Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för E2, hösten 2005

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 05/06, september - november 2005.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA 1p och labB 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (25 okt), omtenta efter jul (14 jan).
Föreläsningar: 24 timmar, gemensamt med kursen 2D1241 för D2.
Övningar: 14 timmar, varav 12 timmar salsövning. Sista tvåtimmarsövningen ersätts av föredragspass för studenterna.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), totalt 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson.
Övningslärare: André Jaun och Anders Nordengrim.
Antal registrerade elever: 71 (som redovisat minst en laboration).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Dessutom rekommenderades Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath och Numerical Computing with Matlab av Cleve Moler.

Avklarade moment till och med januari 2006:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  051025   34    48% av de 71 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 060114   43    61%       
        LabA      63    89%        (1p)
        LabB      50    70%        (1p)
   Prestationsgrad:          70%
  Examinationsgrad:          61%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 21 kursdeltagare. 76% av studenterna har upplevt kursen som ganska svår eller svår medan övriga 34% tyckt att den var ganska lätt (ingen svarar "mycket lätt"). Intressant och meningsfull tycker alla utom fyra. Så mycket som 81% ansåg sig ha tillräckliga förkunskaper, vilket jag som kursledare verkligen inte kan hålla med om.
Boken NAM fick genomgående högt betyg.
Föreläsningarna som var gemensamma för 2D1240 (E2), 2D1241 (D2) och universitetets kurs (15 SU-studenter) var välbesökta. Kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är blandade - röriga säger några medan andra är mycket positiva.
Salsövningarna med André Jaun och Anders Nordengrim fungerade bra, särskilt Anders får beröm.

Laboration 1 och laboration 2 var samma som förra året, men båda har i år tagit längre tid för studenterna. Det kan bero på att intagningspoängen sjunkit; man får jobba mer för att hänga med. Laboration 1 brukar cirka 15 timmar men 57% har i år behövt 15-20 timmar eller mer. Laboration 2 är lite tyngre - i år har 80% behövt 15-20 timmar eller mer.
Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har för de flesta tagit mer än 25 timmar. Labbarna anses vara lärorika men alldeles för tidskrävande. Extralabben för högrebetyg redovisas efter kursutvärderingen och har därför inte fått något samlat omdöme.
För att kunna få slutbetyg 5 i kursen kompletterar man med en extralabb och en liten munta. Under dec05 - jan06 har bara två redovisat detta extraarbete och erhållit betyg fem. Några fler tillkommer nog under våren -06.
Ordinarietentan i okt-05, gemensam för D2 och E2, speglade kursinnehållet väl men tentamensresultatet för E var inte bra, bara 54 tenterade och av dem underkändes 20 (på D 106 tentander varav 21 underkända).

Förändringar sedan förra kursomgången

Samläsning med nummekursen för D och SU-kursen var nytt för året. Det vållade lite problem vid första föreläsningen då sal E1 inte räckte till utan några fick sitta i trappan, men det gick bra i fortsättningen.
En ny projektlabb "Lab3A.22 Bassängen" konstruerades; några teknologer valde den och var nöjda med labben.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Efter tentan i period 1 var det onödigt långt uppehåll innan kursen kom igång igen. En veckas tidigareläggning i period 2 är önskvärd.
Laboration 1 och 2 ses över, viss modifiering behövs så att labbarna inte tar lika lång tid som i år men ändå leder till aktiv inlärning av kursstoffet under kursens gång.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 7 mars 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>