Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 1998

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 1998/99, september - november 1998.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (24 okt), omtenta efter jul (16 jan).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Gerd Eriksson, Mattias Lindström, Patrik Skogqvist.
Antal registrerade elever: 126 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 1999:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  981024   78    62% av de 126 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 990116   22    80%       
        LabA      126   100%         (1p)
        LabB      117    93%         (1p)
   Prestationsgrad:          86%
  Examinationsgrad:          80%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

1. Det tidigare kurskompendiet har kompletterats och antagit en behändigare bokform (NAM). Även exempelsamlingen har bytt till mindre format.
2. Den tidigare kursboken av P.Pohl har bytts mot boken av Heath.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 55 kursdeltagare. En utvärderargrupp med två studenter har intervjuat ett antal kursdeltagare och sammanfattat synpunkterna (se kursutvärderingsprotokollet).

Kursen har mottagits mycket positivt. Den har ansetts som medelsvår, intressant och meningsfull och nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg, medan läroboken av Heath fick mer blandade omdömen (oftast "hyfsad"). Bara drygt hälften av studenterna köpte boken, 400 kr ansågs för dyrt.
Det var populärt att gå på föreläsningarna i sal D1, oftast mer än åttioprocentig närvaro. Kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva. Salsövningarna fungerade bra i två av de tre övningsgrupperna.

Laboration 1 tog för de flesta omkring tio timmar, laboration 2 i genomsnitt tolv timmar. Projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser tog omkring 20 timmar vardera, totalt en rimlig arbetsinsats för två kurspoäng. Labbarna ansågs lärorika och roliga och det kom flera positiva kommentarer om verklighetsanknytningen i labbarna 3 och 4.
Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet bra, ändå var andelen underkända något större än vanligt, samtidigt var andelen femmor ovanligt stort (en tredjedel underkända och en tredjedel femmor).
Att kurspoängen är 4p anses lagom av knappt hälften, övriga tycker att kursen är så omfattande att den borde ge minst 5 poäng.

Forskningsanknytning

Gästföreläsare på sista föreläsningen var liksom tidigare år Ulf Andersson. som berättade om tillämpade differentialekvationsproblem och visade animerade simuleringar på parallelldator - ett populärt inslag.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss omarbetning och förnyelse av labbarna bör ständigt göras. Annars planeras inga stora förändringar eftersom kursen fungerade så bra i år. Till kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" har det kommit en mängd positiva kommentarer som gör en kursledare mycket glad och tacksam.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 15 februari 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>