Nada

^ Upp till Aktuell information om kursen.

Kursanalys för 2D1240, Numeriska metoder gk2 för F2, våren 2004

Kursdata

Tid: period 3, 4 läsåret 03/04, januari - maj 2004.
Poängantal: 4, varav laborationer 2 poäng (labA och labB på vardera 1p), tentamen 2 poäng.
Tentamen: ordinarietenta efter period 3 (13 mars), omtenta i påskperioden (24 april).
Föreläsningar: 24 timmar.
Övningar: 14 timmar.
Laborationer: två vanliga (labA) samt en av projektkaraktär (labB), 18 timmar schemalagd tid. Projektet redovisades med rapport och föredrag. För betyg fem på kursen krävdes ytterligare en tillämpningsuppgift samt en liten kompletterande munta.

Kursledare och föreläsare: Gerd Eriksson.
Övningslärare och handledare i datorsal: Andreas Atle, Jesper Carlsson, Örjan Svensson.
Övrig handledare i datorsal: Max Bennedich.
Antal registrerade elever: 123 (som redovisat minst en labb).
Kurslitteratur: Numeriska algoritmer med MATLAB (NAM) av Gerd Eriksson.
Scientific Computing, an Introductory Survey av M.T.Heath.

Avklarade moment till och med maj 2004:

          datum antal godk  andel      poäng
Efter 1 tentamen  040313   78    63% av 123 reg. (2p)
Efter 2 tillfällen 040424   99    81%       
        LabA      120    98%       (1p)
        LabB      116    94%       (1p)
   Prestationsgrad:          88%
  Examinationsgrad:          81%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursenkäten på WWW besvarades av 44 kursdeltagare. Kursen har liksom tidigare år mottagits positivt och har ansetts vara intressant och meningsfull. Boken NAM fick genomgående högt betyg ("ett klart föredöme för studielitteratur"). Heaths bok fick kommentarer såsom "kompletterar NAM bra men är för dyr" men vanligare var "Heaths bok onödig, NAM räcker".
Föreläsningarna var tämligen välbesökta för att vara årets F2:a som enligt egen utsago är dålig på att bevista undervisning. Övningarna tisdagar kl 8-10 lockade tyvärr bara 30-40 studenter (tre övningsgrupper var därför onödigt mycket). De schemalagda datorövningarna fungerade bra med god närvaro och trevlig stämning mellan handledare/studenter.

Labbarna 1 och 2 tog för de flesta 10-15 timmar vardera. Projektlabben med rapport och föredragsförberedelser krävde naturligt nog längre tid, i snitt 25 timmar. Labbarna ansågs lärorika och roliga. Extralabben för högrebetyg gjordes efter kursenkäten (redovisning i maj/juni) och har därför inget samlat omdöme. Under maj har 36 F-teknologer utfört detta extraarbete och erhållit slutbetyg 5 i kursen.
Ordinarietentan i mars speglade kursinnehållet bra men det var alltför stressigt ansåg många tentander. Tentans teoridel gick mycket bra, men problemdelen överlag rätt dåligt (det hade nog inte varit så dumt att gå på övningarna i alla fall och få mer problemlösningsrutin). Omtentan i april ansågs inte lika tidskrävande. På kursenkätens sista fråga "Något mer att tillägga om årets nummekurs" kom många positiva kommentarer.

Förändringar sedan förra kursomgången

Antalet föreläsningstimmar har av besparingsskäl minskats med fyra, från 28 till 24 timmar. Det innebar viss omfördelning och nyttig strukturering av föreläsningsmaterialet. Tre nya tillämpningsuppgifter konstruerades under året - det innebär att det nu fanns 43 stycken valbara uppgifter för projektlabben och extralabben.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Viss översyn av laborationsuppgifterna är önskvärd. För övrigt planeras inga större förändringar.

^ Upp till Aktuell information om kursen.


Sidansvarig: <gerd@nada.kth.se,>
Senast ändrad 14 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>