom epsilon från gränsen).

Rapporter och minirapporter
Alla minirapporter och alla "stora" rapporter är nu färdigrättade. Rapporterna kan hämtas från bokhyllan mittemot Nada's expedition. Betygsinmatning i Res sker strax före jul.

Information och lydelser

Endast vissa kombinationer av laboration 3 och 4 är tillåtna. Anteckna laborationsgruppen i en tillåten ruta i anmälningsmatrisen (läs anvisningarna ovan).
Anmälningsmatrisen och lydelser till laboration 4 finns nu efter kursens slut hos Beatrice.
/Beatrice

Regnbågslinje

Kursomgången hösten 1998

Kursledare och föreläsare är Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se).

Övningsledare är Mattias Liefvendahl. Mattias Lindström. Patrik Skogkvist. Beatrice Frock. Johan Liwing.

Kursinnehåll

Ideer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bezierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

Kursbunt

Kursbunten kan köpas på Nadas elevexpedition för 20 kr.

Användarhandledningarna för GnuEmacs och Unix som ingick i kursbunten för ettans datakurs har du nytta av i nummekursen. Betahandboken rekommenderas.

Kurskatalog och registrering

Registrering på kursen: Kursanmälan- här kan du hämta en formulär och skicka in den för att registrera dig på kursen, t.ex. om du kör hemma på PC. Alternativt från Elektros datorer: ge först kommandot module add resultat, varefter du kan registrera dig på kursen med kommandot res checkin nume98

Labresultat- Resultatlistan, uppdateras ca. varje vecka. Kontakta Beatrice om något inte stämmer.

Filer till kursen

Kurskatalogen på elektrodatorerna är /info/kurser/nume/mfiler .
Alternativt kan du hämta kursfiler här i WWW. Spara de filer som du behöver.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för E2-kursen finns i kursplan för E2. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v36-42) med elva föreläsningar, sju salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 är kursen schemalagd i de två första veckorna (v44-45) med 2 föreläsningar, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter övningen i v45. Kursen avslutas i den tredje veckan av period 2 (v46) med rapportskrivning och ytterligare föredragspass.

Gästföreläsning

V.g. se ovan, under Senaste Nytt!

Laborationer

I kursen ingår fyra obligatoriska datorlaborationer. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng). Lab 1 och lab 2 rapporteras tillsammans som kursens LAB A, och lab 3 och 4 utgör LAB B. Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab och görs i tvåmannagrupper.

Redovisning av laboration 1 och 2

De båda första laborationerna redovisas muntligt (ca 20 min vardera) med stöd av Matlabprogram, utskrifter, kurvor och anteckningar. Anmälningslista med tid och plats för redovisning kommer att finnas utanför datasalarna. Två bonuspoäng som tillgodoräknas på tentan utdelas om laboration 1 blir godkänd senast fre 25 sep och två till för laboration 2 med sista redovisningsdag on 14 okt. Bonuspoängen gäller vid ordinarie tentan samt vid de två närmast följande omtentamenstillfällena.

Laboration 3 och 4, rapporter och föredrag

Laboration 3 och 4 utgörs av lite större tillämpningsuppgifter där du ska dra nytta av dina kunskaper i numeriska metoder och Matlab. Ett tjogtal problem finns att välja mellan för vardera labben. De kvitteras ut i mitten av oktober.
Den ena redovisas med ett föredrag och en skriftlig dokumentation (minirapport) innehållande Matlabprogram, kurvor, slutsatser och resultat. Den andra laborationsuppgiften redovisas med en fullständig och välskriven ingenjörsmässig rapport. När du hämtar ut lydelserna får du veta vilken som ska föredras muntligt. Både rapporten och föredraget betygsätts och viktas ihop med tentamensbetyget till ett slutbetyg i kursen 2D1240. Sista rapportinlämningstid är ti 17 nov kl 17 (gäller både den större rapporten och minirapporten).
Föredraget på cirka 15 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen av den muntliga föredragningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder.

Tentamen

Tentamen ligger redan efter period 1, tid meddelas senare, och omfattar kursinnehållet t o m föreläsning 11 och övning 7. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel på 10 poäng och en problemdel på 40 poäng där tillåtna hjälpmedel är formelsamlingen, Matlabhandledningen, Betahandboken samt räknedosa. För godkänt krävs minst 5 poäng från teoridelen och minst 25 poäng totalt med bonuspoängen från laborationerna 1 och 2 inräknade (betyg: 25-34 trea, 35-44 fyra, 45-54 femma).
Tentamensresultatet anslås på Nadas anslagstavla på plan 3. Klagomål på rättningen lämnas till kursledaren inom tre veckor från det att tentaresultatet anslagits.

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

Här kan du hämta kursutvärderingsblanketten. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <beatrice@nada.kth.se,>
Senast ändrad 11 februari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>