Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2

-----

Senaste nytt

  • Kursanalys för F2 vt 05
  • Redovisningen av lab 5 består av en skriven rapport liknande den för lab 4. Dessutom skall ni individuellt gå igenom denna rapport muntligt med mig. Boka tid för den genomgången via e-post. Till detta redovisningspass skall ni ta med er lydelsen och era lösningar till den tenta ni skrivit. Ni skall kunna besvara frågor kring tentan, både sådant ni missat och sådant ni klarade av vid tentatillfället. Redovisningen tar ca 30 min. För 2D1242 gäller särskilda regler.
  • Om du inte redan bokat tid för redovisning för betyg 5, så kan du göra det nu via bokningslistan under rubriken Laborationer. Detta gäller även 2D1242. Sista redovisningsdatum kommer att vara 050615. Sex redovisningspass finns den dagen. Hittar du ingen tid som passar kan du skicka ett e-brev med en förfrågan.
Regnbågslinje

Föreläsningsblad (enstaka) våren 2005

Kursprogram våren 2005

Kursansvarig och föreläsare är Bengt Lindberg (bengtl)

Övningsledare:
Grupp 1, D31, V23:Alexei Loubenets (alexei)
Grupp 2, D34, V32: Erik von Schwerin (schwerin)
Grupp 3, D41, V33: Bengt Lindberg (Övningsgruppen för 2D1242 Numerisk Analys)
Grupp 4, vid behov: Reynir Gudmundson (rlg)
Alla e-postadresser har adressen @nada.kth.se

Handledare i datorsal är assarna ovan samt Tommy Sundström (f99-tsu)

Kursinnehåll

Idéer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära ekvationssystem och linjär kurvanpassning, interpolation, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, minimering, ickelinjär modellanpassning, numeriska metoder för differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

NAM (50 kr), exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (50 kr) kan köpas på Nadas studentexpedition (exp).

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad vid kansli DEF för att få tillgodoräkna kursen. Nadaregistrera dig med kommandot
res checkin numf05
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot
course join numf05
När du är klar med kursen ska du skriva course leave numf05

Kurskatalogen på Nadas datorer är
/info/numf05
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för F2-kursen finns i kursplanen.
Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 3 med elva föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 3.
I period 4 är kursen schemalagd i de två första veckorna med en föreläsning, tre datorövningar samt ett föredragspass som ersätter sista övningen. Kursen avslutas i tredje veckan av period 4 med rapportskrivning och ytterligare föredragspass. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger 1.5 bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 11 februari och för lab2 9 mars.
Boka tid för redovisning av labbar här:
Tryck här för att hämta bokningslistor:
Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (mars, april, augusti samt januari-06).
På datorövningarna kommer vi att använda SimaManager för hjälpkölistan.

Lab3 är en större uppgift som innehåller olika samhörande delmoment. Den kan göras i grupper om högst 6 teknologer, och redovisas skriftligt med teknisk rapport. Ni får gärna dela upp arbetet inom gruppen, men alla skall kunna redogöra för samtliga delar av labben. Lab 3 finns i kursens labhäfte och är samma för alla. Labben ger 1 bonuspoäng om den redovisas muntligt och skriftligt i tid; sista dag är 9 mars. Boka tid för redovisning här:

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Lab4 Görs i grupper om två personer och är en större tillämpningsuppgift som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Lab 4 väljs bland uppgifterna 3.1--3.21, 4.1-4.22 i Eriksson G. Tillämpningshäfte (Lab3/Lab4). Lablydelser kommer att delas ut senare. Ni kan se lydelserna via följande länk Lydelser Lab 4 Boka en uppgift och samtidigt föredragstid för presentation av uppgiften.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Uppgifter att redovisa efter 20/4 bokas via e-post till Bengt! Skicka ett e-brev med önskemål om uppgift (ange några st att välja bland) så hör jag av mig med besked. Gäller även uppgifter att redovisas. Onsdag 20/4 på eftermiddagen.

Observera att i flera av uppgifterna förutsätts att teknologerna läser in nytt stoff ur kursmaterialet.
Anvisningar för Lab4.
Redovisning sker med föredrag och ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast 22 april.
Föredraget på 10-12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.

Lab5 Om du eftersträvar slutbetyg fem måste du göra göra en extra uppgift som väljs i samråd med Bengt bland uppgifterna 3.1-3.21, 4.1--4.22 i Eriksson G. Tillämpningshäfte (Lab3/Lab4), eller från uppgifter för Lab5 i kursen 2D1242 Numerisk analys. I båda fallen krävs dessutom en kompletterande muntlig examination. Redovisning av en extralabb kombineras med muntan och beräknas ta en halvtimme. Boka föredragstid för redovisning av uppgiften.

Tryck här för att hämta bokningslistor:


Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger efter period 3, lö 2 april kl 14-17 i salar som meddelas senare.

Tentan omfattar kursinnehållet till och med föreläsning 11, övning 6 samt laborationerna 1, 2 och 3. Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1--3, övriga betygsgränser är 27p för fyra och 33p för femma.

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För slutbetyg 5 krävs enligt ovan en extra lab 5 samt en kompletterande munta.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder. Här finns kursanalysen till förra årets kurs.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <bengtl@nada.kth.se,>
Senast ändrad 8 december 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>