Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 1997

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 1997/98, september - november 1997.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (25 okt), omtenta efter jul (10 jan).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Gerd Eriksson, Thomas Rylander, Mattias Liefvendahl, Ulf Andersson.
Antal registrerade elever är 135 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Kompendium i numeriska metoder med MATLAB av Gerd Eriksson.
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 1998-01-15:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  971028   89    67% av de 135 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 980110   103    76%       
        LabA      130    96%         (1p)
        LabB      121    90%         (1p)
      Prestationsgrad:       85%
      Examinationsgrad:      75%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

I förra årets kursanalys nämns två planerade förändringar och båda har genomförts.
1. Kompendiet har fått ett sakregister och utökats med avsnitt om tillförlitlighet och richardsonextrapolation. Dessutom har kompendiet fått tydligare läsanvisningar till läroboken GNM och exempelsamlingen.
2. Viktningen av betygen på rapport, föredrag och tenta till ett slutbetyg har ändrats så att betyget tre på tentamen högst kan höjas till en fyra i slutbetyg.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 69 kursdeltagare. En kursutvärderargrupp med två elever skapades tidigt och hade två möten med mig under kursens gång och ett avslutande möte efter det att kursenkäten sammanställts. De skrev en sammanfattning på en A4-sida.

Kursen har som helhet mottagits positivt. Den har ansetts som lätt/medelsvår, intressant och meningsfull. Nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Kompendiet fick högt betyg. Läroboken fick blandade omdömen (oftast "hyfsad", några "mycket bra") men hälften av studenterna använde inte boken alls. Exempelsamlingen får omdömet bra, men ändå har bara hälften hunnit med att arbeta på egen hand med den. (Kompendiets tydliga läsanvisningar till GNM och exempelsamlingen har inte haft så stor effekt som jag hoppades.)
Närvaron vid föreläsningarna var rätt hög, 60 procent av studenterna bevistade mer än åttio procent. Kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva.
Salsövningarna var överlag inte lika välbesökta. Till sal D41 (Gerd) kom många (ca 40 st), men i Singsingsalarna (Thomas och Mattias) och seminarierummet 4523 (Ulf) var det sällan fler än tio-femton elever. Många satte sig i Ds datasalar istället och jobbade på egen hand. Övningarna lades upp lite olika: Thomas valde att skriva mycket matlabkod, Gerd nästan ingen kod alls, Ulf och Mattias någonstans mitt emellan.

Laboration 1 tog för de flesta drygt tio timmar, laboration 2 i genomsnitt 13 timmar. Projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser tog omkring 20 timmar vardera, totalt en rimlig arbetsinsats för två kurspoäng. Labbarna ansågs överlag som lärorika och roliga.
På frågan om det borde finnas hemtal i nummekursen svarade 64 procent nej och 23 procent var tveksamma, labbarna ansågs tillräckliga för att man skulle aktiveras under kursen.
De flesta tyckte att ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet bra.
Bara en tredjedel tycker att kurspoängen 4p är lagom, övriga anser att kursen är så omfattande att den borde ge minst 5 poäng.

Forskningsanknytning

Som gästföreläsare på kursens sista föreläsning berättade Ulf Andersson mycket intressant om sin forskning om tillämpade differentialekvationsproblem och visade animerade simuleringar på parallelldator - ett mycket populärt inslag som introducerades förra året och bör återkomma nästa år (av Ulf eller någon annan forskare).

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Inga stora förändringar planeras eftersom kursen fungerade så bra i år. Viss omarbetning och förnyelse av labbarna bör göras.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 19 januari 1998
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>