Nada

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.

Aktuell information om 2D1240, Numeriska metoder gk2 för E2

-----

Senaste nytt

  • Omtentamen onsdag 24 augusti kl 14-17, sal E33, E34.

  • Kursanalys med kursutvärdering finns här.
Regnbågslinje

Kursprogram hösten 2004

Kursansvarig och föreläsare är Björn Sjögreen (bjorns@nada.kth.se).

Övningsledare:
gr1: André Jaun (jaun@nada.kth.se)
gr1: Björn Sjögreen
gr1: Joakim Möller (jmoller@nada.kth.se)

Handledare i datasal är övningsledarna samt Xxx xxx.

Kursinnehåll

Idéer och begrepp, Matlab, effektiva algoritmer för linjära ekvationssystem, kondition, minstakvadratmetoden för överbestämda linjära system och linjär kurvanpassning, interpolation med polynom, kubiska splines och bézierkurvor, tillförlitlighetsbedömning, extrapolation, derivataskattning, numerisk integration, lösning av ekvationer och ickelinjära system, ickelinjär modellanpassning, ickelinjär minimering, numeriska metoder för ordinära differentialekvationer, begynnelse- och randvärdesproblem.

Kurslitteratur

För fördjupning rekommenderas M.T.Heath, Scientific Computing, an Introductory Survey (ca 600 kr i kårbokhandeln).
NAM (50 kr) och exempelsamlingen (40 kr) samt kursbunten nedan (30 kr) finns att köpa på Nadas studentexpedition (exp@nada.kth.se).

Kursbunt

Datorinitiering, registrering och kurskatalog

Du måste vara kursvalsregistrerad hos din studievägledning för att få tillgodoräkna nummekursen. Du måste själv Nadaregistrera dig på kursen
med res checkin nume04
För att få tillgång till kurskatalogen och annat kursspecifikt ska du ge kommandot course join nume04
När du är klar med kursen ska du skriva course leave nume04

Kurskatalogen på Nadas datorer är /info/nume04
Kurskatalogens Matlabfiler finns också tillgängliga härifrån.

Kursuppläggning

Detaljerat schema för E2-kursen finns i kursplanen. Kortfattat gäller följande: Kursen är schemalagd i period 1 (v36-43) med tolv föreläsningar, sex salsövningar och sex datorövningar, tentamen ligger efter period 1.
I period 2 fortsätter kursen i v45-46 med tre datorövningar (borttappade i KTH-schemat). Kursen avslutas i v47 med föredragspass och rapportskrivning. För arbetet utanför schemalagd tid är Nadas datorsalar tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Allmänhandledning finns vissa tider.

Laborationer

Laborationerna gäller numeriska tillämpningar med Matlab. Godkänd laborationskurs ger två kurspoäng (av kursens totalt 4 poäng).
Lab1 och lab2 görs i tvåmannagrupper och består av en uppsättning småuppgifter som ska lösas i Matlab med effektiva numeriska metoder. Båda labbarna redovisas muntligt (20 min vardera) med stöd av matlabkod, utskrifter, kurvor och anteckningar. Vardera labben ger två bonuspoäng om den redovisas i tid; sista dag för lab1 är 24 september och för lab2 22 oktober. Bonuspoängen gäller vid läsårets tentor (okt -04 samt jan, april, aug -05).
Tryck här för att hämta bokningslistor:

På datorövningarna kommer vi att använda SimaManager för hjälpkölistan.

Lab3 och lab4 är projektuppgifter som kräver tillämpning av flera numeriska algoritmer. Det är tillräckligt att göra en av Lab3, Lab4. om du nöjer dig med betyg tre eller fyra på kursen. Om du eftersträvar slutbetyg fem måste du göra både en lab3- och en lab4uppgift. De drygt 40 projektuppgifterna varierar i knepighet och storlek.
Anvisningar för Lab3/Lab4.
Redovisning sker med föredrag och ingenjörsmässig rapport, inlämnad senast 22 november (gäller den obligatoriska lab3/lab4).
Föredraget på 10-12 minuter håller du tillsammans med din laborationskamrat inför ett dussin intresserade åhörare (övriga föredragshållare under passet samt några lärare). För betygsättningen bedöms om problemet och dess lösning beskrivs lättfattligt och korrekt, om föredraget är väl förberett med trevlig presentation, god tavelteknik och välritade stordiabilder. Bedömningsskalan på rapporter och föredrag går från ett till tre.
Hederskodex.

Examination

En tretimmars skriftlig tentamen på 35 poäng ligger efter period 1, tisdag 26 oktober kl 9-12, i D- och E-salar.
Tentan omfattar hela kursinnehållet i period 1 (föreläsningar, övningar samt laborationerna 1 och 2). Tentan består av en teoridel utan hjälpmedel samt en problemdel med rosa formelsamlingen som enda hjälpmedel. För godkänt krävs minst 20 poäng inklusive bonuspoäng (max 4p) från laborationerna 1 och 2, övriga betygsgränser är 27p för fyra och 33p för femma.

Slutbetyget får man genom att summera betygen på tentan, föredraget och rapporten, dividera med två och eventuellt avrunda uppåt. För slutbetyg 5 krävs enligt ovan en extralabb -- lab3 för den som gjort lab4 tidigare (och tvärtom) -- samt en kompletterande munta. Redovisning av extralabben kombineras med muntan och beräknas ta en halvtimme.

-----

Kursutvärdering och kursanalys

I slutet av kursen görs en kursenkät. Den är viktig för att kursledaren ska få en god uppfattning om hur kursen har fungerat ur studentsynpunkt. Den ger också besked om vilka förbättringar som ska göras. Vi eftersträvar god kvalitet på våra kurser i numeriska metoder.

Här finns kursanalysen till förra årets kurs.

^ Upp till hemsidan för kursen 2D1240.


Sidansvarig: <bjorns@nada.kth.se,>
Senast ändrad 8 juni 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>