Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2, våren 2005

Kursdata

Tid: period 3, 4 läsåret 04/05, januari - maj 2005.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 3 (16 mars), omtenta i påskperioden (2 april).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 12 timmar.
Laborationer: två små med flera deluppgifter (labA), en gruppuppgift med flera sammanhängande deluppgifter,samt en av projektkaraktär (labB), 16 timmar schemalagd tid. Projektet redovisades med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävdes ytterligare en tillämpningsuppgift samt en liten kompletterande munta.

Kursledare och föreläsare: Bengt Lindberg.
Övningslärare och handledare i datorsal: Erik von Schwerin, Alexei Loubenets.
Övrig handledare i datorsal: Reynir Gudmundson, Tommy Sundström.
Antal registrerade elever: 106 (som redovisat minst en labb), varav 82 från F-03.
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB (NAM) av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med 11 maj 2005 (Stat för F-03):

          datum antal godk  andel      poäng
Efter 2 tentamen  050402   64    78% av 82 reg. (2p)
        LabA      80    98%       (1p)
        LabB      64    78%       (1p)
   Prestationsgrad:          83%
  Examinationsgrad:          78%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En kursenkät formulerades och administrerades av studenterna. Den besvarades vid tentamen 050316 av xx kursdeltagare. Under kursen har fyra studenter och kursledaren lunchat tillsammans och diskuterat kursen. Synpunkter från övriga kursdeltagare hade då samlats in av de fyra på olika sätt, bl.a. via kursenkäten. Planerade förändringar i nästa kursomgång föranleds av studenternas upplevelse av årets kursomgång. Kursen har liksom tidigare år mottagits positivt och har ansetts vara intressant och meningsfull. Boken NAM fick genomgående högt betyg. Heaths bok fick kommentarer såsom "kompletterar NAM bra men är för dyr" men vanligare var "Heaths bok onödig, NAM räcker".
Föreläsningarna var tämligen välbesökta för att vara årets F2:a som De schemalagda datorövningarna fungerade bra med god närvaro och trevlig stämning mellan handledare/studenter.

Labbarna ansågs lärorika och roliga. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i maj/juni) och har därför inget samlat omdöme.
Ordinarietentan i mars speglade kursinnehållet bra.

Förändringar sedan förra kursomgången

Ny kursledare. Omfördelning inom lab 1 och 2. Dessa labbar har minskat i omfång, för att bereda tid för lab 3; Gruppuppgift för upp till 6 samarbetande studenter.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Mer slagkraftig presentation av examinationskraven, med bl.a. mina förväntningar på studenterna, och formerna för redovisningar. Jag skall instruera assistenterna bättre så examinationen blir mer enhetlig och personoberoende. Vid första föreläsningen i kursen skall kursupplägg och studenternas erfarenheter från årets kursomgång förmedlas till de nya teknologerna.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <bengtl@nada.kth.se,>
Senast ändrad 11 maj 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>