Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för E2, hösten 2004

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 04/05, september - november 2004.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (26 okt), omtenta efter jul (13 jan).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisas med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävs ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Björn Sjögreen
Övningslärare: Björn Sjögreen, Joakim Möller, Andre Jaun.
Antal registrerade elever: 84
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Exempelsamling i numeriska metoder av Edsberg-Eriksson-Lindberg.

Avklarade moment till och med januari 2005:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  041026   30    36% av de 84 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 050113   35    42%
        LabA      63    75%         (1p)
        LabB      57    68%         (1p)
   Prestationsgrad:          57%
   Avhoppade ca        ?

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten lämndades ut vid föredragspassen och besvarades av 54 personer. Kursen betraktades som medelsvår, intressant och meningsfull, och de flesta tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. De flesta eleverna tyckte bra om boken NAM. Föreläsningarna fick sämre kritik och många av eleverna ansåg att föreläsningarna var dåliga eller mindre bra. Föreläsaren uppfattades som oengagerad och dåligt förberedd. De flesta ansåg att övningarna var bra eller mycket bra, och övningsledarna fick mycket beröm i kursutvärderingen. Labb 1 tog för de flesta mellan 10 och 15 timmar att göra, och de flesta ägnade 15-20 timmar år labb 2. Tillämpningalabben tog längre tid, de flesta anger att de ägnat mer än 20 timmar åt den.

Ordinarietentan i oktober ansågs spegla kursinnehållet väl, och liksom året innan godkändes ca 45% vid första tentamenstillfället. På grund av yttre omständigheter blev tentan inte färdigrättad förrän ca 4 veckor efter tentamenstillfället. Eleverna var mycket missnöjda med detta.

Förändringar sedan förra kursomgången

Ny föreläsare Björn Sjögreen. Inga förändringar i kursinnehållet. Datalabbar i Nadasalar i stället för Elektros datasalar.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Föreläsningarna i E2s kurs kommer att samläsas med nummekursen för D2.
I stället för traditionella övningar planeras övningar i storgrupp (en för E och en för D) i föreläsningssal.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <bjorns@nada.kth.se,>
Senast ändrad 26 januari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>