Nada

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 1996

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 1996/97 dvs september-november 1996.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tenta 2 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 1 (26 okt), julomtenta (11 jan).
Föreläsningar: 26 timmar.
Övningar: 16 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) och två av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projekten redovisas med rapport och föredrag.
Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson
Övningslärare: Gerd Eriksson, Ulf Andersson, Olof Runborg, Tony Lindeberg.
Antal registrerade elever: 120, varav 118 redovisat någon labb.
Kurslitteratur: Kompendium i numeriska metoder med MATLAB av Gerd Eriksson.
Grunderna i numeriska metoder av Peter Pohl.

Avklarade moment 1997-04-01:

  Tentamen   102   85% av de 120 registrerade (2p)
  LabA     117   98%            (1p)
  LabB     111   93%            (1p)
  Prestationsgrad:   90%
  Examinationsgrad:   85%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Eftersom kursen gick så bra förra året (jag valdes till årets lärare på D 95/96) gjordes inga förändringar. Förra årets försök med två föreläsningar efter tentamen slog väl ut och har permanentats. En entimmes gästföreläsning lades in på sista lektionen.


Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 70 kursdeltagare. Kursen har som helhet mottagits mycket positivt. Den har ansetts medelsvår, intressant och meningsfull. Nästan alla, 94%, anser sig ha haft tillräckliga förkunskaper. Kompendiet fick mycket högt betyg. Läroboken fick blandade omdömen (oftast "hyfsad") men fyrtio procent av eleverna använde inte boken alls. Exempelsamlingen utnyttjades mindre än vad jag hade väntat mig.
Närvaron vid föreläsningarna var mycket god - nära åttio procent av eleverna bevistade mer än åttio procent av föreläsningarna i sal D2 (en omtyckt sal av både elever och mig). Övningarna var inte riktigt lika välbesökta, men omdömena i enkätsvaren om övningsledarna var övervägande positiva. Handledningen vid datorövningarna fungerade bra; med sin goda datorvana arbetade D-teknologerna självständigt och behövde inte så mycket hjälp. Laborationerna 1 och 2 tog för de flesta drygt tio timmar vardera, projektlabbarna 3 och 4 med rapport och föredragsförberedelser tog uppåt 25 timmar vardera, totalt en rimlig arbetsinsats för två kurspoäng. Labbarna ansågs överlag vara givande och roliga.
På frågan om det borde finnas hemtal i nummekursen svarade bara sju procent ja. Laborationerna räcker för att man ska aktiveras under kursens gång.
Tentan i oktober speglade kursinnehållet bra (enligt enkätsvaren) och resultatet var fint med 89 godkända av 102 skrivande. Det är uppskattat med teman på tentorna ("roligare att plugga extentor").
Hälften tycker att kurspoängen 4p är lagom och hälften anser att kursen borde ge 5 poäng.

Forskningsanknytning

Som gästföreläsare på kursens sista föreläsning berättade Ulf Andersson mycket intressant om sin forskning om tillämpade differentialekvationsproblem och visade animerade simuleringar på parallelldator - ett mycket populärt inslag som bör återkomma nästa år.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Kompendiet ska enligt önskan få ett sakregister och utökas med avsnitt om tillförlitlighet och richardsonextrapolation.
Slutbetyget viktas av betygen på rapport, föredrag och tenta. Hittills har man kunnat få femma i slutbetyg fast man bara har trea på tentan. Viktningen ska ändras så att den möjligheten tas bort.

Som helhet blev nummekursen för D2 mycket uppskattad (jag blev vald till årets lärare på D även 96/97), därför planerar jag inga stora ändringar i kursens uppläggning och innehåll.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 27 augusti 1997
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>