Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2

-----

Senaste nytt

  • YTTERLIGARE en omtentamen 22/5, 13-16 i E51-53. Ingen anmälan.
  • Lab 3 är rättad--betyg hittar ni i kolumn 3 och 4 i res. Kolumn 3 är betyg för den skriftliga rapporten, kolumn 4 för den muntliga presentationen. Inget betyg betyder ej godkänd rapport. Komplettering gjord inom en månad kan ge betyg 2 på rapporten. Rapporterna hämtas i förrummet till expeditionen.
  • De som ännu inte valt uppgift för Lab 3 ombedes kontakta Bengt via e-post med tre förslag till uppgifter som önskas. Jag väljer en åt er.
  • De som satsar på slutbetyg 5 ombedes kontakta Bengt via e-post med tre förslag till Lab 4 uppgifter som önskas. Om ni gjort en Lab 3 uppgift från 3A väljer ni från 3B och vice versa. Jag väljer en åt er. De som följer 2D1242 gör endast labbarna i den kursens labhäfte som Lab 4. Kontakta mig via e-post när ni vill redovisa.
Regnbågslinje

Föreläsningsblad (enstaka) våren 2006

Kursprogram våren 2006

Kursansvarig och föreläsare är Bengt Lindberg (bengtl)

Övningsledare:
Grupp 1, Q35:Alexei Loubenets (alexei)
Grupp 2, Q36: Erik von Schwerin (schwerin)
Grupp 3, Q22,Q33,M31,Q32: Bengt Lindberg (Övningsgruppen för 2D1242 Numerisk Analys)
Alla e-postadresser har adressen @nada.kth.se

Kursinnehåll

Idéer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära ekvationssystem och linjär kurvanpassning, interpolation, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, minimering, ickelinjär modellanpassning, numeriska metoder för differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (50 kr), exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (50 kr) kan köpas på Nadas studentexpedition (exp).

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad vid kansli DEF för att få tillgodoräkna kursen. Nadaregistrera dig med kommandot
res checkin numf06
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot
course join numf06
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf06

Kurskatalogen på Nadas datorer är
/info/numf06
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för F2-kursen finns i kursplanen.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 med elva föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 3.
I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna med en föreläsning, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter sista övningen. Kursen avslutas i tredje veckan av period 4 med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1A och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger 1 bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1A(muntlig) är 9 februari och för lab2(muntlig) 23 februari.
Boka tid för redovisning av labbar här:
Tryck här för att hämta bokningslistor:

Lab1B är en större uppgift som innehåller olika samhörande delmoment. Den kan göras i grupper om högst 6 teknologer, och redovisas skriftligt med teknisk rapport. Ni får gärna dela upp arbetet inom gruppen, men alla skall kunna redogöra för samtliga delar av labben. Lab 1B finns i kursens labhäfte och är samma för alla. Labben ger 1 bonuspoäng om den redovisas skriftligt i tid; sista dag är 1 mars.

Lab3 Görs i grupper om två personer och är en större tillämpningsuppgift som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Lab 3 väljs bland uppgifterna i "Eriksson G. Tillämpningsuppgifter Lab3A/Lab3B". En förteckning finns i labhäftet, och lydelserna hittar ni på webben via följande länk Lydelser Lab 3 Boka en uppgift och samtidigt föredragstid för presentation av uppgiften.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Observera att i flera av uppgifterna förutsätts att teknologerna läser in nytt stoff ur kursmaterialet.
Anvisningar för Lab3.
Redovisning sker med föredrag senst 29 mars och ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast 3 april.
Föredraget på 10-12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (mars, april, augusti samt januari-07).
På datorövningarna kommer vi att använda SimaManager för hjälpkölistan.

Lab4 Om du eftersträvar slutbetyg fem måste du göra göra en extra uppgift som väljs i samråd med Bengt bland uppgifterna i "Eriksson G. Tillämpninguppgifter Lab3A/Lab3B", eller från uppgifter för Lab4 i kursen 2D1242 Numerisk analys. Redovisningen av lab 4 består av en skriven rapport liknande den för lab 3. Dessutom skall ni individuellt gå igenom denna rapport muntligt med mig. Boka tid för den genomgången via e-post. Till detta redovisningspass skall ni ta med er lydelsen och era lösningar till den tenta ni skrivit. Ni skall kunna besvara frågor kring tentan, både sådant ni missat och sådant ni klarade av vid tentatillfället. Redovisning av extralabb kombineras med muntan och beräknas ta en halvtimme. För 2D1242 gäller särskilda regler.

Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger efter period 3, Ons 8/3 kl 10-13 i salarna E31-33, E51-53.

Tentan omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 11, övning 6 samt laborationerna 1 och 2. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1--2, övriga betygsgränser är 27p för fyra och 33p för femma.

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För slutbetyg 5 krävs enligt ovan en extra lab 5 samt en kompletterande munta.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder. Här finns kursanalysen05 till förra årets kursomgång, och kursanalysen06 till årets.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <bengtl@nada.kth.se,>
Senast ändrad 21 juni 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>