Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2, för D2, hösten 2004

Kursdata

Tid: period 1,(2) läsåret 04/05, september - november 2004.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 1 (26 okt), omtenta efter jul (13 jan).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), totalt 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisades med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävdes ytterligare en tillämpningsuppgift.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson.
Övningslärare: Gerd Eriksson, Jesper Carlsson, Erik von Schwerin, Erik Sundelöf.
Antal registrerade elever: 143 (som redovisat minst en laboration).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB av Gerd Eriksson.
Dessutom rekommenderades Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med januari 2005:

          datum antal godk  andel        poäng
Efter 1 tentamen  041026   89    62% av de 143 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 050113   95    67%       
        LabA      139    97%         (1p)
        LabB      133    93%         (1p)
   Prestationsgrad:          81%
  Examinationsgrad:          67%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 57 kursdeltagare. Sextio procent av studenterna har upplevt kursen som "ganska svår" medan övriga 40% tyckt att den var "ganska lätt" (två personer säger "mycket lätt" och tre "mycket svår"). Intressant och meningsfull tycker alla (utom två). Nästan alla tyckte att de hade tillräckliga förkunskaper. Boken NAM fick genomgående högt betyg.
Föreläsningarna var välbesökta och kommentarerna i kursenkäten om föreläsningarna är mycket positiva (89% ger betyget bra eller mycket bra). Salsövningarna var inte riktigt lika välbesökta. De flesta (40-50 studenter) gick till kursledarens övningsgrupp; övriga tre assistenter hade 10-15 deltagare var. Till nästa år gör vi därför av besparingsskäl en enda storgrupp för övningarna.

Laboration 1 tog för de flesta mellan 10 och 15 timmar, laboration 2 krävde lite mer, 15-20 timmar. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser har mestadels krävt omkring 25 timmar (en tredjedel har lagt ner mer än 25 timmar). Labbarna ansågs vara lärorika och roliga, framför allt projektlabben. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i dec-jan) och har därför inte fått något samlat omdöme. Kursen anses för innehållsrik och krävande för sina 4 poäng, så mycket som 75 procent anser att den bör ge minst 5 poäng, vilket kommer att ske nästa läsår!
För att kunna få slutbetyg 5 i kursen kompletterar man med en extralabb och en liten munta. Under nov04 - jan05 har 28 D-teknologer utfört detta extraarbete och erhållit betyg fem (möjligheten till sexa försvann förra året).
Ordinarietentan i oktober speglade kursinnehållet väl, men tentamensresultatet var något sämre än förra årets oktobertenta, 73 procent godkända av de 115 som tentade (förra året klarade 77 procent ordinarietentan).
På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs?" kom många glädjande positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

Enda förändringen som var planerad var några nya projektuppgifter. Tre stycken har tillkommit, så antalet är uppe i 43 tillämpningsuppgifter.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Kursen kommer nästa år att få nytt kursnummer, 2D1241, och bli värd 5 poäng. Två laborationspass tillkommer för att mer handledning ska kunna ges till projektlabben. I stället för traditionella övningar i 30-grupper planerar vi att ha övningar i en enda storgrupp i föreläsningssal; det blir ett intressant experiment.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 26 januari 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>